FÖREDRAGNINGSLISTA
Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13
Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala
Nr
Ärende
90
Val av justerare.
Dnr
Tid för justering:
91
Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet
92
Landstingsdirektörens rapport
CK 2015-0003
93
Landstingets strålskyddsarbete – Informationsärende
CK 2015-0018
94
Förhyrning i Science Park av kontorslokaler för mikrobiologen, KTC, UCR
och biobanken - Informationsärende
CK 2015-0018
95
Regionkommunbildning i Uppsala län
CK 2015-0090
96
Riktlinjer för finansieringsprinciper i beslutsförslag
CK 2015-0175
97
Övergång till bruttobudgetering
CK 2014-0401
98
Samordningsförbundets i Uppsala län årsredovisning och revisionsberättelse
2014
CK 2014-0346
99
Verksamhetsberättelse 2014 för landstingsarkivet
CK 2015-0151
100
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2014 - Anmälningsärende
CK 2015-0176
101
Samordning av sjukresor och färdtjänst i gemensam beställningscentral
CK 2014-0151
102
Revidering av Regler för Landstingets i Uppsala län pensionärsråd
CK 2015-0048
103
Finanspolicy för Landstinget i Uppsala län
CK 2013-0363
104
Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning för Landstinget i Uppsala län
CK 2013-0364
105
Landstingets i Uppsala län forskningspris 2014
CK 2015-0150
106
Diarieföring av allmänna handlingar – Remissyttrande till Riksdagens
ombudsmän, JO
CK 2015-0153
107
Rättspsykiatrisk vård – lokalisering och organisation
CK 2015-0149
108
Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom
CK 2015-0117
109
Politisk viljeinriktning för vård av patienter med bröst-, prostata- samt tjockoch ändtarmscancer
CK 2015-0121
110
Riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala tätort – Remissyttrande till
Länsstyrelsen
CK 2015-0119
111
Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska
läkemedel – Remissyttrande till Socialdepartementet
CK 2015-0077
112
Ersättare i Landstingets i Uppsala län Pensionärsråd – Valärende
CK 2015-0005
CK 2014-0437
113
Anmälan av beslut enligt delegation
CK 2015-0007
114
Skrivelser för kännedom