Åtgärder utifrån PWC:s rådgivningsrapport

Anne Hallberg
Utbildningsförvaltningen
Tel: 0476-55182
20120501
20120523
20120530
Utbildningsnämndens åtgärder för att stärka ledning,
styrning och uppföljning.
Utifrån PwC:s rådgivningsrapport per april 2012
Delaktighet och inflytande, säkerställa att alla har kännedom om
beslutsvägar och öka förståelsen med ett gemensamt synsätt vad
gäller verksamhetens mål.
Förstärka kvalitetsredovisningens betydelse inför planering av
kommande budget.
Säkerställa informationsflödet genom verksamheten, från politiska
beslut och åtgärder, genom hela organisationen till respektive
enhet och enskilda medarbetare.
Samtliga handlingar och underlag ska följa nämnden och
arbetsutskottens protokoll.
Oavsett situation skall inga handlingar läggas eller begäras vid
sittande bord. Undantag är elevärenden och myndigheters
begäran.
Komplettera styrmodellen med prognoser och detaljera styrningen
av ekonomisk uppföljning.
Protokoll efter arbetsutskott likaväl som vid nämndens möten.
Kostnadsberäknade förslag till beslut, alla beslut ska ha en
ekonomisk analys vidhängd.
Se över strukturen inom nämndens ansvarsområde och ta med till
arbetsutskott underlag från förvaltningen.
Analyser och konsekvensbeskrivningar följer beslut i protokollen.
Inte hänvisas.
Förtydliga när uppdrag ges till förvaltning i protokoll. Dateras.
Varje förskolechef eller rektor ska visa på åtgärder efter varje
månads prognos. Politiska beslut om så krävs. Dokumenteras.
Budgetuppföljningens plan för underskott för förvaltningen skall
antas och erkännas av politiken.
Anne Hallberg
Utbildningsförvaltningen
Tel: 0476-55182
20120501
20120523
20120530
Kompetensutveckling av verksamhetschefer gällande
avvikelserapportering och åtgärdsplanering.
Lokalöversyn – genom kommunchef efter KSAU-beslut.
Programutbud – översyn av programutbud samt årlig genomgång
Servicenivå – måste diskuteras politiskt
Behandla behov och resultatfrågor övergripande i kommunen.
Ekonomin är överordnad verksamheten
Diskutera målformuleringar i förhållande till ekonomi och tilldelade
pengar.
Strukturarbete tillsammans med ny ekonom i samarbete med
ekonomienheten och stöd från ekonomienheten för strukturell
planering.
Utvecklad dialog för KS/UN
Behov av förtydligande:
Volymförändring – antal och särskilda behov.
Hur utvärderar vi plus och minus!?