Riktlinjer för tjänsteköp av enstaka insatser i ordinärt boende

advertisement
15 februari 2015
Riktlinjer för tjänsteköp av enstaka insatser i ordinärt boende
utförd av distriktssköterska i kommunen enligt lokalt ädelavtal
Inledning
Mot ersättning från landstinget utför kommunen planerade/akuta distriktssköterskeinsatser
(vardagar 08.00-17.00) hos de personer som normalt faller under primärvårdens ansvar men
får ett behov av att få enstaka insatser utfört i hemmet. Tidsberäkning ska innefatta insatstid,
administration inkl dokumentation, återrapportering till hälsocentral samt restid om
uppdraget föranleder en särskild resa och inte kan samordnas vid kommunens ordinarie
besök.



Beställning görs på ”blankett avsedd för tillfälliga distriktssköterskeinsatser vardagar
8-17 i ordinärt boende inom Östersunds kommun” och gäller för en
behandlingsomgång.
Beställare av tjänsten är distriktsläkare eller distriktssköterska i primärvården. Om
behov finns av kortvariga insatser från kommunens distriktssköterska efter
sjukhusvistelse kan distriktssköterska i vårdplaneringsteamet skriva en beställning.
Vid akuta bedömningar till primärvårdspatient utförda av kommunens
distriktssköterska kan beställningsblankett skickas i efterhand efter kontakt med
hälsocetralen.
Observera att beställningsblanketten inte ersätter annan nödvändig skriftlig
dokumentation
Så här gör primärvården resp. vårdplaneringsteamet
 Aktuell åtgärd/ordination fylls i av den som beställer tjänsten
 Blanketten faxas till aktuell distriktssköterska i kommunen, efter telefonkontakt vid
behov.
 Om beställning görs av vårdplaneringsteamet faxas blanketten även till berörd
hälsocentral.
Så här gör kommunens distriktssköterska
 Kommunens distriktssköterska informerar patienten om att faktura för besöket
kommer från primärvården. Har patienten frikort registreras frikortsnumret på
blanketten.
 Efter avslutad behandlingsomgång skickas blanketten till administratör, HFE, som
fakturerar Region Jämtland/Härjedalen.
 Efter avslutad behandling skickas jourjournal alt. journalkopia ur Procapita till
beställande hälsocentral. Se Rutin för dokumentation av primärvårdsuppdrag.
Primärvården debiterar patienten kostnaden för besök samt betalar kommunen för nedlagd
arbetstid. OBS ! Ingen ”krysslista” på dessa patienter.
Download