Uppföljning av hälso– och sjukvården på

advertisement
Uppföljning av hälso– och sjukvården på Långskeppets
boende för psykiskt funktionshindrade 2009
Uppföljningen är gjord i januari genom intervju med chefen för
Långskeppet som också är verksamhetschef för hälso- och sjukvården och
följer de rutiner som finns för denna typ av verksamhet. Långskeppet är ett
boende för i första hand psykiskt funktionshindrade under 65 år. Enheten
har plats för 20 boende.
Vid uppföljningstillfället fanns det 20 boende, tolv kvinnor och åtta män i
åldrarna 43-82 år. En person över 65 år bor kvar i avvaktan på lämpligt
äldreboende. Tre personer blir 65 år under 2009.
Boendet finns på plan två och tre. Hiss finns. På varje plan finns ett nyinrett
TV rum. Lägenheterna består av ett rum, kokvrå och toalett med dusch. En
lägenhet är handikappanpassad. Det finns gemensamt kök, matrum och
sällskapsrum. Dessa lokaler är väl tilltagna efter renoveringen, speciellt
köket är välutrustat. Miljön är välkomnande och hemtrevlig. 12 boende
kommer från Bromma socialpsykiatri samt en från äldreomsorgen och en
från omsorgen om funktionshindrade. Sex kommer från andra förvaltningar.
De boende får bo kvar tills de kan klara annat boende/ eget boende.
Kvarboende vid t.e.x. ökat behov av insatser på grund av sjukdom avgörs i
det enskilda fallet. Besluten gäller oftast ett år. Inga permanentboende
brukare finns.
Organisation
Boendet är organiserat under utförarenheten för vuxna, verksamhetsområde
individ, familj och fritid och drivs i egen regi med egen personal enligt 21§
3 st. SoL 18. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 – 18c § §
HSL
Personal
Chefen som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska är också verksamhetschef
för hälso- och sjukvården. Utöver sjuksköterskan/verksamhetschefen består
personalen av mentalskötare, 11,5 heltidstjänster (12 personer) varav fyra
nattjänster. Personalstaten är utökad med en heltidsbefattning sedan förra
uppföljningstillfället. Två personer saknar relevant utbildning, men har
liksom mentalskötarna har lång erfarenhet. Även timanställda har
utbildning.
När det gäller personalens utbildning ska alla få en grundkompetens som
utgörs av ESL-pedagogik (ett självständigt liv). Detta för att brukarna ska få
ett likvärdigt bemötande samt att pedagogiken ger personalen ett likvärdigt
synsätt avseende brukarna.
Verksamheten har en mycket stabil personalgrupp. Detta medför att enheten
har en mycket god kontinuitet i sitt arbete, vilket kommer de boende till
2
nytta. Arbetsterapeut och sjukgymnast saknas. Om det förekommer behov
tillgodoses det genom samarbete med primärvård och /eller psykiatrin.
Sjuksköterskan/verksamhetschefen tjänstgör vardag dagtid och är tillgänglig
helger och röda dagar. Kvällar och nätter finns avtal med Vårdia AB vad
gäller sjuksköterskeinsatserna. Verksamheten köper även sjuksköterskeinsatser av Vårdia AB vid längre ledigheter tex semestrar och sjukdom.
Bemanning
Tid
Mentalskötare
Morgon
3-4
Kväll
2
Natt
2
Helg
2
Läkare
De boende har/erbjuds läkare på Råcksta husläkarmottagning eller kan använda sin tidigare
etablerade kontakt på andra husläkarmottagningar. De har också psykiaterkontakt på
Psykiatricentrum Väst eller på sin ”hemortsmottagning”. Chefen för boendet anser att
läkarkontakterna är tillfredsställande. Både psykiater och husläkare gör hembesök hos de boende
vid behov.
Inflyttningsrutiner
Informationsöverföring och samordnad vårdplanering fungerar bra. Inflyttningen förbereds
alltid. Sjuksköterska, kontaktperson och biståndshandläggare försöker träffa den boende före
inflyttning.
Hälso- och sjukvård
De boende har psykiatrisk diagnos/ problem. Alla mentalskötare har delegering att överlämna
läkemedel. Läkemedel som är ordinerade vid behov får överlämnas av mentalskötare efter
kontakt med sjuksköterska, vilket är inskrivet i delegeringsbeslutet. Detta fungerar bra.
Hygien
Rutiner finns för hygien och smittskydd.
Inkontinens
Ingen boende är inkontinent
Diabetes
En boende har tablettbehandlad diabetes.
Läkemedelsbehandling
Vi uppföljningstillfället är det fyra boende som sköter sina läkemedel själv
(egenvård) och en som delvis gör det. Samtliga har ”apodos” som
iordningsställs av apoteket och ibland tilläggsmediciner i dosett.
Läkemedlen förvaras i bostäderna. Tre får sina injektioner på psykiatrisk
mottagning.
Två boende har inga läkemedel. Övriga tio behöver någon form av hjälp
med sin läkemedelshantering. Läkemedel som är ordinerade vid behov är
iordningsställda av sjuksköterska och kan överlämnas av personal med
delegering efter kontakt med sjuksköterskan. Lokal arbetsordning för
läkemedelshantering finns.
3
Daglig verksamhet
Sju boende har sysselsättning från 1-5 dagar i veckan på Västerorts
aktivitetscenter. Detta är två boende mer än vid förra uppföljningen.
För de övriga boenden pågår arbete med att finna individuella lösningar för
meningsfull sysselsättning utifrån intresse och förmåga. Detta sker
tillsammans med ansvarig biståndshandläggare.
Tandvård
Alla boende är berättigade till tandvårdsintyg.
Kost och måltidsordning
Frukost, lunch, middag och kvällsfika iordningställs av personalen i det
gemensamma köket varje dag. Måltiderna serveras i trevlig miljö. De
boende uppmuntras också till självhushåll och därför varierar deltagandet i
gemensamma måltider.
Vikt
Vikten kontrolleras vid behov efter bedömning av sjuksköterskan.
Medicintekniska produkter
Avtal för kontroll och underhåll finns.
Dokumentation
Alla vårdtagare med hälso- och sjukvårdsinsatser har en omvårdnadsjournal.
De som har pågående hälso- och sjukvård har individuella vårdplaner.
Dokumentation enligt Socialtjänstlagen(SoL) sker digitalt i Parasol och för de
som har hälso- och sjukvårdsinsatser dokumenteras i VODOC. De slumpvis
utvalda hälso- och sjukvårdsjournalerna var fullständigt dokumenterade.
Enheten har utarbetat ett tydligt arbetsinstrument för dokumentation vad
gäller praktisk information om de boende. Det är en pärm som finns
tillgänglig för all personal där alla dokumenterar. Denna pärm används vid
dagliga överrapporteringar mellan olika arbetslag.
Avvikelsehantering
Det finns rutiner för avvikelsehantering. Inga avvikelser har rapporterats.
Sammanfattning
De boendes behandling utgår från individuella behov och dokumenteras i
handlingsplan. Målsättningen är att de boende ska leva så självständigt som
möjligt. Läkemedelshantering och delegationer fungerar bra. Lokala
instruktioner för läkemedelshantering är upprättade sedan förra
uppföljningstillfället.
Det råder en mycket god kontinuitet i personalgruppen. Samtliga anställda
har lång erfarenhet i yrket och alla utom två har mentalskötarutbildning.
Enheten förfogar över ett antal timanställda som återkommer och är vana.
Detta är naturligtvis en stor tillgång för enhetens boende. Det befrämjar
trygghet och tillit för brukarna gentemot sina vårdare. Personalen känner de
boende väl.
4
En brukarundersökning genomfördes under 2008. Stadsledningskontorets
brukarenkät hade tre frågeområden där nöjdhetsindex var:
Inflytande 87%
Individualisering 97%
Trygghet 96%
Helhetsomdömet blev att 92% av brukarna var nöjda med boendet samt att
100% brukare skulle rekommendera boendet till andra personer.
Lisbeth Lehammer
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Download