LOKAL ARBETSPLAN / KVALITETSREDOVISNING 2008/09

advertisement
Kvalitetsarbete i förskolan
Förskola/avdelning
Bredgårds förskola
Ort
Strömsund
Ansvarig förskolechef
Linda Saarinen
Kontaktinformation
Vems kontaktinformation?
1. Vår förskola
Bredgårds Förskola består av fyra avdelningar; Trollebo, Kojan, Hyddan och Gluggen, med
vardera 17 barn.
Grundbemanningen är 12 heltidstjänster fördelat på 8 förskollärare, 4 barnskötare samt 1
barnskötartjänst i köket. Den faktiska bemanningen är dock 5 förkollärare, 3 utbildade
barnskötare och 5 som saknar barnskötarutbildning.
Utöver ordinarie personal har vi 2 tjänster för resurs i grupp fördelade på avdelningarna i
huset på vardera 80%. Vi har också totalt 7 dagbarnvårdarbarn (fördelade på 3 avdelningar).
Vi har tillgång till tal-/specialpedagog fr.o.m. januari 2017.
På vårt område finns tillgång till följande:
- Skidspår
- Skridskobana
- Pulkbacke,
- Fotbollsplan,
- Gymnastiksal
Vi har gångavstånd till naturen och kulturen och vi lägger stor vikt på utevistelse och lek. Vi
bevarar våra traditioner och för vårt kulturarv vidare. Lektorgen vi har utnyttjas till våra
utesovande barn året runt samt till lek. En stor lekhall som främjar motoriken och leken finns i
huset.
Egen utvärderingsdag och fortsatt planering av
verksamheten. 9/1
2. Beskrivning av vårt löpande arbete med kvalitet

Kommunens
föräldraenkät
December
Luciafirande med föräldrarna
Januari
Förberedelse inför utv.samtal:

Föräldramöte
18/10
Genomgång/revidering av
Plan mot kränkande behandling 7/9
Februari
November
2016/2017
Oktober
Genomgång av rutiner och
planer för nya kollegor.

Startar upp Kvalitetsarbete 16/17
Planerar temaarbete
Genomgång av Brand- och
Krisplan samt Plan mot hot och
våld, Inrymningsplan

Mars
Styrdokument
Lpfö 98
Kommunens Barn- och
utbildningsplan
September

Egna enkäter till föräldrar
April
Augusti
Maj
Juli
Juni
Utvecklingssamtal med
föräldrar.
Genomgång av
kommunens
föräldraenkät.
Samverkan,
överinskolning,
förskoleklass.
Övrigt under året:




Kontinuerliga avdelningsmöten och arbetsplatsträffar
med diskussioner, utvärdering och fortsatt planering
av verksamheten
Skyddsrond- med uppföljande förfaranden
Medarbetarsamtal
Lönesamtal
Analyser, diskussioner och sammanställning av årets
arbete som överförs till kvalitetsrapporten.
Utvärderingsdag – område.
Påbörja planering av kommande verksamhetsår,
Grovplanering av kommande plan för Kvalitetsarbete.
3. Förutsättningar för vår förskolas måluppfyllelse
Bredgårds förskolas placering ger oss goda möjligheter till besök i naturen och även det
faktum att vår förskola ligger i anslutning till skolan är en fördel i kontakten med
förskoleklassen.
Personal från förskolan ingår i utvecklingsgruppen och svenskagruppen.
Vi har regelbundna möten både i form av avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Vi har 2
utvärderingsdagar per år.
Vi har 16 stycken flerspråkiga barn. Vissa av dessa barn är av utländsk härkomst. Detta
innebär också en utmaning då de inte alltid har lika värderingar och förutsättningar med sig
från hemmet. Kontakten med föräldrarna utgör också en utmaning.
Vi har barn med särskilda behov i huset med det extraarbete det innebär (exempelvis resor till
Östersund eller telefonkontakt med habiliteringen).
Vi tar även emot dagbarnvårdarnas barn några gånger i veckan.
Vi har föräldramöte och barnsamtal.
Våra praktiska arbetsuppgifter utöver arbetet i barngruppen är tidskrävande och försvårar
förutsättningarna, exempelvis beställningar
Utöver ordinarie personal har vi 2 resurser på 80% vardera, fördelade på avdelningarna i
huset. Bristen på kompetenta vikarier utgör dock vissa svårigheter för vår förskolas
måluppfyllelse.
4. Åtgärder för förbättring från föregående års kvalitetsarbete
5. Förskolans mål uppdelade i läroplansområden
Normer och värden
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma
demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98)
Mål
Utifrån Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2016 har vi följande mål:
 Öka barnens förmåga till lyhördhet och att acceptera när andra säger ifrån.
 Öka barnens känsla för respekt och omsorg om andra och andras saker.
 Ge barnen möjlighet att få stå i centrum
Mål
Öka barnens förmåga till
lyhördhet och att acceptera
när andra säger ifrån.
Öka barnens känsla för
respekt och omsorg om andra
och andras saker.
Ge barnen möjlighet att få
Aktivitet
Dialog med barnen
Mått
Observation och
samtal
Dialog med barnen
Observation och
samtal
Barnen får visa upp alster
Resultat
Bedömning
stå i centrum
de själva gjort.
Analys
Utvecklingsområden för nästa läsår:
Utveckling och lärande
,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Läroplan för förskolan - Lpfö 98 rev. 2016)
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild,…., drama, och utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98 rev. 2016)
.
Mål
 Utveckla barns språkliga medvetenhet, även med inriktning mot det matematiska språket
 Utvecklar barns förmåga att lyssna och berätta
 Utvecklar barns skapandeförmåga och sin förmåga att bygga, skapa och konstruera
Mål
Utveckla barns språkliga
medvetenhet
Aktivitet
Temasamlingar utifrån ”före
Bornholmsmodellen”
Mått
Observationer och samtal
Utvecklar sin förmåga att
lyssna och berätta
Temasamlingar utifrån ”före
Bornholmsmodellen”
Observationer och samtal
Utvecklar sin skapande
förmåga och sin förmåga
att bygga, skapa och
konstruera
Barnen får möjligheten att
Jämföra alster från början
prova olika material och
och slut.
tekniker samt problemlösning
9
Resultat
Bedömning
Vi tränar lägesord och
Utveckla barns
språkliga medvetenhet, ramsräkning utifrån
Bormholmsmodellen
även med inriktning
mot det matematiska
språket
Analys
Utvecklingsområden för nästa läsår:
1
0
Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar
för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98)
Mål
 Barnen görs delaktiga i planeringen av arbetsprocessen
 Varje enskilt barn ges chansen att stå i centrum och föra sin talan
 Erbjuda barnen kunskap om olika material fom finns att inhämta i naturen.
Mål
Varje enskilt barn ges
chansen att stå i centrum
och föra sin talan
Barnen gör delaktiga i
planeringen av
arbetsprocessen
Erbjuda barnen kunskap
om olika material fom
finns att inhämta i
naturen.
Aktivitet
Vi genomför en vernisage,
alla 4 avdelningar
tillsammans i lekhallen, där
barnen får välja vilket av sina
alster de vill visa upp, samt
förklara och beskriva alstret
Barnen får vara med och
välja exempelvis vilket
material eller metod de vill
använda.
Barnen får samla
naturmaterial att göra alster
av
Mått
Observationer och samtal
1
1
Resultat
Bedömning
Analys
Utvecklingsområden för nästa läsår:
1
2
Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98)
Mål
 Presentera årets temaarbete under föräldramötet och därigenom ge föräldrarna möjlighet till inflytande.
 Medvetandegöra föräldrarna kring barnens utveckling och lärande
Mål
Presentera årets
temaarbete
Medvetandegöra
föräldrarna kring
barnens utveckling och
lärande
Aktivitet
Föräldramöte 18/10
Mått
Resultat
Föräldrarna är informerade och
har gjorts delaktiga. Kommer
gås igenom ytterligare en gång
under barnens utvecklingssamtal
då det enskilda barnet är i fokus.
Utvecklingssamtal
Föräldraenkät
Analys
1
3
Bedömning
Utvecklingsområden för nästa läsår:
1
4
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som
gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att
finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas
de barn som behöver särskilt stöd.
(Läroplan för förskolan - Lpfö 98)
Mål
 Ge barnen en trygg övergång till skolan
 Erbjuda barnen en bra start och locka, väcka intresse för skolan och dess verksamhet.
Mål
Ge barnen en trygg
övergång till skolan
Erbjuda barnen en bra
start och locka, väcka
intresse för skolan och
dess verksamhet.
Aktivitet
Samarbete med personal från
Bredgård och Hedenvind
inför skolstarten
Besök på berörda skolor,
matsal och dyl.
Mått
Dialog med barn och
personal på skolan
Dialog med barn och
personal på skolan
Analys
Utvecklingsområden för nästa läsår:
1
5
Resultat
Bedömning
1
6
7. Uppföljning av plan mot kränkande behandling
8. Uppföljning av gemensamma områden
9. Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet
10. Åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet

1
7
Download