Hälso- och sjukvårdsuppgifter Flik 7.2. A. Följande arbetsuppgifter

advertisement
Hälso- och sjukvårdsuppgifter
Flik 7.2.
A. Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och
sjukvårdsuppgifter
- Förskrivning av läkemedel
- Förskrivning a kostnadsfria förbruksningsartiklar
- Förskrivning och utprovning av hjälpmedel, individuella och
arbetstekniska
- Läkemedelshantering när den enskilde bedömts ej klara
denna uppgift. Utgångspunkten är alltid att den enskilde i
första hand skall klara sin egen läkemedelshantering.
- Puls och blodtryckkontroller
- Såromläggningar, sårbehandling
- Trycksårsprofylax
- Stomiskötsel
- Medicinsk bedömning, tillsyn och kontroll
- Observationer av den enskildes hälsotillstånd
- Inhalationsbehandling
- Installationer av läkemedel efter ordination
- Nutritionskontroll/bedömning
- Infusion och transfusion
- Suturtagning
- Provtagning för kontroll av socker i blod och urin
- Venprovtagning
- Kontrakturprofylax
- Kateterisering, kateterspolning, blåssköljning, blåsträning
- Tillsyn av KAD, byte av urinpåse samt kontroll av innehåll
- Öronspolning
- Sondmatning
- Sättning av sond
- Matning av person med uppenbara sväljsvårigheter
- Funktionsträning enl program ordinerad av
sjukgymnast/arbetsterapeut
- Andningsgymnastik enl ordinerat program
- Sugning av luftvägar
- Syrgasbehandling
- Röntgen förberedelser t ex lavemang, tabl intag (ej
kontrastkontroll)
- Dialys, peritonal
Provtagning av blod och urin samt andra kroppsvätskor
Terminalvård, smärtlindring
Omhändertagande av avliden
Dokumentation
Att förestå läkemedelsförråd
Kontroller av medicinteknisk utrustning
Hantering av avfall (riskavfall, miljöfarligt och
konventionellt)
- Desinfektion – sterilisering
- Hantering av sterilt material
-
B. Hälsosjukvårdsuppgifter som utföres av reellt kompetent
personal på sjuksköterskans
/sjukgymnastens/arbetsterapeutens delegering:
- Puls och blodtryckskontroll
- Okomplicerad sårbehandling t ex rengöring och
förbandsbyte
- Stomiskötsel
- Observatoner av den enskildes hälsotillstånd vid t ex fall
eller annat avvikande
- Trycksårsprofylax
- Kateterfunktion, byte av urinpåse samt kontroll av innehåll
- Funktionsträning enl ordination av
sjukgymnast/arbetsterapeut
- Kontrakturprofylax
- Röntgen och underskökningsförberedelser t ex lavemang
- Provtagning för kontroll av socker i blod och urin
- Venprovtagning, ej blodgruppering
- Andningsgymnastik enl ordination
- Nutritionskontroll
- Terminalvård, ej smärtlindring
- Omhändertagande av avliden
- Dokumentation
- Hantering av avfall (riskavfall, miljöfarligt och
konventionellt)
- Desinfektion, sterlisering
- Hantering av sterilt material
- Läkemedelshantering enl delegering
C. Sjukvårdsuppgifter som ej får utföras av personal utan
delegering:
- Läkemedelshantering (förutom handräckning/hjälp till
personer som har eget ansvar)
- Såromläggning, komplicerad sårbehandling,
- Suturtaging
- Trycksårbehandling
- Kateterisering, KAD spolning,
- Sondmatning
- Matning av personer med uppenbara sväljsvårigheter
- Sugning luftvägar
- Syrgasbehandling
- Inhalationsbehandling
- Dialys, peritonal
D. Sjukvårdsuppgifter som ej får delegeras
- Medicinsk bedömning
- Förskrivning av kostnadsfria produkter, förskrivning och
utprovning av hjälpmedel, individuella och arbetstekniska,
- Öronspolning
- KAD insättning av män
- Sättning av magsond
- Nutritionsbedömning
- Infusion och transfusion
- Venprovtagning för blodgruppering
- Sugning av nedre luftvägar
- Komplicerade blodprover t ex i CVK, Port-A-Cath
- Komplicerade röntgen och undersöknings förberedelser
- Terminalvård, smärtlindring
- Att förestå läkemedelsförråd
- Kontroller av medicinteknisk utrustning
- Specialist omvårdnad vid akut sjukdom
- Specialist omvårdnad vid svår kronisk sjukdom
- Bedömning, planering, genomförande och handledning av
övrig personal vid daglig vård vid akut och svår kronisk
sjukdom.
OBS! Sjuksköterska kan ställas till ansvar om hon inte förvissat
sig om att den till vilken hon skall delegera viss hälso- och
sjukvårds uppgift kan utföra den på ett tillfredsställande sätt.
Sjuksköterska kan ställas till ansvar om hon inte utfört,
introducerat och handlett vårdpersonalen i daglig vård vid akut
sjukdom och försämring av svår kronisk sjukdom.
Delegering av läkemedelshantering skall ske på avsedd blankett
och följas upp varje år. Kopia skall sändas till MAS för
verksamhetsområdet.
E. Övriga uppgifter Sjuksköterska
PAS-ansvaret (patientansvarig)
Välkomstsamtal, uppstart av pat jurnalen,
Info till anhöriga och den enskilde
Dag, kväll, natt, helg tjänstgöring
Läkemedelsansvarig
Hantering av avvikelserapport HSL-bedömning
Delegering
Handledning av studenter
Handledning av omvårdnadspersonal i dagligt arbete
Närvaro vid arbetsplatsträffar
Samarbete med enhetschef, närvaro träffar
Närvaro vid upprättande och justering av Genomförandeplaner
Dokumentationsansvaret
Samverkan NUS
Samverkan rehabilitering
Kvalitativa register, Palliativ, Senior Alert, SveDem, BPSD
Utvecklingsarbete/Projekt
Introduktion av nyanställd personal
Introduktion av sommarvikarie
Riskanalyser, händelseanalyser
Apoteksinspektioner, granskningar
Kvalitetsenkäter, tillsynsintervjuer, kvalitetskontroller
Vaccinationer
Pascal, Prator, Kontrollera
Download