Kallelse - Ängelholms kommun

advertisement
KALLELSE
2016-08-31
Kommunstyrelsen
KS
2016-08-31
Kallelse
KALLELSE
2016-08-31
Kommunstyrelsen
Plats och tid:
Ärenden:
Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-08-31, klockan 09:00
Enligt föredragningslistan nedan
Stig Andersson
Ordförande
Mats Ulfwinger
Sekreterare
Schema
09:00 – 10:00
Verksamheternas rapporter och information
09:00
3. Bakgrund - Strategi för vattenfrågor
09:45
4. Finansieringen av Färdtjänsten
10:00 – 12:00
Arbetsgrupp 1
10:00
5.
10:10
6.
11:00
10:00 – 12:00
429
Angående budgetansvar för 500-årsjubileet
Svar på uppdrag om modell för stimulansbidrag till
föreningar som tar ansvar för integrationsarbete
7. Information ombyggnad Klippanvägen, Kristian II:s väg
Elin Tängermyr,
Cornelia Ljungerud
Lena Tebring
Mats Ulfwinger
Lilian Eriksson
Annie Falkung, Peter
Björkqvist
Jonas Henriksson
Arbetsgrupp 2
Blå
10:00
7. Information ombyggnad Klippanvägen, Kristian II:s väg
11:00
8. Samråd om utökad och fortsatt täktverksamhet Össjö
31:13 (Skanska)
Henrik Sandén
Jonas Henriksson
Lena Åström
Arbetsgrupp 3
10:00
9.
10.
11:00
6.
Grön
Hälsa - Måltidsvän – bjud en vän på mat
Hälsa - Återrapport sommaren 2016 och planering 2017
Svar på uppdrag om modell för stimulansbidrag till
föreningar som tar ansvar för integrationsarbete
Malin Andersson
Susann Pettersson
Filippa Kurdve
Annie Falkung, Peter
Björkqvist
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00
12. Ekonomiska avvikelserapporter per juli 2016
13:10
12. Månadsvis ekonomisk avvikelserapport för Lärande och
familj – Individ- och familjeomsorgen exklusive
integrationsenheten
13:30
13. Begäran om godkännande av resursförstärkning inom
Servicestöd Kommunikation för utveckling av
IT/digitalisering och telefoni
13:40
14. Yttrande över Mobilitetsplan för Skåne
13:50
15. Personalärende
14:00 – 15:00
15:00 –
Partigrupper
Beslutärenden
Fredrik Karlsson
Christer Kratz
Karin Wettermark
Jonsson
Lena Åström
Lilian Eriksson
KALLELSE
2016-08-31
Kommunstyrelsen
Ärenden
Inledning
1 Val av justerare
2
Föredragningslistan
Verksamheternas rapporter och information
3 Bakgrund - Strategi för vattenfrågor
4
Finansieringen av Färdtjänsten
2014/84
Arbetsgrupp 1
5 Angående budgetansvar för 500-årsjubileet
6
Svar på uppdrag om modell för stimulansbidrag till föreningar som tar
ansvar för integrationsarbete
7
Information ombyggnad Klippanvägen, Kristian ll:s väg
2015/986
Arbetsgrupp 2
7 Information ombyggnad Klippanvägen, Kristian ll:s väg
8
Samråd om utökad och fortsatt täktverksamhet Össjö 31:13 (Skanska)
2016/596
Arbetsgrupp 3
9 Hälsa - Återrapport sommaren 2016 och planering 2017
10 Hälsa - Måltidsvän – bjud en vän på mat
6
Svar på uppdrag om modell för stimulansbidrag till föreningar som tar
ansvar för integrationsarbete
2015/986
Beslutsärenden
11 Förteckning över KF och KS uppdrag 2016
2016/387
12 Ekonomiska avvikelserapporter per juli 2016
2016/3
13 Begäran om godkännande av resursförstärkning inom Servicestöd
Kommunikation för utveckling av IT/digitalisering och telefoni
2016/401
14 Yttrande över Mobilitetsplan för Skåne
2016/459
KALLELSE
2016-08-31
Kommunstyrelsen
15 Personalärende
2016/605
16 Yttrande över rapporten ”Mer flyg och bostäder”
2016/458
17 Yttrande på remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 105 och 1701, Skåne
län
2016/138
18 Medborgarförslag från Torgny Bergström om namnbyte av Kägleåbron
2016/381
19 Medborgarförslag från Claes Assarsson om att ändra namnet på bron över
2015/1041
Rössjöholms ån mellan Danielslundsgatan och Valhallsvägen till Ålundabron
20 Borgerlig vigsel; riktlinjer för Ängelholms kommuns vigselförrättare
2016/56
21 Förslag till justerade anställningsförhållanden för kommunens förstelärare
2016/454
22 Åsikter rapport januari - juni 2016
2016/163
23 Anmälningsärenden
Anmälningsärende - Delegeringsbeslut för kommundirektör, Servicestöd
och huvuduppdrag Samhällsutveckling 2016-05-25 - 2016-08-24
2016/170
Anmälningsärende - Delegeringsbeslut Hälsa juni och juli 2016
2016/155
Anmälningsärende - Med anledning av Länsstyrelsens i Skånes planerade
utträde ur Skånes luftvårdsförbund
2016/578
Anmälningsärende - Granskning av avtalshantering i Ängelholms kommun
2016/498
Anmälningsärende - Granskning av konkurrensutsatt verksamhet –
missbruksvård
2016/500
Anmälningsärende - Granskning av kommunens arbete mot
ungdomsarbetslöshet
2016/499
Anmälningsärende - Granskning - utskrivningsklara patienter
2016/502
Anmälningsärende - Lex Sara anmälningar inom Hälsa per den 23 augusti
2016
2016/105
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards