3. Ansvar inom läkemedelskedjan

MAS
Januari 2006 uppdaterat Feb-2012
Flik 8.2.
3. Ansvar inom läkemedelskedjan
Allmänt om ansvar
Juridiskt sett har begreppet ansvar olika betydelser:
♦ ett påbud eller en skyldighet att fullgöra en arbetsuppgift
♦ detta innebär att underlåtenhet, försummelse enligt regler, kan leda till sanktioner för den
ansvariga
Olika typer av ansvar
♦ politiskt ledningsansvar innebär resurs- och organisationsansvar – Omsorgsnämnden
♦ administrativt ledningsansvar innebär ansvar som omfattar planering, ledning, samordning
och kontroll av verksamheten – Äldreomsorgschef
♦ Särskilt medicinskt ansvar – MAS
♦ medicinskt ansvar innebär det ansvar som var och en som arbetar inom hälso- och
sjukvård har för beslut, bedömningar och åtgärder inom sitt kompetensområde
Det innebär också ansvar för underlåtenhet att fullgöra ett åliggande då detta borde ha
skett, hälso- och sjukvårdspersonal.
Kommunens ansvar
Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar personer med starkt varierande hälsotillstånd
och skiftande förmåga att själva ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Förutsättningarna
för läkemedelshanteringen kommer därmed att variera när utvecklingen inom den kommunala
hälso- och sjukvården alltmer går mot personer med stor vårdtyngd och som kräver en
komplex läkemedelsbehandling.
Sjuksköterskans ansvar
Ansvarig sjuksköterska i särskilt boende ansvarar för hela läkemedelskedjan för person som
inte har eget ansvar för sin medicinering.
Sjuksköterskan skall:
♦ följa upp läkemedlets effekt och eventuella biverkningar
♦ rapportera biverkningar till ansvarig läkare samt till Biverkningsenheten vid NUS (se
avsnitt Biverkningar)
Sjuksköterskan är formellt kompetent att ansvara för läkemedelshanteringen och när hon/han
bedömer det förenligt med god och säker vård kan hon/han överlåta en eller flera uppgifter till
någon annan som har färdighet (reell kompetens) att utföra uppgiften. Delegering måste
föregås av ett speciellt beslutsförfarande (se rutin för delegering, utarbetad av MAS).
Sjuksköterskan har tillsyns och handledning funktion och ansvarar för att övrig personal får
instruktioner om sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan måste dessutom förvissa sig om att
instruktionerna förstås av den som har att följa dessa.
Läkemedelsförrådsansvarig sjuksköterska
Hon/han ansvarar för att:
♦ rekvirera läkemedel
♦ sköta läkemedelsförråd
♦ förvaring av läkemedel i den boendes medicinskåp är säkert
♦
♦
♦
♦
narkotikakontroll görs regelbundet och systematiskt
åtgärda meddelanden från apotek
säkra nyckelhantering genom skriftlig lokal rutin
uppföljning av säkerheten kring transporter av läkemedel mellan apotek och enhet genom
att skriftlig lokal rutin görs
♦ kontroll av medicinska gasers handhavande och placering utförs
♦ delta vid apotekets kvalitetsgranskning
♦ att initiera till att generella behandlingsanvisningar (GBA) ordination för enheten, enligt
GBA förnyas av ansvarig läkare 1 gång/år
Enhetschef
Han/hon ansvarar för att:
♦ vara förtrogen med rutiner för läkemedelshantering
♦ kontinuerligt rådgöra med ansvarig sjuksköterska vid personalplanering, för att säkerställa
att rutiner vid delegering av arbetsuppgifter kan följas
♦ vård- och omsorgspersonal ges möjlighet att ta del av och ha kännedom om rutiner,
arbetsordningar och författningar gällande läkemedelshantering och att dessa tillämpas
♦ att det anpassade lokala rutiner inom enheten finns
♦ vid läkemedelsstöld aktualisera Riktlinjer vid misstanke om eller vid konstaterad
läkemedelsstöld inom Socialtjänsten”
Vård- och omsorgspersonal
Han/hon ansvar för att:
♦ vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter som avser läkemedelshantering biträda
legitimerad och omfattas då av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område (SFS 1998:531), på samma sätt som legitimerade yrkeskategorier.
Läkaren
Han/hon ansvarar för att:
♦ ordinera
♦ göra uppföljning och utvärdera effekter av ordination och behandling
♦ ge nödvändig information till ansvarig sjuksköterska och boende/närstående
♦ göra bedömning om den enskilde förmår sköta sin medicinering
♦ när bedömningen innebär att den enskilde ej förmår ta eget ansvar, överlåter läkaren
uppgiften till ansvarig sjuksköterska skriftligen dokumentera ovan nämnda beslut i
patientjournalen (Sjuksköterskan dokumenterar överlåtandet i omvårdnadsjournalen)
♦ upprätta och godkänna generella behandlingsanvisningar
♦ gör regelbundna genomgångar och uppföljningar av ordinationer
MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Han/hon ansvarar för att:
Uppgifter som enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelshantering
(SOSFS 2001:17) fullgörs inom den kommunala hälso- och sjukvården av MAS.
MAS har till uppgift att svara för att rutiner för läkemedelshantering är säkra,
ändamålsenliga och väl fungerande. MAS ska dessutom granska, bedöma och följa upp
läkemedelshanteringen. Sjuksköterska med ansvar att förestå läkemedelsförråd utses av MAS.
Elever/studerande
Han/hon ansvarar för att:
Gymnasieelevers ansvar vid arbetsplatsförlagd utbildning är att uppgifter i läkemedelskedjan
endast får utföras under direkt tillsyn av formellt kompetent person. Sjuksköterskestuderande
under specialistutbildning kan dock, under eget ansvar, utföra uppgifter som ligger inom
ramen för tidigare grundutbildning.
Den enskildes ansvar
Den enskilda personen ansvarar själv för sin medicinering och för omhändertagandet och
förvaring av ordinerade läkemedel.
I vissa situationer kan dock en person med nedsatt funktionsförmåga på grund av ohälsa eller
sjukdom behöva få hjälp både med att omhänderta och förvara sina läkemedel och med att
klara sin medicinering. Beslut om detta skall fattas av läkare och dokumenteras.
Ansvaret för läkemedelshanteringen övergår då till ansvarig sjuksköterska.
Om endast vissa delar av läkemedelshanteringen tas över ska dokumentationen innehålla
vilka delar som avses i läkemedelskedjan.