Plan för slutrapport från beredning - Strategi fö

advertisement
Förvaltningssekreterare
Henrik Sanden
0431-46 80 90
[email protected]
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (3)
Diarienummer
2016-03-23
KS 2015/57
Kommunstyrelsen
Plan för slutrapport från beredning - Strategi för utveckling av
turistnäringen i Ängelholm
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav, den 26 januari 2015, § 15 uppdrag åt kommunfullmäktiges
beredning för Samhällsutveckling att tillsammans med Ängelholms Näringsliv AB utarbeta en
strategi för utveckling av turistnäringen i Ängelholm. Syftet med uppdraget var att skapa
förutsättningar för att stärka Ängelholms kommun som turistort.
Kommunfullmäktige har behandlat beredningens slutrapport den 30 november 2015 och då
beslutat att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, samt att
återrapportering sker till fullmäktige senast 27 juni 2016.
Slutrapporten har beretts av kommundirektörens stab och en plan för verkställande har
utarbetats.
Beslutsunderlag
Plan för slutrapport från beredning - Strategi för utveckling av turistnäringen i Ängelholm
Protokollsutdrag KF den 30 november 2015, § 301
Slutrapport från beredning samhällsutveckling, daterat 16 november 2015
Utredning
Följande handläggningsrutin finns upptagen i Instruktion för
fullmäktigeberedningar, antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014:
 Kommunfullmäktige bedömer om uppdraget är fullgjort och remitterar
rapporten till kommunstyrelsen för beredning enligt kommunallagen.
 Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ekonomisk, juridisk och
verksamhetsmässig synvinkel samt stämmer av mot kommunens
styrmodell Ratten.
 Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige för
avgörande.
 Kommunstyrelsen verkställer/genomför kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige fattade beslut den 30 november 2015 att överlämna
slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, att återrapportering
sker till fullmäktige senast 27 juni 2016, samt att förklara uppdraget till beredning
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (3)
Diarienummer
2016-03-23
KS 2015/57
samhällsutveckling om att ta fram en strategi för utveckling av turistnäring i
Ängelholm slutfört.
Kommunstyrelsens roll
Det är kommunstyrelsens ansvar att föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå
det som beredningens måldokument beskriver, med hänsyn tagen till juridiska,
ekonomiska och andra aspekter.
Innebörden i kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2015 är att
beredningens slutrapport om utveckling av turistnäringen anses färdig för
kommunstyrelsen att arbeta vidare med. Genomförandet är avhängigt
kommunstyrelsens beredning av ärendet.
Kommunstyrelsens beredning och förslag till fullmäktige ska grunda sig i
beredningens slutrapport. Kommunstyrelsen kan, i de fall det anses nödvändigt av
t.ex. ekonomiska eller juridiska skäl, föreslå att delar av beredningens förslag inte
ska genomföras. Detta kan exempelvis vara motiverat om kostnaden anses
orimligt hög eller om kommunen saknar juridiskt handlingsutrymme.
Kommunstyrelsen ska lämna ett förslag till kommunfullmäktige som beskriver hur
beredningens ambitioner bäst kan realiseras. Förslaget ska innehålla en planering
av de åtgärder som anses lämpliga. Först när kommunstyrelsens förslag har
behandlats och godkänts av kommunfullmäktige kan planen verkställas.
Förslag till plan för slutrapport från beredning – Strategi för utveckling av
turitnäringen i Ängelholm
Kommunstyrelsen bedömer att ett styrdokument behöver tas fram, för att arbeta
vidare med och realisera beredningens målsättning. Övriga föreslagna åtgärder rör
bemanning, marknadsföring och organisation. Dessa åtgärder är avhängiga
resultatet av styrdokumentet. Därför föreslås övriga åtgärder pausas i avvaktan på
styrdokumentet, som ska godkännas i kommunfullmäktige.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsgrupper 1, 2 och 3 vid
sammanträde den 13 april 2016. Arbetsgrupperna har varit eniga om att föreslagen
plan ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
Beslut om denna plan kan fattas i kommunfullmäktige tidigast den 30 maj 2016,
och budgetberedningen skulle då hantera ärendet i september 2016. Om
finansiering medges i beslut om budget 2017 kan styrdokument tas fram under
våren 2017 och beräknas kunna tas upp för godkännande och beslut om fortsatta
åtgärder i augusti 2017.
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
TJÄNSTEUTLÅTANDE
3 (3)
Diarienummer
2016-03-23
KS 2015/57
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
godkänna kommunstyrelsens Plan för slutrapport från beredning - Strategi för
utveckling av turistnäringen i Ängelholm,
att
överlämna ärendet till budgetberedningen.
_____
Lilian Eriksson
Kommundirektör
Lena Åström
Chefsstrateg
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
Download