Uppföljning av hälso – och sjukvården på

advertisement
Uppföljning av hälso – och sjukvården på Långskeppets
boende för psykiskt funktionshindrade 2006.
Uppföljningen är gjord i mars genom intervju med enhetschefen som också
är verksamhetschef för hälso –och sjukvården.
Långskeppet, som är ett boende för psykiskt funktionshindrade under 65 år,
kommer att evakueras i oktober 2006 på grund av ombyggnad. Enheten
flyttar till huset mittemot och beräknad återflytt blir sommaren 2007.
Enheten kommer då att utöka sin verksamhet till 20 boende.
Boendet har 12 platser, för heldygnsomsorg för psykiskt funktionshindrade
vuxna under 65 år. Vid uppföljningstillfället fanns det 13 boende.
För närvarande bor där sex kvinnor och sju män i åldrarna 40 – 65 år.
Boendet ligger en trappa upp, hiss saknas. Lägenheterna består av ett rum ,
kokvrå och toalett/ badrum. De är inte handikappanpassade. Det finns
gemensamt kök, matrum och sällskapsrum. Miljön är välkomnande och
hemtrevlig. Det andas trygghet i boendet. Åtta boende kommer från
Bromma , fem från andra förvaltningar. De boende får bo kvar tills de kan
klara annat boende/ eget boende. Kvarboende vid t.e.x. ökat behov av
insatser på grund av sjukdom avgörs i det enskilda fallet.
Det gäller även de som fyller 65 år.
Organisation
Boendet tillhör sektionen för socialpsykiatri, avdelningen individ och familj,
och drivs i egen regi med egen personal enligt 21§ 3 st. SoL 18 .Kommunen
har hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 – 18c § § Hälso - och
sjukvårdslagen.
Personal
Enhetschefen som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska är också
verksamhetschef för hälso – och sjukvården. Utöver sjuksköterskan består
personalen av mentalskötare, tio heltidstjänster varav fyra nattjänster. Två
personer saknar utbildning. Samtliga mentalskötare har lång erfarenhet.
Mycket stabil personalgrupp. Inga nyanställningar av fast personal sedan
2001. Även timanställda har utbildning. Detta medför att enheten har en
mycket god kontinuitet i sitt arbete, vilket kommer de boende till nytta.
Arbetsterapeut och sjukgymnast saknas. Om det förekommer behov
tillgodoses det genom samarbete med primärvård och /eller psykiatrin.
Sjuksköterskan tjänstgör vardag dagtid och har beredskap helger och röda
dagar. Kvällar och nätter finns avtal med Vårdia AB vad gäller
sjuksköterskeinsatserna.
Bemanning
Tid
Mentalskötare
Morgon
2
Kväll
2
Natt
2
Helg
2
2
Läkare
De boende har /erbjuds läkare på Råcksta husläkarmottagning eller kan använda sin tidigare
etablerade kontakt på andra husläkarmottagningar. De har också psykiaterkontakt på Bromma
psykiatriska center eller på sin ” hemortsmottagning”. Enhetschefen tycker att läkarkontakterna
är tillfredsställande. Både psykiater och husläkare gör hembesök hos de boende vid behov.
Inflyttningsrutiner
Informationsöverföring och samordnad vårdplanering fungerar bra. Inflyttningen förbereds
alltid. Sjuksköterska, kontaktperson och biståndshandläggare försöker träffa den boende före
inflyttning.
Hälso – och sjukvård
De boende har psykiatrisk diagnos/ problem. Alla mentalskötare har delegering att överlämna
läkemedel. Läkemedel som är ordinerade vid behov får överlämnas av mentalskötare efter
kontakt med sjuksköterska, vilket är inskrivet i delegeringsbeslutet. Detta fungerar bra.
Hygien
Rutiner finns för hygien och smittskydd.
Inkontinens
Två vårdtagare är urininkontinenta och har utprovade inkontinenshjälpmedel.
Diabetes
Ingen boende har diabetes.
Läkemedelsbehandling
Vi uppföljningstillfället är det två boende som sköter sina läkemedel själv
(egenvård). Endast de läkemedel som används för att delas i dosett
förvaras i låst läkemedelsskåp på expeditionen. Övriga läkemedel förvaras
i bostäderna. Fem har ”apodos” som iordningsställs av apoteket, tre har
dosetter. Två får sina injektioner på psykmottagningen.
En boende har inga läkemedel. Åtta boende behöver någon form av hjälp
med sin läkemedelshantering. Läkemedel som är ordinerade vid behov är
iordningsställda av sjuksköterska och kan överlämnas av personal med
delegering efter kontakt med sjuksköterskan. Lokal arbetsordning för
läkemedelshantering finns.
Ingen boende har smärtlindrande läkemedel. 12 boende behandlas med
psykofarmaka.
Daglig verksamhet
Sex boende har sysselsättning från 1-5 dagar i veckan på Västerorts
aktivitetscenter.
Tandvård
Alla boende är berättigade till tandvårdsintyg.
3
Kost och måltidsordning
Frukost, lunch, middag och kvällsfika iordningställs av personalen i det
gemensamma köket varje dag. Måltiderna serveras i trevlig miljö. De
boende uppmuntras också till självhushåll och därför varierar deltagandet i
gemensamma måltider.
Vikt
Vikten kontrolleras vid behov efter bedömning av sjuksköterskan.
Medicintekniska produkter
Avtal för kontroll och underhåll finns. För närvarande finns inga produkter.
Dokumentation
Alla vårdtagare har en omvårdnadsjournal med anamnes och status. De som
har pågående hälso- och sjukvård har individuell vårdplaner.
Dokumentationen förs i nuläget på pappersjournal, standardsystem med
sökord. Över staden pågår för närvarande utbildning för all personal i SoL
respektive HSL-dokumentation inför införandet av datadokumentation
gemensamt för staden. Socialtjänstlagen(SoL), hälso-och
sjukvårdslagen(HSL).
Enheten har utarbetat ett tydligt arbetsinstrument för dokumentation vad
gäller praktisk information om de boende. Det är en pärm som finns
tillgänglig för all personal där alla dokumenterar. Denna pärm används vid
dagliga överrapporteringar mellan olika arbetslag.
Avvikelsehantering
Det finns rutiner för avvikelsehantering. Inga avvikelser har rapporterats.
Sammanfattning
De boendes behandling utgår från individuella behov och dokumenteras i
handlingsplan. Målsättningen är att de boende ska leva så självständigt som
möjligt. Läkemedelshantering och delegationer fungerar bra. Lokala
instruktioner för läkemedelshantering är upprättade sedan förra
uppföljningstillfället.
Det råder en mycket god kontinuitet i personalgruppen. Inga nyanställningar
gjorda sedan år 2001. Samtliga anställda har lång erfarenhet i yrket och alla
utom två har mentalskötarutbildning. Till och med timanställda har adekvat
utbildning. Detta är naturligtvis en stor tillgång för enhetens boende. Det
befrämjar trygghet och tillit till vårdarna. Personalen känner de boende väl.
Lisbeth Lehammer
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Download