Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation

Plan för kvinnofrid och
mot våld i nära relation
kortversion
Plan för kvinnofrid och
mot våld i nära relation
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig
jämställdhets- och folkhälsofråga och ett allvarligt brott. Det
handlar om allas lika värde, trygghet och rättssäkerhet.
Malmö stad vill med ”Plan för kvinnofrid och mot våld i nära
relation” motverka allt våld i nära relation. Syftet är att synliggöra och förebygga våld, främja jämställdhet, säkra ett gott
bemötande och att erbjuda den hjälp som behövs.
Målgrupper
Alla som utsätts för våld i parrelation
Barn som utsätts för våld av närstående, till exempel
föräldrar eller syskon
Äldre personer utsatta för våld av barn eller barnbarn
Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av
andra anhöriga
Våldsutövarna
I samtliga målgrupper kan hedersnormer orsaka våldet och förtrycket.
Även våld från en person som inte är närstående men som den enskilde
står i beroendeställning till kan förekomma. Planen omfattar alla kön och
könsidentiteter. Det är stort fokus på barns och ungdomars situation och
behov.
2
Definition
Med våld menas psykiska, fysiska och sexuella handlingar som skadar en
person eller begränsar personens livsutrymme. Även försummelse av nödvändig hjälp och vård och ekonomiskt våld ingår i begreppet.
Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för beslutet om ”Plan
för kvinnofrid och mot våld i nära relation”. Kommunstyrelsen har ansvaret
för att leda nämndernas arbete. Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för
att implementera planen och följa upp sina insatser. På tjänstemannanivå
berör arbetet stadens samtliga förvaltningar och bolag. Förvaltningarna har
ansvar för att utföra arbetet med hänsyn till de lagar och förordningar som
gäller.
Upplägg
Planen utgår från kommunfullmäktiges mål ”I Malmö ska alla känna sig trygga
och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum”. Planen gäller
perioden 2015–2020. Målet har brutits ner till en vision med sex inriktningsmål. De utvecklingsområden som lyfts i planen utgår från regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
våld i samkönade relationer. Områdena har anpassats till kommunal nivå och
fått var sitt inriktningsmål.
Vision:
I Malmö blir ingen utsatt för våld i nära relation och
alla får själv bestämma över sitt liv och sin kropp.
3
Utvecklingsområden
1.
Förebyggande insatser mot våld i
nära relation
Insatser för att främja jämställdhet, allas lika värde och ekonomisk grundtrygghet utgör en viktig bas för att motverka våldet. Ett löpande arbete med
normer, värderingar och synliggörandet av skillnader mellan kvinnors och
mäns, flickors och pojkars livsvillkor och utsatthet är nödvändigt. Att förebygga våld måste bli en naturlig del i olika kommunala aktiviteter och behövs
såväl i arbetet med Malmöborna som i kommunens ansvar som arbetsgivare.
Det är alltid den som använder våld som är ansvarig. I det förebyggande
arbetet ingår att upptäcka våld tidigt och att förhindra upprepning.
Inriktningsmål: Våld i nära relation ska förebyggas.
4
5
2.
Informationsinsatser
Trots att diskussionen om våld i nära relation har ökat har många inte kunskap
om problematiken och vet inte vart de kan vända sig om de utsätts för våld
eller vill ha hjälp med ett våldsamt beteende. Information riktad till särskilt
utsatta grupper behöver förbättras och utformas så att den skapar tilltro till
olika insatser. Kommunen har ett ansvar att synliggöra frågan och sprida
information om de stöd- och hjälpinsatser som finns.
Inriktningsmål: Stöd- och hjälpinsatser är kända bland Malmöborna.
6
7
3.
Stöd till våldutsatta respektive
våldsutövare
Malmös stads ambition är att alla som lever med våld ska erbjudas insatser.
Därför behöver också stödinsatserna utvecklas för att anpassas till individers
olika förutsättningar och förmågor.
Särskilda insatser krävs för att nå och hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ungt parvåld, pojkars utsatthet, våldsutsatta äldre
och våld i samkönade relationer behöver också uppmärksammas. Små barn
är särskilt sårbara. Föräldraförmågan påverkas när det förekommer våld i
relationen. Kunskapen om våldets konsekvenser och mekanismer i samband
med t ex missbruk, psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar behöver
öka. Samma person kan ingå i mer än en grupp. Man måste se till helheten
och ge stöd på både kort och lång sikt.
Inriktningsmål: Alla som utsätts för, eller som använder våld i nära
relation, får stöd anpassat till sina individuella hjälpbehov.
8
9
4.
Skyddsinsatser
Kommunerna har ansvar för att erbjuda hjälp till personer som lever med
hot och/eller risk för våld. Det saknas idag tillräckligt bra skydd för flera
grupper så som äldre, personer med funktionsnedsättning och par. För att
alla ska kunna få ett skydd som passar deras individuella behov behöver skyddsinsatserna utvecklas. Ett sätt är att samarbeta mer med andra kommuner.
Det behöver ställas mer krav på våldsutövaren. Om det är säkert och tryggt
för den utsatta bör möjligheten att få våldsutövaren att flytta från bostaden
övervägas.
Inriktningsmål: Alla med behov av skydd erbjuds detta anpassat till
sina förutsättningar.
10
11
5.
Metod- och kunskapsutveckling
För att kunna avgöra behovet av insatser är det nödvändigt att ha faktaunderlag. Omfattningen av våld i nära relation behöver kartläggas kontinuerligt och systemen behöver utvecklas så att statistiken belyser både
utsatta och våldsanvändare.
Personal behöver ha kunskap om betydelsen av våld och övergrepp för
både barn och vuxna och även kunna omsätta dessa kunskaper i praktiken. De behöver kontinuerligt få del av ny forskning. Samarbete med
forskare är viktigt för att utveckla modeller för att öka kunskapen om
insatsernas effekter och kvalitet.
Inriktningsmål: Arbetet mot våld i nära relation bygger på aktuell
forskning och kunskap om våldets omfattning och mekanismer.
12
13
6.
Samverkan
Våldsutsatta och våldsutövare behöver ofta ha kontakt och hjälp av flera
olika verksamheter. En utvecklad samverkan är nödvändig både för att
förebygga våld och för att se till så att enskilda får hjälp, stöd och skydd.
Samverkan behövs både inom Malmö stad och med andra myndigheter
och organisationer. Även samverkan med civilsamhället är viktigt och
behöver främst utveckas inom det förebyggande området.
Inriktningsmål: Samverkan utgår från den enskildes behov av
hjälp från olika aktörer.
14
15
Mer information
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation finns att läsa i sin helhet på malmo.se/kvinnofrid.
Vill du veta mer om vilka insatser som finns så gå in på malmo.se/valdirelation.
Planen antogs av Kommunfullmäktige i februari 2016.
Utgiven av: Sociala resursförvaltningen, Malmö stad, 2016
Tryck: CA Andersson
Grafisk formgivning: Metaform
Malmö stad
Telefon 040-341000
Malmo.se