Arbetsplan för Balders Hages förskolarev

advertisement
Arbetsplan
Balders Hages Förskola
Reviderad januari 2017
Värdegrund
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö
98/10:8)
Målsättning:

Hos oss blir alla barn sedda och vi ger dem glädje, trygghet, lugn och ro.

Vi ger dem en stabil grund så att de kan växa och utvecklas till harmoniska människor.

Vårt positiva förhållningssätt, våra gemensamma mål och värderingar gör oss till goda
förebilder för barnen.

Vi har ett gemensamt ansvar för alla barn som finns i vår verksamhet.

Vi accepterar inga kränkningar, varken fysiska eller psykiska.

Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång.

Vi tar ansvar för och står för de regler och rutiner vi gemensamt beslutat om.
Metod:

”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”

Qualis

Grön flagg målen

Snick och Snack i Kungaskogen

Kompisböcker

Barnkonventionen-Alla barns rätt
1
Föräldrasamverkan
Inskolning
Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer (Lpfö 98/10:13)
Målsättning:
Vi vill att föräldrarna känner förtroende för personalen och verksamheten så att grunden för
ett bra samarbete mellan hem och förskola läggs. Barnen skall känna trygghet och glädje när
de är i förskolan.
Metod:
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Vi utgår ifrån 3 dagars inskolning men anpassar
detta efter barnets ålder, mognad och ev. tidigare placering. En personal har ansvaret för
inskolningen men hela arbetslaget är delaktiga. Vi presenterar och förklarar vår verksamhet.
En tid efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal. Minnesanteckningar läggs på edWise.
Föräldramöte
Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande
av verksamheten. (Lpfö 98/10:13)
Målsättning:
Vårdnadshavarna skall få träffa personalen som arbetar på förskolan och få information som
gäller barngruppens verksamhet. Ge vårdnadshavare en möjlighet att träffa och ” lära känna”
varandra. För att öka vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet har vi diskussion om
aktuella ämnen.
Metod:
En kväll på hösten har vi föräldramöte. Vi informerar om verksamheten och vad som kommer
att ske under terminen. På våren har vi en grillkväll för familjen, där vi har en vernissage från
det gångna året. Barnen springer Baldersloppet, familjen hejar på.
Dagliga samtal / Utvecklingssamtal
Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling
och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.
(Lpfö 98/10:13)
Målsättning:
Att skapa en positiv och tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.
Förskolan och hemmet ska tillsammans främja barnets utveckling.
Metod:
Dagligen sker samtal med barnens vårdnadshavare vid lämning och hämtning.
Utvecklingssamtal erbjuder vi 2 ggr/år med vårdnadshavare om barnet. Tillsammans med
vårdnadshavarna sammanfattar vi samtalet. En enkät lämnas ut i anslutning till vårens samtal,
för utvärdering av läsåret.
2
Motorik
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
(Lpfö98/10:10)
Grovmotorik
Målsättning:
Barnen skall lära känna sin kropp och kunna hantera den t ex när de springer, hoppar och
leker.
Metod:
Barnens grovmotorik tränar vi både planerat och spontant.
Vi rör oss i vårt närområde och i skogen. Inomhus har vi dans och rörelseträning. Förskolans
gård är motoriskt utmanande.
Finmotorik
Målsättning:
Barnen skall få en god finmotorisk grundfärdighet.
Metod:
Barnens finmotorik tränas vid många olika tillfällen varje dag, såväl i den planerade
verksamheten som i den fria leken. T.ex. när barnen ritar, målar, klipper, klistrar, syr, väver,
pärlar, bygger pussel, lego, klossar och leker med lera.
Även vid måltiderna tränas finmotoriken.
På- och avklädning
Målsättning:
Barnen ska kunna klara av att själva klä på och av sig.
Barnen ska kunna tänka ut vad de ska ha på sig vid olika väderslag.
Metod:
Barnen får själv försöka att klä på sig när vi går ut och av sig när vi kommer in. De tränar
även av och påklädning vid toalettbesök. Vi använder oss av bildstöd. Vi hjälper till när det
behövs.
Utklädningskläder finns att leka med i dockis.
Måltider
Målsättning:
Barnen ska känna trygghet och gemenskap vid matbordet. De skall erbjudas en bra dygnsrytm
när det gäller måltider. Att barnen lär sig ett bra bordskick samt vågar prova på all sorts mat.
Metoder:
Förskolan serverar 3 mål mat om dagen, frukost, lunch och mellanmål. Måltiderna serveras på
samma tid varje dag. Man turas om att säga varsågoda och de andra svarar tack så mycket.
Barnen lär sig att själv ta upp mat i lagom stora portioner.
De lär sig dela maten och använda kniv och gaffel.
3
Miljö
Utevistelse
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
(Lpfö 98/10:10).
Målsättning:
Barnen ska få frisk luft och ges möjlighet att få utlopp för sin energi genom att kunna röra sig
fritt på gården. Barnen skall också ges möjlighet att utveckla och stimulera grovmotoriken
och fantasin.
Metod:
Barnen vistas ute varje dag. I den fria leken på gården är barnen kreativa och använder sin
fantasi. Utemiljön är anpassad för barnens olika åldrar och ger dem möjlighet att: cykla,
springa, klättra, åka rutschkana, gunga, leka i sandlådan, bolla, spela fotboll/bandy mm.
Vi går på promenad för att barnen ska träna på att gå och för att de skall lära känna sitt
närområde. Vi besöker även skogen.
Naturvetenskap och teknik
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och
samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen (Lpfö 98/10:10).
Målsättning:
Barnen ska få rika djur- och naturupplevelser, och kunskap om att man ska värna om djuren
och naturen samt träna grovmotoriken.
Barnen ska få uppleva enkla experiment.
Metod:
Vi går till skogen, där barnen får utforska och undersöka vad som finns på marken, i träden,
vid bäcken osv. Barnen använder sina sinnen; lyssnar, tittar, känner och luktar. Vi berättar om
djuren och naturen och att man ska vara rädd om det som finns i skogen.
4
Kreativitet
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga
att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,
rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98/10:10)
Sång och Musik
Målsättning:
Vi vill genom sångstunderna förmedla glädje med toner, rytmer och ord.
Samtidigt utvecklar vi barnens motorik, jagutveckling och språkutveckling.
Metoder:
Vi har sångstunder där vi sjunger både nya och traditionella sånger och sånglekar.
Vi spelar på olika musikinstrument t.ex. maraccas, tamburin, slagpinnar, bjällerband och
triangel.
Barnen sjunger och lyssnar på musik i den fria leken. Det finns tillgång till CD-s pelare, Ipad
och dator. Vi har även disco.
Färg och Form
Målsättning:
Barnen skall känna skaparglädje i arbetet med färg och form. De skall också få en möjlighet
att arbeta med olika material och metoder utifrån sin egen utveckling.
Metoder:
Vi erbjuder mycket material som vi har framme och som är fritt att använda.
Vi arbetar bla med pennor, kritor, penslar, moddlare, fingrar, flaskor mm.
Vi provar på olika material som ex. lera, gips, trolldeg och playdoh.
Laborera, experimentera och leka med olika material.
Drama
Målsättning:
Vi vill ge barnen nyckeln till fantasins värld, utveckla deras språkliga och kroppsliga
uttrycksförmåga och därmed stärka självkänslan.
Vi vill att barnen ska kunna sätta sig in i andra människors situationer, träna deras empatiska
förmåga, vilket förebygger mobbing och andra kränkande beteenden. Utveckla barnen i
samspel med andra.
Metod
Berätta sagor på olika sätt - flanosagor, språkpåsar, ritsagor, handdockor mm.
Att arbeta med dramaövningar, rollspel, gruppstärkande och jag-stärkande lekar. Vi arbetar
med Vännerna i Kungaskogen.
5
Leken
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin
förmåga att leka och lära. (Lpfö 98/10:9)
Målsättning:
Vi vill ge barnet en trygg miljö som lockar till lek.
Genom leken ger vi barnen möjlighet till fantasi, lösa problem och konflikter, ta hänsyn och
hjälpa varandra samt ge möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser.
Metod:
Vi tillhandahåller lekmaterial och olika rum som barnen får leka i och med. Vi anpassar
lokalerna efter barngruppens sammansättning med t.ex. dockis, målarrum och byggis. Den
fria leken är när man kan leka med vem, vad och var man vill. Den organiserade leken
bestäms utav en annan vanligtvis en vuxen.
Socialt samspel
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler. (Lpfö 98/10:9)
Målsättning:
Att förbereda barnen och ge dem olika verktyg för att klara av olika situationer och relationer
i livet.
Metod:
Konflikthantering. Turordning. Vi tar hjälp av specialpedagog och psykolog. Vid behov görs
åtgärdsprogram. Smilies från 3 år. Likabehandlingsplan. Qualisenkät.
Tema
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera
och ge uttryck för sina uppfattningar. (Lpfö 98/10:10)
Målsättning:
Att fördjupa sig i ett ”ämne” som vi anpassar till gruppens sammansättning, mognad, intresse
och ålder.
Metoder:
Under läsåret arbetar vi med ett bestämt tema 3 dgr/v.
Vi använder material som Kungaskogen, där samspel och sociala relationer är grundstenarna.
Skapar i olika former och material. Använder oss mycket av rim, ramsor, sång och musik.
Ibland åker vi iväg på studiebesök tillsammans med barnen som en avslutning.
6
Språk
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra. (Lpfö 98/10:10)
Målsättning
Att skapa en god språklig miljö för att kunna utveckla ord- och begreppsförråd. Barnen skall
kunna berätta och uttrycka sig enskilt och i grupp. Att kunna lyssna på andra. Vi vill göra
barnet medvetet om språket på olika sätt och underlätta för dem inför den kommande läs- och
skrivinlärningen samt föra kulturarvet vidare.
Metoder:
Vi arbetar med rim och ramsor, sagor, sånger, fingerlekar, drama, berätta och beskriva,
lyssna, handdockor, skriftspråk, spökskrivning mm.
Vi använder oss av observationsmaterialet TRAS.
Talpedagoger och specialpedagoger tar vi också hjälp av vid behov.
Rim och Ramsor
Målsättning:
Att träna barns språkliga utveckling, med språkljud, nyanser, munmotorik och artikulation,
som är en viktig del av barnets sätt att kommunicera med omvärlden.
Metod:
Genom att använda ramsor i olika sammanhang; räkneramsor, trollramsor, rörelseramsor,
piplekar, nonsensrim och fingerlekar. Barnens uppmärksamhet fångas lättare med rim och
ramsor och genom att använda kroppsspråk och mycket mimik.
Samling
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler. (Lpfö 98/10:9)
Målsättning:
Att varje barn uppmärksammas även om de är lediga eller sjuka vilket hjälper till att öka
gruppkänslan. Barnen får sitta still och lyssna en kort stund vilket är en bra förberedelse inför
skolan.
Metod:
Samling har vi varje dag på förmiddagen. Vi använder almanacka, sätter upp sina namn på
väggen, uppmärksammar vilka barn som är här och äter frukt. Vi pratar, sjunger, spelar
instrument, sagopåsar, rimmar mm. Samlingen får inte vara för lång.
7
Matematik
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och
riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för
mätning, tid och förändring (Lpfö 98/10:10).
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för
att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras
problemställningar (Lpfö 98/10:10).
Målsättning:
Vi vill att alla barn stimuleras och uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande i den
vardagliga verksamheten.
Metod
Vi har material som inbjuder till konstruktionslek. Det finns pussel och spel tillgängligt för
barnen. Vi använder oss av räknesagor, sånger och lekar. Vi sorterar material i våra samlingar
efter storlek, likheter och olikheter, färger och former. Vi benämner delarna då vi delar
frukten (halv, ¼-del) – vi talar om tid, veckodagar, månader och årstider – allt detta även i
samlingarna.
8
Download