(S) m.fl. om sociala villkor vid entreprenader

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-03
1 (3)
Diarienummer
2012/270
Kommunstyrelsen
Agneta Normann
0431-872 58
[email protected]
Yttrande över remiss rörande motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl.
om sociala villkor vid entreprenader
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterad rubricerad motion för yttrande från kommunledningskontorets ekonomienhet senas den 1 oktober 2012. I motionen föreslås följande:
-
vid upphandling av verksamhet ska krav ställas att löne- och anställningsvillkoren ligger i
linje med gällande kollektivavtal i branschen;
att detta också gäller i de fall entreprenören använder sig av underleverantörer;
att grundläggande ILO-konventioner ska följas;
om utstationerad arbetskraft används ska reglerna i utstationeringslagen följas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-08-03
Utredning
Löne- och anställningsvillkor för leverantörer samt underleverantörer
Enligt 1 kap. 9a § Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör en upphandlande myndighet
beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Detta kan t.ex. gälla villkor för
anställningsskydd och arbetsvillkor. En förutsättning är att bestämmelserna samt
tillämpningen av bestämmelserna överensstämmer med gemenskapsrätten. Det innebär att
villkoren måste vara förenliga med icke-diskrimineringsprincipen samt övriga för offentlig
upphandling grundläggande gemenskapsrättsliga principer, d.v.s. likabehandling, öppenhet,
förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet, samt EG-fördragets regler om den
Kommunstyrelsen
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-03
2 (3)
Diarienummer
2012/270
inre marknaden. En förutsättning för samtliga krav som ställs i en upphandling är att de avser
den verksamhet som upphandlas samt står i proportion till kontraktet i övrigt. Kraven får inte
heller vara svepande eller generella. Detta får till följd att det, i dagsläget, är svårt att tillämpa
och inkorporera bestämmelser som ligger i linje med gällande kollektivavtal.
Motionens första yrkande hänvisar till begreppet ”anställningsvillkor” vilket är ett oprecist och
generellt begrepp. Begreppet ”anställningsvillkor” gäller framförallt upphandlingar som
omfattas av EG-direktiven, där det är ytterst tveksamt huruvida sådana krav är förenliga med
nuvarande lagstiftning samt praxis. En förutsättning för att kunna ställa krav på minimilön är
att kravet är förenligt med vad som anges i Utstationeringsdirektivet samt
Utstationeringslagen. Det innebär att minimilönen måste vara reglerad genom lag, förordning
eller rikstäckande kollektivavtal. Konkurrensverket har tolkat detta som att kollektivavtalet ska
gälla lika för alla företag i samma bransch i hela medlemsstaten. Det är oklart huruvida
kollektivavtal reglerar minimilöner på sådant vis som avses utifrån gemenskapsrätten.
ILO
ILO-konventionernas syfte är bl.a. att motverka social dumpning vid offentlig upphandling,
dvs. att arbetsvillkor försämras till följd av konkurrens vid anbudsgivning.
De grundläggande arbetsnormerna återfinns i åtta ILO-konventioner
(kärnkonventionerna):
-barnarbete/minimiålder (nr 138)
-de värsta formerna av barnarbete (nr 182)
-diskriminering och lika lön (nr 111 och 100)
-förenings- och förhandlingsrätt (nr 87 och 98)
-förbud mot tvångs- och slavarbete (nr 29 och 105).
De övriga konventionerna, utöver kärnkonventionerna, intar inte samma särställning som
kärnkonventionerna. Det är möjligt att hänvisa till kärnkonventionerna vid offentlig
upphandling av entreprenader, i de fall en sådan hänvisning kan anses relevant och är i
överensstämmelse med de grundläggande principerna inom offentlig upphandling.
Utstationeringslagen
Utstationeringslagen införlivades i svensk lagstiftning efter ett EG-direktiv och anger
minimikrav för vilka villkor som ska tillämpas för utländska företag (inom EU och EES) som
har arbetare utstationerade i Sverige. Direktivet reglerar anställnings- och arbetsvillkor. Lagen
omfattar bl.a. krav på minimilön, arbetstid, semester, föräldraledighet och säkerhet som enligt
lag gäller i värdlandet. Utstationeringsdirektivet utgör en miniminivå för de anställnings- och
arbetsvillkor som arbetsgivare måste nå upp till i respektive medlemsstat. Det bör tilläggas att
Utstationeringslagen inte direkt reglerar offentlig upphandling.
Kommunstyrelsen
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-08-03
3 (3)
Diarienummer
2012/270
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att motionens två första yrkanden inte kan bifallas innan frågan om svenska kollektivavtals
förenlighet med de EG-rättsliga principerna vid offentlig upphandling är klargjord,
att motionens tredje yrkande om ILO- konventionen är uppfylld via ”Sociala och Etiska krav
vid offentlig upphandling” i kommunens inköps- och upphandlingspolicy,
att motionens fjärde yrkande är en del av svensk lagstiftning som ska följas oavsett om kravet
ställs i en offentlig upphandling eller inte.
Jan-Inge Hansson
Kommundirektör
Agneta Normann
Inköpschef
Kommunstyrelsen
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se