Landstingets läkemedelsstrategi. 2011 – 2014.

advertisement
Strategi för Läkemedel
2016 – 2019
Strategi för Läkemedel
Landstingsstyrelsen 2015-05-27:
Landstingets strategi för läkemedel ger en samlad bild av landstingets
utmaningar och prioriterade åtgärder inom läkemedelsområdet för åren
2016 till och med 2019.
Strategin, med en årlig handlingsplan innehållande konkreta aktiviteter,
utgör underlag för landstingets och divisionernas förbättringsarbete och
prioriteringar.
Strategin har utarbetats i samverkan med styrgrupp läkemedel,
läkemedelskommittén och andra representanter för landstingets hälso- och
sjukvård. Den ansluter till landstingets verksamhetsstrategi för hälso- och
sjukvård.
Övergripande mål:
- Rätt läkemedelsanvändning
•medicinskt ändamålsenlig och säker med
fokus på värde för patienten
•resurseffektiv och processorienterad med
bästa tillgängliga kunskap som grund
•långsiktigt värdeskapande för samhälle och
miljö
Framgångsfaktorer
• verksamheternas engagemang
• årlig handlingsplan
• ledningssystemet
• uppföljning
Ledningssystemet
Kunskapsforum
Ledningsforum
Läkemedelskommittén
Styrgrupp läkemedel
samt
Medicinska arbetsutskottet
It-läkemedelsgruppen
Samverkansgrupp
Läkemedelshanteringsgruppen
Läkemedelsförsörjning
Tre huvudprocesser för att uppnå
Rätt läkemedelsanvändning
•Rätt läkemedelsbehandling
•Rätt läkemedelshantering
•Rätt läkemedelsförsörjning
Handlingsplan 2016,
Rätt Läkemedelsbehandling
•
Läkemedelsgenomgång/berättelse i
rutinsjukvård
•
Njurstöd i VAS/LM
•
Förstärkt uppföljning av
läkemedelsförskrivning på kliniknivå
•
Projekt lokal kunskapsstyrning med
läkemedelsstöd från klinikapotekare
•
Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot
riket med 100 kr/inv)
Handlingsplan 2016,
Rätt Läkemedelshantering
•
Verksamheterna genomgår och följer upp
kvalitetsgranskning av
läkemedelshanteringen
•
it-förbättringar i VAS/LM/externa moduler
•
Rätt Pascal-användning
•
Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot
riket med 100 kr/inv)
Handlingsplan 2016,
Rätt Läkemedelsförsörjning
•
Landstinget genomför kostnadseffektiva
och hållbara upphandlingar och
inköpsavtal inom läkemedelsområdet –
följsamhet till avtal
•
Ny Logistikmodell – centrallager och
endast akutlager på de två
sjukhusapoteken
•
Nytt avtal maskinell dosdispensering
• Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot
riket med 100 kr/inv)
Vår verksamhetsstrategi
• Förändringar normaltillstånd
• Hälsan är slutmålet
• Fokus på resultat för patienten
• Ordnade former vid införande nya metoder
• Patientens behov styrande för planeringen
• Alla behövs i förbättringsarbetet
Framtida fokus på:
-Vård av äldre
-Psykisk hälsa
-Prevention
• Från specialiserad vård till primärvård och från sjukhusvård till mer öppnare
vårdformer
• Patienten som partner – ökat inflytande, medverkan och ansvar
• Färre och större hälsocentraler – primärvårdens roll i vårdsystemet
• Ytterligare koncentration av verksamhet inom den specialiserade vården
• Mera distansvård och e-lösningar
• Fortsatt fokus på kompetensväxling, arbetssätt och vårdflöden
• Nödvändigt prioritera resurser för hälsofrämjande insatser samt
framtidsinvesteringar
Download