Bilaga Landstingets bokslut med tabell

advertisement
Pressmeddelande
DNr: 16LS10221
Datum: 2017-02-09
Landstingets bokslut 2016, Bilaga 1
Det ekonomiska resultatet per förvaltning framgår av nedanstående tabell.
Årets
resultat
Verksamhet
Hälso- och sjukvårdsnämnden
-85,9
HS-nämnden (Nämnden)
Specialistvården
Budget
0,0
0,9
-100,1
-
-96,0
-
varav somatisk vård
varav psykiatrisk vård
Rättspsykiatrisk regionklinik
Hörselvården
-4,1
-
12,3
1,0
-
Folkhälso-, primärvårds och
tandvårdsnämnden
-27,4
- FPT-nämnden (Nämnd/Österåsen/Samordningsförb)
- Hälsocentralerna
- Folktandvården
-0,2
-31,6
4,4
Landstingsstyrelsen
-
71,2
- Regional utveckling
- Landstingets kansli
0,0
0,0
7,0
57,1
-
varav Primärvårds- och tandvårdsmedel
33,1
-
varav Landstingets kansli
24,0
-
0,2
6,9
-
- Laboratoriemedicin
- Landstingsservice
Patientnämnd och Etisk nämnd
Landstingets revisorer
0,9
0,6
-
-40,6
0,0
Finansiering
135,3
72,0
RESULTAT
94,7
72,0
SUMMA STYRELSER OCH NÄMNDER
Orsakerna till det ekonomiska underskottet i bokslutet1 är bland annat
 Kostnaderna för stafettläkare inom Hälsocentralerna i Västernorrland och Specialistsjukvården
har ökat till 380 mnkr, jämfört med föregående års 256 mnkr. Konkurrensen om läkare i
kombination med pensionsavgångar är del av orsakerna. Störst ökningstakt visar användandet av
stafettsjuksköterskor som ökat från 31 mnkr år 2015 till 108 mnkr år 2016.
 Rikssjukvårdskostnaderna har fortsatt att öka till följd av bland annat brister på vårdplatser till
följd av svårigheter med bemanningen.
 För den Rättspsykiatriska regionkliniken är förklaringen till överskottet ökad andel
utomlänspatienter vilket ger externa intäkter.
 Inom Regional utveckling och Landstingets kansli är överskottet en följd av att avsatta medel för
diverse projekt inte genomförts enligt plan samt en allmän återhållsamhet.
1)
Den 13 februari 2017 presenterades 2016 års preliminära resultat för regionstyrelsen. De siffror som
presenteras för regionstyrelsen i bokslutet har då inte granskats av landstingets revisorer. Årsredovisningen
behandlas av styrelsen den 4 april och fastställs av regionfullmäktige 26-27 april.
Postadress
Telefon
Telefax
E-post
Internet
www.lvn.se/press
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards