Rutin avseende hälso- och sjukvårdsinsatser för boenden inom

advertisement
Rutin avseende hälso- och sjukvårdsinsatser för boenden inom
Socialförvaltningens ansvarsområde (Missbruksboende, HVB-hem,
Hem för ensamkommande flyktingbarn).
Skapad av: MAS Barbro Toutin MAS Susanne
Hoflin
Beslutad av: MAS
Gäller från:
2010-08-24
Reviderad den:
2015-12-03
Diarienummer:
Styrdokument
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531
Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:28
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom
sjukvård och tandvård 1997:14
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården SOSFS 2000:1
Östersunds kommuns lokala rutiner
Rutin för läkemedelshantering
Rutin vid delegering
Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård
ÄDEL-avtal
Rutin vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Vid behov av hälso- och sjukvård (icke akut) ska den enskilde vända sig/ få stöd att
vända sig till Region Jämtland/Härjedalens primärvård (respektive Hälsocentral).

Om personen har behov av hemsjukvård enligt Ädelavtal, utförs insatsen av
kommunens distriktssköterska (eller personal med delegering för uppgiften).

Akut behov av Hälso- och sjukvård Ring 112 eller sjukvårdsrådgivningen tel:1177

Vid behov av kontakt med kommunens distriktssköterska. Dagtid via kundcenter tel:
143000. Jourtid via sjukvårdsrådgivningen tel:1177
Ansvarig chef vid boendet ansvarar för att samtliga personal har kännedom om vart de ska
vända sig och att telefonnummer finns tillgängliga.
Läkemedelshantering
Vid inflytt till boendet ska en bedömning ske om den enskilde kan hantera sina läkemedel
själv (egenvård) eller inte. En sådan bedömning görs av ansvarig läkare på respektive
hälsocentral.
I de fall den enskilde bedöms behöva stöd/hjälp med sin läkemedelshantering kan personal,
efter utfärdad delegering av kommunens distriktssköterska, ansvara för att den enskilde får
sina läkemedel enligt ordination. Signeringslista för läkemedel ska användas enligt rutin.
Distriktssköterska ansvarar för att signeringslista upprättas.
Förvaring av läkemedel
Den enskildes läkemedel ska så långt det är möjligt förvaras i den enskildes lägenhet i låst
skåp.
I de fall det är olämpligt att den enskilde förvarar läkemedlen i lägenheten kan läkemedlen
förvaras i låst skåp i personalutrymme.
Om flera personers läkemedel förvaras i ett samlat skåp skall läkemedlen förvaras åtskilda i
plastbackar märkta med personens namn och personnummer.
Enbart personal som tjänstgör vid boendet får ha tillgång till skåpet. Nyckel ska kvitteras ut
av ansvarig chef.
Avvikelser hälso- och sjukvård
Vid avvikelser i samband med hälso- och sjukvård som utförs i boendet ska personal enligt
föreskrift (PSL, Patiensäkerhetslagen 2010:659) och lokal rutin dokumentera detta på avsedd
blankett och lämna till ansvarig chef.
Ansvarig chef ombesörjer att avvikelser sänds till ansvarig distriktssköterska omgående.
Download