Beslut RNAU 2012-03-21Information ang. kommunalförbund inom

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-03-21
Räddningsnämndens arbetsutskott
RNAU §11
Dnr 2011/57
Bildande av kommunalförbund inom räddningstjänsterna
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Skåne Nordväst har i sin verksamhetsplan klargjort att strategin för samarbetet
inom räddningstjänsten ska vara att undersöka förutsättningarna för en gemensam
organisation inom Skåne Nordväst med sikte på verkställande årsskiftet 2014/2015. I en
utredning har konsultföretaget Public Partner belyst effekterna av ett gemensamt
kommunalförbund inom räddningstjänsten samt lagt förslag på en tidplan för verkställandet
av ett kommunalförbund.
Utredningen som nu är slutredovisad påvisar att samarbetet inom räddningstjänsten i Skåne
Nordväst har utvecklats långtgående inom ramen för vad som är möjligt genom avtal. För
att erhålla långsiktiga varaktiga samarbetsformer framöver bedöms samarbetet i dag vara
moget för att ta ytterligare steg och att däri överväga bildandet av en gemensam
organisation i form av ett kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Utredning om gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne Nordväst december 2011,
Föredragning av utredningen genom utredaren Eva Lagbo Bergqvist på räddningsnämndens
möte den 8 februari 2012
Tjänsteutlåtande från räddningschefen från den 5:e mars 2012
Remissvar från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Engelholmspartiet,
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna
Yrkanden
Liss Böcker (C) och Bengt Sävström (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Räddningsnämndens arbetsutskott föreslår räddningsnämnden föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna den bilagda utredningen samt ställa sig bakom utredningens rekommendation,
att delta i bildandet av ett kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst,
samt
fortsättning
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-03-21
Räddningsnämndens arbetsutskott
RNAU §11, forts.
att bemyndiga kommunstyrelsen att, tillsammans med de övriga kommuner som beslutat att
delta i bildandet av kommunalförbundet, i en genomförandeutredning närmare klargöra de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt
upprätta förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under
hösten 2012
_____
Beslutet expedieras till:
Räddningsnämnden
Just. sign.
Utdragsbestyrkande