Handling 2005 nr 139
Motion av Mikael Janson (fp), Helene Odenjung (fp), Kjell Björkqvist (fp) om utarbetande av en
offensiv strategi för kommunens integrationsarbete
Göteborg 2005-10-14
Vår framtid är allas gemensamma angelägenhet!
Varje människa är unik och varje människas möjligheter att få forma sitt liv och växa som människa är
utgångspunkten för varje liberal. Men det är i gemenskap med andra i en mångfald vi kan växa som
individer. Segregation och social isolering är i den bemärkelsen ett gissel. Segregationen späder på
fördomarna om ”de andra”, oavsett vilka de är, och låser in oss i våra egna påtvingade eller frivilliga
gemenskaper. De som kan vill inte bidra till att lyfta dem som står utanför och de som står utanför har
helt tappat tilltron till omgivande samhälle och dess företrädare. Viljan att överhuvudtaget bli delaktig
i det gemensamma och bidra till en demokratisk ordning med respekt för varandra eroderar för att till
slut haverera.
Utvecklingen är allvarlig, inte minst här i Göteborg som inom sig rymmer den mångfald som ger
förutsättningar till dynamik och utveckling men allt för ofta stannar vid enfald, stagnation och
motsättningar. Sinnebilden för detta är förstås det segregerade Nordost ställt mot det lika segregerade
Sydväst. Vi har i Göteborg en extrem boendesegregation och där finns naturligtvis en av orsakerna till
problemen att söka, även om den segregationen i sin tur är sprungen ur sociala och institutionella
förhållanden. Utanförskapet i socialt marginaliserade grupper rymmer i hög grad den arbetslöshet, det
socialbidragsberoende och mycket av den brottslighet och otrygghet som berör oss alla i hela
Göteborg. Det gäller att agera nu. Vi kan inte åstadkomma mirakel, men vi kan göra mer och bättre.
Konstatera problemen – se till möjligheterna i en samlad kommunal integrationsstrategi!
Det första är att vända på kuttingen och visserligen konstatera segregationens negativa inverkan, men
aktivt fokusera på integrationens möjligheter. Göteborgs Stad behöver för det en integrationsstrategi
med kraftfull samling och inriktning för att vända utvecklingen och skapa mångfald och rika
möjligheter till individuell växt hos varje göteborgare oavsett var man bor eller har sitt ursprung.
Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön, Biskopsgården med flera stadsdelar lyfts oftast fram som problem.
Egentligen har vi ju istället världens potential här. I dessa områden finns unga med drivkraft och
initiativförmåga, bara de ges chansen. Här finns arbetsföra med utbildning och yrkeserfarenheter samt
internationella kontakter, som kan bidra till vårt arbetsliv bara vi ger utrymme för dem. Här finns idéer
och kraft att starta nya företag om förutsättningarna gives.
Vi anser att integrationspolitiken i ett antal avseenden måste utformas tydligare beträffande insatser
från kommunens förvaltningar och bolag för att befrämja och ta vara på denna resurs. Dagens diffusa
målstyrning är allt för defensiv. Segregationen blir en i hög grad isolerad fråga för de nämnder och
förvaltningar som i vardagen sliter med denna problematik. Det ger inte den kraft och beslutsamhet
som behövs för att åstadkomma något.
Vi föreslår därför en omprövning av metoder och tillvägagångssätt i integrationspolitiken. Ett första
steg är att Göteborgs stad behandlar frågan som en för hela organisationen central verksamhetsfråga.
Integrationsarbetet kräver ett brett engagemang på alla nivåer i hela kommunen. Det måste vara en
naturlig del i utformning och planering av all verksamhet, en integrerad del av stadens planering lika
angelägen som ekonomi, jämställdhet och miljö. För det behövs en strategi som fungerar som ett stöd
för en förändringsprocess över hela staden i alla dess delar, såväl geografiskt som verksamhetsmässigt,
för att skapa den ”Möjligheternas Stad för alla” vi i Folkpartiet Liberalerna vill se.
Arbetslinjen, skolsatsning och ökad delaktighet som fundament för förändring!
Alldeles för många går arbetslösa, alldeles för många lämnar skolan utan fullgoda betyg och alldeles
för få känner sig delaktiga i den demokratiska processen. Folkpartiets nyligen genomförda
kartläggning av utanförskapet i Sverige visar att Göteborg har sex områden som ligger bland de tio för
hela landet med lägst utfall om en sammanvägning görs av dessa faktorer. Där har vi en rejäl
utmaning. Och där har vi också nycklarna till problemets kärna.
-
Sysselsättning är grunden för all integration eftersom den som inte kan försörja sig själv och
sin familj hamnar i ett passiviserande och förkrympande bidragsberoende utan de naturliga
kontakt- och utvecklingsvägar in i samhället som ett arbete kan ge.
-
Skolan är möjligheten för nästa generation att lyfta sig själv och ta sin rättmätiga plats i alla
sammanhang om skolan kan fokusera på sin uppgift och ge det stöd varje enskild elev behöver
för att ge var och en de kunskaper och kompetenser hon eller han behöver för att klara sig i
livet i vårt samhälle och på arbetsmarknaden.
-
Delaktighet i samhällslivets olika delar ger vardagsmakt och stärker den enskildes självkänsla
och tilltro till omgivning och samhälle samtidigt som man ser att det faktiskt går att påverka,
förändra och tillsammans med andra skapa något bra om bara viljan finns och samhällets
institutioner hellre stöttar än stjälper.
Det är här fokus i första hand måste läggas: Jobben, skolan, delaktigheten. I den ordningen. Det går
inte att skapa konstlad delaktighet om människor inte känner att de är välkomna i samhället i övrigt,
om deras ursprung är den enda förklaringen till att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Det går inte
att uppmuntra barn och unga att göra bra ifrån sig i skolan om de inte tror sig ha någon framtid ändå.
Därför är arbete och företagande så grundläggande.
Arbetslinjen måste vara högprioriterad i kommunens alla insatser för arbetsföra människor utanför
arbetsmarknaden. Framförallt för ungdomar som aldrig fått in en fot i arbetslivet. Det är djupt tragiskt
när uppemot 20 % av ungdomarna står utan arbete med allt som följer av bidragsberoende,
sysslolöshet och missmod. Kommunen måste i spåren av statens misslyckande ta fram mer
framgångsrika verktyg tillsammans med andra aktörer. För att få fler i meningsfullt arbete krävs också
fler nya växande företag och att inte minst stötta entreprenörskapet hos människor med internationell
bakgrund.
Men det är också lika viktigt att skapa en insikt hos en ny generation unga med invandrar-bakgrund,
att de har så mycket större chanser än vad deras föräldrar någonsin haft, bara de ser till att skaffa sig
en god utbildning. Så som skedde när svenska arbetare och bönder lyfte sig ur fattigdomen kring förra
sekelskiftet under mantrat ”utbilda dig!”. Eftersom skolan är en kommunal uppgift går det inte att
komma förbi kommunens specifika ansvar i detta och att särskilt prioritera skolan och skapa
magnetskolor som verkligen lockar eleverna till sig.
I samspel med detta kan insatser för att stärka medborgarengagemanget och viljan att delta i
samhällslivet ge effekt. Insatser som stödjer det civila samhället och ger den majoritet som ser sig som
en del av det goda samhället och som vi aldrig får glömma är basen och stadgan i alla våra stadsdelar,
kraft att tillsammans med en fungerande skola, primärvård, socialtjänst, närpolis, fritids- och
kulturverksamhet med flera agera mot uppgivenhet, droger, brottslighet, kvinnoförtryck, extremism
och andra avarter i utanförskapets spår. Ett arbete som tar sitt avstamp i de enskildas önskningar och
behov för att finna vettiga former av delaktighet i det som berör; den egna skolan, hyreshuset, det
lokala torget, stadsdelen och i sin förlängning hela staden, snarare än att pracka på färdiga lösningar,
vad som kan uppfattas som påtvingat medbestämmande utan reellt innehåll för att vi – ”de andra” –
har bestämt så i all välmening.
I detta sammanhang kan inte minst den sociala ekonomins möjligheter lyftas fram med ideellt och
socialt företagande som en byggsten för att utveckla välfärdstjänsterna i socialt utsatta miljöer.
Därigenom skapas arbetsmöjligheter för människor inom ramen för ideella organisationer och socialt
företagande, som i sig bidrar till att stärka de involverade samtidigt som det görs välfärdsinsatser, som
kan bidra till att i sin tur hjälpa andra och i bästa fall lyfta hela bostadsområden. Givetvis måste också
bostadsfrågan vara en central del i en strategi för att ge människor mer makt att själva styra sitt val av
boende och kunna göra boendekarriär och samtidigt locka fler etniska svenskar till dagens
invandrartäta områden. Det behövs fler olika upplåtelseformer och mer nybyggnation av varierat
boende i inte minst förortsområdena. Det finns ett egenvärde med mer mångfald överallt, utan tvång.
Samlad kraftfull ledning, samordning och uppföljning för framgångsrikt integrationsarbete!
Integrationspolitiken måste tillsammans med en generell satsning på skolan sättas överst på vår
agenda. Därmed inte sagt att inget görs. Det sker en hel del och det satsas mycket pengar, inte minst
hos bostadsbolagen, men även från statligt håll. Raden av projekt kan staplas på varandra, men där kan
vi också söka ett av problemen. Satsningarna mals lätt ned i en kortsiktig projektapparat där
projektmedlen, inte de faktiska behoven, styr. Det blir en ”projektsväng” som sysselsätter en grupp
människor, men som inte får de bredare effekter i lokalsamhället de egentligen är tänkta för. Tvärtom
finns risken att det skapar falska förhoppningar som aldrig infrias med än större missmod som följd.
Det behövs ett samlat grepp istället för allt småduttande än här och än där och det är möjligt om vi alla
samlas kring en gemensam idé och strategi under direkt ledning, samordning och uppföljning av
kommunstyrelsen. En strategi med tydliga, uppföljbara mål.
Vi vill därför att Kommunstyrelsen mot bakgrund av vad vi anför i denna motion och med de lärdomar
som hittills dragits av olika satsningar och utvecklingsprojekt, den situation enskilda göteborgare
dagligen upplever och känner, de kunskaper stadens alla verksamheter besitter samt de kunskaper som
finns hos de myndigheter och organisationer vi samverkar med i dessa frågor, tar nästa steg och
utformar en offensiv integrationsstrategi med ett angreppssätt för hur staden organiserar och formar
integrationsarbetet framöver och med vilka målsättningar. Vi vill helt enkelt att Kommunstyrelsen tar
det samlande greppet om en integrerad integrations-politik i kommunen som helhet.
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige;
Att
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en tydlig offensiv strategi för
kommunens integrationsarbete i enlighet med denna motion.
För Folkpartiet Liberalerna i Göteborgs Kommunfullmäktige
Mikael Janson (fp)
Helene Odenjung (fp)
Kjell Björkqvist (fp)