1 (2)
Diarienummer
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-09-06
Lena Tebring
0431-87252
[email protected]
2010/77
Kommunstyrelsen
Förslag till förlikningsavtal; Nyhemsskolan
Ärendebeskrivning
En genomgripande om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan inleddes 2010. I samband med att
renoveringsarbetena upptäcktes att fuktnivån i golvkonstruktionen i flera fall låg över den
kritiska fukthalten. Kommunfullmäktige beslöt i anledning därav 2011-10-24 om
kompletterande åtgärder i form av undertrycksventilerade golv.
Sedan ytterligare problem upptäckts beslutade kommunstyrelsen 2012-03-14 att endast behålla
byggnader som bedömdes funktionella och att komplettera med nybyggnation. Uppdrag
lämnades till tekniska nämnden att återkomma med bl a kalkyl. Detta ledde i sin tur till att den
upphandlade entreprenaden med Byggmästar´n i Skåne avbröts under april 2012.
Förhandlingar har därefter förts om slutavräkning mellan parterna. Utöver ersättning för
nedlagt arbete och material har entreprenören avtalsenlig rätt till ersättning för
underentreprenörer, utebliven vinst och hinder.
Förhandlingar har lett fram till förslag till uppgörelse i storleksordningen 11 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören och tekniska chefen
bemyndigas att underteckna förslaget till förlikningsavtal och att detta villkoras av
kommunfullmäktiges godkännande. Genom förlikningen är parternas samtliga
mellanhavanden slutligt reglerade. Kommunfullmäktige har också att anvisa medel
uppgörelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2012-09-06
Kommunstyrelsen
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-09-06
2 (2)
Diarienummer
2010/77
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta.
att godkänna upprättat förslag till förlikningsavtal med Byggmästar´n i Skåne AB innebärande
betalning av 11 mnkr.
att för ändamålet anslå 11 mnkr inom kommunstyrelsens driftbudget 2012.
att finansiering ska ske genom uppbudgetering av intäkter för engångsåterbetalning från Fora
AB avseende premier för avtalsgruppsjukförsäkring m.m. i motsvarande mån.
Jan-Inge Hansson
Kommundirektör
Lena Tebring
Kanslichef
Kommunstyrelsen
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se