Projekttema: Texter och samtal i genusperspektiv

advertisement
Projekt för examensarbete, självständigt arbete VT 2015
Projekttema: Texter och samtal i genusperspektiv Kurs: Språk och kön, 7,5 hp (se separat kursinformation)
Lärare: Theres Bellander
E-post: [email protected]
Forskningsfältet Språk och kön rör samspelet mellan språk och kön samt samspelet mellan
språk och sexualitet. Området omfattar ett flertal teoretiska modeller men projektet
uppmuntrar särskilt så kallade socialkonstruktivistiska studier som syftar till att synliggöra
könsroller, normer för kvinnligt och manligt eller normer för sexuell positionering.
Undersökningsmaterialet kan bestå av olika former av institutionella eller vardagliga samtal
eller av texter hämtade från olika formella eller informella sammanhang. Metodiskt används
samtalsanalys eller diskursanalys (textanalys).
Komparativa analyser, dels i form av jämförelser av kvinnors och mäns samtalsstilar i olika
sammanhang eller av kvinnors och mäns skrivande, dels i form av jämförelser av hur kvinnor
och män omtalas i samtal och texter, är också tänkbara. Språkpolitiskt inriktade
undersökningar, exempelvis studier av användningen av det könsneutrala pronomenet hen
välkomnas också.
Nedan föreslår jag fyra underteman och en hint om uppsatsområden som skulle kunna
rymmas inom dessa. Om någon vill formulera sitt uppsatsämne på något annat sätt kan det
diskuteras.
1. Språk och kön i en yrkes- och institutionell kontext
Inom detta ämnesområde platsar analyser av myndighetstexter, platsannonser eller
domstolstexter. Samtalsanalys av mötesstrukturer och olika former av professionella
samtal hör också hit.
2. Språk och kön i skolan
Här ryms exempelvis studier av muntlighet i klassrummet, studier av elevers
skrivande samt läromedelsanalyser ur ett könsperspektiv.
3. Språk och kön i en medial kontext
Inom det här området är det exempelvis möjligt att studera konstruktion av
könsidentiteter i vardagliga sms och facebookuppdateringar eller hur kvinnor, män,
hetero- och homosexuella personer framställs och tilltalas i exempelvis reklam eller
nyhetsrapportering.
4. Språk och diskriminering
Här ryms undersökningar av hur språkbruk kan bidra till diskriminering av olika
grupper i samhället. Vid sidan av diskriminering mot kön och sexuell läggning kan det
exempelvis röra sig om diskriminering mot ras, religion eller handikapp i samtal eller
text.
Download