Förankring, hur görs planen känd?

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Brommö
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum när planen antogs
samt för period den gäller
2015-02-17 – 2016-02-17
(planen gäller 1 år)



Främjande arbete s. 2
-
Förebyggande arbete s. 3
-


Kartläggning
Målformulering
Insatser
Åtgärdande arbete s. 4
-
Innehållsförteckning
Mål
Insatser
Rutiner för att upptäcka
- Rutiner för att utreda och åtgärda
Förankring, hur görs planen känd s. 4
Utvärdering och uppföljning s. 4
Uppföljning av
föregående plan
Medverkan av barn och
elever
1
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Brommö
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Vi ska ge barn möjlighet och utrymme att utveckla empati, självförtroende och tillit. Pojkar och flickor ska få lika stort inflytande
och utrymme i verksamheten.
Barns identitetsutveckling ska inte begränsas på grund av samhälleliga normer och vuxnas förväntningar som är knutna till kön.
Vi ska arbeta för att utveckla barnens kunskap och respekt för olika kulturer. Vi ska hjälpa barnen att känna stolthet över sig
själva och sin etniska tillhörighet.
Verksamheten ska utformas så att alla barn kan delta i de olika aktiviteterna utifrån sina individuella förutsättningar och sin
funktionsförmåga. Pedagogerna ska ha möjlighet att reflektera över på vilket sätt samhället förmedlar normer och värderingar
kring sexuell tillhörighet och granska arbetet med barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Vi ska bemöta varje barn utifrån deras individuella förutsättningar och inte bedöma barn utifrån ålder. Alla barn ska behandlas
med respekt av alla anställda.
Barnens trivsel och sociala klimat är en fråga som rör all personal. Vi ska ha en gemensam syn på förskolans värdegrund,
likabehandlingsarbete och arbetet mot kränkningar. Alla barn ska få hjälp av pedagogerna i att träna förmåga till empati och
respekt för allas lika värde och ge dem redskap att lösa konflikter.
2.
Vi granskar litteratur och lekmaterial/ lekhörnor ur ett genusperspektiv. Vi gör observationer för att se om pojkar/flickor leker i
olika områden och med olika material. Vi pedagoger är medvetna kring hur vi talar och bemöter pojkar och flickor. Vi
uppmuntrar barnens och personalens olika ursprung och språk.
Vi är tillåtande och lägger ingen värdering i barn eller personalens synsätt eller tro. Vi ser över våra rutiner för hur vi tar emot
barn med funktionsnedsättning.
Reflekterar och samtalar med barnen om olika familjekonstellationer och köper/lånar litteratur om ev. regnbågsfamiljer. Vi har
ett öppet förhållningssätt till alla familjer.
Vi anpassar medvetet miljön och aktiviteter så att den passar olika åldersspann och bemöter barnen utifrån deras individuella
förutsättningar. Vi uppmuntrar barnen att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barnen ska få möjlighet att öva på att sätta ord
på sina känslor och uttrycka sig vid konflikter med kamrater. Pedagogerna skall stärka gruppen och individerna med
gruppstärkande lekar, stopphand och rollekar. Pedagogerna sinsemellan skall arbeta normkritiskt och diskutera förhållningssätt
i verksamheten.
Detta sker fortlöpande under hela året. Insatserna diskuteras och dokumenteras kontinuerligt under reflektionstiden och APT
samt i den dagliga verksamheten.
Främjande arbete
1) Mål
2) Insatser

Vad ska göras?

När ska det göras?

Vilka resurser finns
avsatta för detta?

Vem är ansvarig?

Hur och när utvärderar vi
insatsen?
2
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Brommö
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vi ser på verksamheten och gör en riskbedömning över rutiner och aktiviteter under dagen. Vi belyser
risker som ev. finns och arbetar aktivt med att förebygga dem, genom att vi håller diskussionen levande.
Vi ska vara lyhörda till berättelsen vare sig det gäller barn, föräldrar eller personal utan att lägga till egna
värderingar.
Förebyggande arbete
1) Kartläggning
2) Målformulering
3) Insatser
2. Redan vid misstanke om att kränkningar förekommer ska detta leda till åtgärd. Det ska omedelbart
anmälas till förskolechef. Alla anmälningar om kräkning skall händelse rapporteras på TQM.
3. - Implementera och levandegöra likabehandlingsplanen, all personal skall vara väl insatt i
likabehandlingsplanen.
Ta fram olika lösningar och planer som skapar trygghet.
Köpa in multialmenacka.
Arbeta för en god kommunikation mellan pedagoger och föräldrar i de dagliga samtalen.

Vad ska göras?
-
Dagligen i den pedagogiska verksamheten.

När ska det göras ?
-
Samtliga pedagoger i samarbete med specialpedagog.
-
Förskolechef tillsammans med förskollärare ansvarar för att likabehandlingsplan upprättas. All
personal i verksamheten är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka
diskrimineringar och kränkningar.
-
Fortlöpande under hela året, insatser diskuteras och dokumenteras.
Kontinuerligt under reflektionstider och APT.

Vilka resurser finns
avsatta för detta ?

Vem är ansvarig ?

Hur och när utvärderar vi
insatsen?
3
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Brommö
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Åtgärdande arbete
1) rutiner för att upptäcka
2) rutiner för att utreda och
åtgärda
Förankring, hur görs planen
känd?

Vad ska göras?

När ska det göras ?
Utvärdering och
uppföljning
1) Vad?
2) När?
3) Hur?
4) Ansvarig?
1. Genom att kartlägga och riskbedöma verksamheten t ex att pedagogerna alltid är nära och tillhands för
barnen.
2. Öppen dialog i arbetslaget, med föräldrar och barnen för att komma tillrätta med brister i rutiner och i
verksamheten.
Vi ska införa rutiner för kartläggning av kränkande behandling samt utarbeta verktyg för det.

Vi ska informera föräldrarna om att den finns på informationstavlan, samt på hemsidan.

Snarast
1. Likabehandlingsplanen
2. Under våra planeringsdagar under HT – 15.
3. Vi läser och går igenom den tillsammans.
4. Hela arbetslaget
4