kommunalekonomi

advertisement
Kommunernas inkomster
80%
70%
60%
50%
3D-stapel 1
3D-stapel 2
40%
30%
20%
10%
0%
Avgifter
skatt
statsbidrag
övrigt
Budgeterinsformer
• Rambudgetering
En ekonomisk ram att hålla sig inom (en påse pengar)
• Prestationsbudgetering
”Pengsystem” utgår från produktionen t.ex. en viss summa pengar/elev
eller servicecheckar
• (beställar-utförar-modellen)
Kommunledningen eller nämnden beställer och förarna väljs efter anbud
• Behovsbudgetering (oftast kommundel)
Utgår från medborgarnas behov och baseras på t.ex. antalet barn,
äldre, invandrare, social struktur mm
Det ekonomiska kretsloppet
Långtidsplan
Budget
Uppföljning
Utvärdering
Analyser/erfarenheter
Årsredovisning
Delårsrapport
Budgetprocessen
Budget anvisningar från
Kommunstyrelsen eller
Fullmäktige fastställer
Fullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Förvaltningens
budgetarbete
Budget beredning
Nämndsbeslut
förslag till budget
februari
mars
april
maj
september
oktober
november
Kommunernas kostnader
35%
30%
25%
vård och
omsorg
3D-stapel 1
20%
15%
Barnomsorg
10%
5%
0%
skola
Fritid
och
kultur
individ
infrastru
- och
ktur och övrig
familj
skydd verksamh
et
Ekonomins kärnpunkter
• Budget och långtidsplan
• Uppföljning och utvärdering
• Delårsrapport
• Årsredovisning
Långtidsplanen
• Oftast omfattande den kommande
treårsperioden
• Skall innehålla uppgifter om
verksamhetens omfattning och
målsättning
Budget
• Fördelning av resurserna inom kommunen
• Fullmäktige fastställer den ekonomiska
ramen för varje nämnd och styrelse
Uppföljning och utvärdering
Löpande avstämning under året
• Budget – utfallet
• Verksamhetsmål – resultat
• Volym - kvalitet
Årsredovisningen
• Sista uppföljningen
• Sammanfattar och analyserar det
ekonomiska resultatet och den
verksamhet som utförts
Planering och budgetering
Ska utgå ifrån verksamhetsidén
• en form av deklaration som klargör den
övergripande inriktningen för brukarna och
anställda
- vilken målgrupp
- vilka behov
- vilken typ av service
Download