Landstingets bidrag till organisationer

advertisement
Bilaga 3
DAT UM
DIARIE NR
2013-10-28
Dnr LS-LED13-466
Landstingets bidrag till organisationer
Landstingets motiv med bidrag
I detta dokument beskrivs de gemensamma övergripande villkoren för
bidrag till olika typer av organisationer. Till detta kommer
verksamhetsspecifika villkor för respektive nämnds verksamhet.
Landstinget ser som ett övergripande motiv för sin verksamhet med
organisationsbidrag att främja föreningslivet som social institution, vilket
bidrar till det sociala kittet i samhället i form av samhörighet mellan
människor, förståelse, tillit, respekt och acceptans.
Främjandet av föreningslivet utgör viktiga förutsättningar för en gynnsam
utveckling av hälsa, folkhälsa samt för upprätthållande och stärkande av
demokratiska värderingar.
Landstingets övergripande villkor
För att sökande av organisationsbidrag ska få del av bidraget ska följande
övergripande villkor vara uppfyllda:
Organisationen ska
 vara demokratiskt uppbyggd
 arbeta för jämställdhet mellan könen
 arbeta för ökad förståelse, respekt, mångfald och acceptans för olika
kulturer samt motverka utanförskap och segregation på grund av
kön, etnisk tillhörighet, nationella minoriteter, religion och/eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder
samt socioekonomisk tillhörighet.
 bedriva verksamhet i länet
 verka för alla individers rätt till deltagande
 redovisa målbeskrivning och verksamhetsplan
 utgå från att ingen är garanterad årligen återkommande bidrag, utan
samtliga bidrag prövas årligen mot målen och tillgängliga medel.
 ge landstinget rätt att företa revision efter verksamhetsåret
 årligen avrapportera hur bidraget använts och redovisa uppnådda
mål
 återbetalning av bidrag ska ske i den del det inte utnyttjats på
överenskommet sätt.
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
ORG NR 232100-0032 · Document1 · Utskriftsdatum: 2017-07-14 14:19
SID 1(2)
Landstingets bidrag riktar sig till organisationer som verkar
o Friluftsfrämjande
o Drogförebyggande
o Offerstödjande
o
o
o
o
o
Pensionärsorganisationer
Politiska ungdomsförbund
För personer med funktionsnedsättning
Kulturorganisationer
Barn- och ungdomsorganisationer
Beslutande instans och handläggande enhet/verksamhet
 Landstingsstyrelsen
Friluftsfrämjande, drogförebyggande, offerstödjande,
pensionärsorganisationer, politiska ungdomsförbund.
Handläggande enhet: Administrativa enheten
 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Kulturorganisationer med verksamhet i länet av regionalt intresse,
barn- och ungdomsorganisationer.
Handläggande verksamhet: Kultur och Utbildning Sörmland
 Nämnden för habilitering och utbildning
Organisationer för personer med funktionsnedsättning.
Handläggande verksamhet: Habilitering och Hjälpmedel
Ansökningsförfarande
Information om ansökningsförfarande finns på landstingets hemsida under
gemensam ingångssida via länken
Så styrs landstinget/Bidrag och stipendier
Här återfinns styrelse/nämnds villkor för respektive del, inklusive
handböcker/anvisningar och blanketter samt kontaktvägar för sökande
organisationer. Samordnat sista ansökningsdatum är 1 oktober för ansökan
inför kommande år.
ORG NR 232100-0032 · Document1 · Utskriftsdatum: 2017-07-14 14:19
SID 2(2)
Download