2014-09-09 Verksamhetsplan Trollstugans förskola Läsåret 2014

2014-09-09
Verksamhetsplan Trollstugans förskola
Läsåret 2014/2015
Inriktningsmål:
Normer och värden
Mål LPFÖ 98:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra
människors situation, samt vilja att hjälpa andra.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin
närmiljö.
Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, samt reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Vi kommer att arbeta med:
 Samarbetsövningar/lekar
 Se filmer/läsa böcker och diskutera.
 Dramatisera olika händelser och diskutera.
 Göra nya trivselregler.
 Bygga något praktiskt tillsammans.
Våra mål:
 Stärka gruppen och gruppkänslan.
 Stärka individerna och självkänslan.
 Synliggöra och förstärka empatin i gruppen.
Inriktningsmål:
Tal och kommunikation.
Mål LPFÖ 98:
Varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Vi kommer att arbeta med:
 Bokstäver och bokstavsljud.
 Språkövningar och språklekar.
 Läsa böcker.
 Språklådan.
Våra mål:
 Utveckla barnens talspråk.
 Göra barnen läsintresserade.