Kravprofil Ekonomichef - Storstockholms brandförsvar

advertisement
2016-02-11
Kravprofil Ekonomichef - enhetschef för
ekonomienheten
Uppdraget som ekonomichef
Som ekonomichef i Storstockholms brandförsvar har du uppdrag att bistå
förbundsdirektör, ledningsgrupp och direktion med affärsmässiga underlag samt
verktyg och analyser inför finansiella, ekonomiska och andra strategiska beslut.
Du har budgetansvar för ekonomienheten. I enheten ingår budget- och
redovisningscontrollers samt inköp.
I uppdraget ingår även att leda och utveckla arbetet (processer och strukturer) för att
säkerställa en effektiv verksamhets- och ekonomistyrning.
Som ekonomichef ingår du i SSBF:s ledningsgrupp.
Krav:
Lojal med politiska beslut
SSBF är till för medlemskommunerna och medborgarna. Därför ska enhetschefen vara
väl förtrogen med och lojal med de politiska uppdragen och medlemskommunernas
och medborgarnas behov avseende SSBFs tjänster.
Tillsammans med medarbetarna ska enhetschefen tolka, definiera och omvandla
uppsatta mål till tydliga och uppföljningsbara aktiviteter.
Mål- och resultatorienterad
Enhetschefen ansvarar för att styra verksamheten och leda medarbetarna, inom givna
resurser, mot de kort- och långsiktiga mål som formulerats av den politiska ledningen.
•
•
•
kommunicera mål- och resultatkrav till medarbetarna
följa upp uppdrag och aktiviteter i förhållande till målen.
analysera mål och resultat.
Helhetssyn
Enhetschefen ska kunna sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang såväl
utifrån förbundets totala verksamhet som utifrån ett större samhällsperspektiv.
•
•
tillsammans med medarbetarna, se den egna verksamheten i ett större
sammanhang
vara välinformerad i samhällsfrågor och kommande förändringar för att ha
handlingsberedskap och kunna anpassa verksamheten
Ledarskap
Enhetschefen ska stimulera såväl enskilda medarbetare som arbetsgrupper till lärande
och utveckling. Samarbete och utveckling ska bedrivas över verksamhetsgränserna för
att ta vara på den interna kompetens och erfarenhet organisationen har tillgång till.
•
•
•
•
•
•
stödja och ha tilltro till medarbetarnas egen förmåga till problemlösning,
ansvarstagande och utveckling
vara synlig i sin ledarroll
skapa laganda, engagemang och delaktighet hos medarbetarna
inspirera till lärande och förbättring
förmedla visioner och driva utveckling av verksamheten
vara en god förebild för medarbetarna och SSBF
Personlig mognad
För att kunna leda andra krävs en personlig mognad och en god självkännedom.
•
•
•
planera, prioritera och delegera arbetet för att undvika oplanerade
arbetsanhopningar
signalera till närmaste chef när kraven känns övermäktiga och när
förutsättningarna för att klara arbetet inte längre räcker till
ta ansvar för den egna utvecklingen, hälsan och balansen i arbetet och livet
Social- och kommunikativ förmåga
SSBFs verksamheter är kunskapsintensiva och ställer därför höga krav på
enhetschefens förmågor avseende empati, ansvar, kommunikation och lyhördhet.
•
•
•
•
fatta beslut och våga stå för ett beslut även i svåra situationer
kommunicera tydligt och öppet med medarbetarna och använda feedback på ett
konstruktivt och professionellt sätt och som tydligt guidar medarbetarna
lyssna och ta till sig medarbetarnas förslag till utveckling, förändring och
förbättring
tillämpa ett coachande förhållningssätt
2/3
Chefen ska ha kunskap om lagar, avtal och regelverk
Förbundets verksamheter omfattas och styrs av flera lagar, förordningar och interna
styrdokument inom områden som rör såväl verksamhet som medarbetare.
•
•
vara väl förtrogen med de lagar, avtal och policyn som rör den egna
verksamheten och medarbetarna
bedriva ett aktivt arbetsmiljö- och samverkansarbete, inom arbetsplatsen,
med de arbetstagarorganisationer som finns representerade i förbundet, i
syfte att utveckla medbestämmande och inflytande.
Erfarenhet/bakgrund
•
•
•
•
•
•
•
Högskoleutbildning med adekvat inriktning för uppdraget
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Samhällsengagemang
Erfarenhet av att driva stora förändringar och effektiviseringar i organisationer
och intresse av att arbeta med utveckling och förändring.
Förmåga att fatta beslut och leverera resultat
Väl dokumenterad ledarerfarenhet
Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera ekonomiska budskap
och processer så att det blir begripligt även för icke-ekonomer.
3/3
Download