Myrans verksamhetsplan
vt-17
En vanlig vecka på Myran:
Måndag:
Reflektionstid för arbetslaget under förmiddagen varannan vecka. Barnen är
tillsammans med avdelningen Sländan.
Tisdag:
Grön grupp har utedag med fokus på naturvetenskap och matematik
Röd grupp har temarbete gruppvis/språksamling/matematiksamling
Onsdag:
Rörelse i lekhallen i olika grupper språksamling
Torsdag:
Röd grupp har utedag med fokus på naturvetenskap och matematik
Grön grupp har temarbete/språksamling/matematiksamling
Fredag:
Experiment /matematik/biblioteksbesök/sångsamling
Vi arbetar i mindre grupper under förmiddagarna vilket ger oss möjlighet att se och följa varje
barn, möta deras intressen och ge dem inflytande.
Grön grupp: 5-6 åringar
Röd grupp: 4-5åringar
Denna termin har vi haft gemensam uppstart med tema vatten och vi kommer att fortsätta med
temat vatten. Här vill jag att ni utvecklar er mer.
Pinneman följer oss även under denna termin. Här vill jag att ni utvecklar er mer.
Förskolans profil: Rörelse och hälsa
Bullerbyns profil är Rörelse och hälsa och vi kommer att arbeta med den på följande sätt:
Rörelse:
Vi utmanar barnets grundrörelser, balans och öga-handkoordination.
Vi utmanar och inspirerar med rörelseaktiviter, rörelsesånger. Vi inspirerar till avslappning och
barnmassage.
Utevistelse:
Vi är ute varje dag för att främja barnens hälsa. Under vår utevistelse erbjuder vi barnen både
möjlighet till fri lek och planerade aktiviteter inom tex rörelse, matematik och naturvetenskap. På
våra utedagar så utforskar vi vår närmiljö.
Kost och Hälsa:
Barnen erbjuds en varierad kost och får lära sig vad bra mat är. De uppmuntras till att våga
smaka olika sorters mat. Barnen ges tillfälle till att föra dialog och samtal med en vuxen och ett
färre antal barn som delar matstunden med dem.
Barnen ges möjlighet till egna val med att själv välja och ta upp sin mat.
Vi strävar efter att skapa en lugn och inspirerande miljö för barnen.
Lpfö 98 rev 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Samling:
Varje dag har vi tillfällen med samling av olika slag. Då vi erbjuder ett varierat innehåll med sång,
rim och ramsor, lekar språk, sagor mm. På samlingen har barnen också möjlighet till att utveckla
sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. Vi använder oss av diskussioner och samtal i olika
former.
Lpfö 98 rev 2016:
Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv.
Matematik:
Vi utmanar barnen inom de matematiska aktiviteterna leka, förklara, designa, lokalisera, mäta
och räkna för att stimulera barnets matematiska utveckling.
Vi strävar efter att barnet ska se matematik som en naturlig del av livet och lärandet.
Lpfö 98 rev 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att
undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Språk:
Vi stimulerar barnets språkutveckling med hjälp utav verktyg som sång rim, ramsor, böcker,
Bornholmsmodellen, bilder, film, teater, bildstöd och teckenstöd samt att vi skapar en lugn miljö
för att främja samtal i möten.
Lpfö 98 rev 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt
sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
Värdegrund och social samvaro:
Vi vuxna verkar som förebilder i mötet med den andre. Vi skapar miljöer för lärande i ett socialt
samspel. Kompisböckerna är ett utav många verktyg som vi använder som underlag i samtal om
empati, rättigheter, skyldigheter och olikheter.
Vi gör samarbetsövningar, tränar lekregler och lär känna varandra på olika sätt.
Lpfö 98 rev 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och ta tillvara och utveckla barnens
förmåga till ansvarskänsla.
Föräldrasamverkan:

Utvecklingssamtal

Föräldrarådsmöten

Föräldramöte
Vi ser fram emot en härlig termin.
Linda, Jill, Anette och Britt-Marie