FÖREDRAGNINGSLISTA

advertisement
FÖREDRAGNINGSLISTA
Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 februari 2013 kl. 13
Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala
Nr
Ärende
9
Val av justerare. I tur: Börje Wennberg
Dnr
Tid för justering: fredagen den 28 februari 2014
10
Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet
11
Barnkonsekvensanalys - Informationsärende
12
Medlemsdialog med Upplandsstiftelsen
13
Budget 2014 Akademiska sjukhuset
CK 2014-0002
14
Policy för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling
CK 2013-0387
15
Samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin
CK 2013-0394
16
Försäljning av fastigheten Tierp 4:204, Bäggeby, Tierps kommun
CK 2014-0042
17
Avgifter vid hantering av påminnelser för obetalda kundfakturor
CK 2014-0043
18
Delårsrapport 2013 för gemensamma kostnämnden
CK 2013-0419
19
Landstingets i Uppsala län forskningspris 2013 – KOMPLETTERAS
CK 2014-0041
20
Handlingsplan Läkemedel och miljö 2014
CK 2014-0053
21
Plan för intern kontroll 2014 – landstingsstyrelsens verksamheter
CK 2013-0414
22
Politisk viljeinriktning för vård och insatser vid depression, ångest och
schizofreni
CK 2014-0035
23
Granskning av delårsrapport 2013 för landstingets övergripande verksamheter
– Svar till revisionen
CK 2013-0409
24
Granskning av den statliga styrningens implementering i landstinget – Svar till CK 2013-0365
revisionen
CK 2014-0018
25
Program för Södra Åstråket – Remissyttrande till Uppsala kommun –
KOMPLETTERAS
CK 2013-0428
26
Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial – CK 2014-0029
Remissyttrande till Miljödepartementet
27
Delårsrapport 2013 för Samordningsförbundet Uppsala län –
Anmälningsärende
CK 2014-0049
28
Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter – Anmälningsärende
CK 2014-0025
29
Ledamot i Samrådsnämnden och ALF-styrelsen - Valärende
CK 2014-0005
30
Vikarierande landstingsråd för folkpartiet – Valärende
CK 2014-0005
31
Landstingsdirektörens rapport
CK 2014-0003
32
Uppföljning av landstingsstyrelsens givna uppdrag till och med december
2013
CK 2014-0024
33
Anmälan av beslut enligt delegation
CK 2014-0007
34
Skrivelser för kännedom
Download