Överlämnande och signering av läkemedel

advertisement
Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Omsorg och Äldreförvaltningen
Dokumentansvarig
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utfärdat: 050331
1(1)
Dokumentnamn
Överlämnande och signering av läkemedel
Reviderad: 2010, 2012, 2014-01-04, 2016-11-18
Dnr On: 2016-523 Än: 2016-680
Överlämnande och signering av läkemedel
I SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården framgår bestämmelser om patientsäker hantering av
läkemedelshantering. Verksamheten ska vara organiserad att så få personal som möjligt
hanterar och överlämnar läkemedel till patienter och respektive verksamhetschef ansvarar för
att utarbeta lokala rutiner för att säkerställa överlämnandet av läkemedel.

Patientens läkemedel ska alltid överlämnas inne i dennes bostad, ev. annan plats ska
ske i överenskommelse med ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska och
verksamhetschef och dokumenteras i den enskildes journal.

Vid överlämnande av läkemedel kontrolleras alltid patientens identitet, datum och
klockslag mot ordinationshandlingar (läkemedelslista, Waranlista, dosrecept etc.).
Räkna tabletterna och kontrollera att antalet stämmer mot ordinationshandlingar.

Innan ett läkemedel överlämnas ska den som överlämnar läkemedlet kontrollera mot
signeringslistan att inte läkemedlet redan är överlämnat.

Efter överlämnandet och kontroll att patienten svalt/intagit läkemedel ska den som
överlämnat läkemedlet signera på listan ”SIGNERINGSLISTA, läkemedel” som
gäller inom Linköpings kommun.

Signeringslistan ska förvaras tillsammans med aktuella ordinationshandlingar.

Signeringslistan är en journalhandling och ska när den är fullskriven överlämnas till
ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska.
Ej överlämnat läkemedel

Om ett ordinerat läkemedel ej överlämnats ska detta noteras på signeringslistan och
avvikelserapport ska eventuellt skrivas. Orsaken till att det ordinerade läkemedlet ej
överlämnats ska dokumenteras i patientjournalen.

Distriktssköterska/sjuksköterskan ska så snart som möjligt informeras när en patient ej
fått det ordinerade läkemedlet.

Distriktssköterska/sjuksköterskan ansvarar för att vidta de åtgärder som hen anser vara
nödvändigt för en god och säker vård, vad gäller läkemedel.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards