Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6).

Norrtälje Östra förskoleområde
Solbacka förskola
Plan mot kränkande behandling 2016-2017
Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6).
Kränkande behandling är ett ”uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett
barns värdighet” När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet
inte alltid som kränkningar utan det handlar det ofta om att personalen brister i sin tillsyn.
Även i sådana bedömningar ska en utredning genomföras och åtgärder vidtas så att
rutinerna för tillsynen ses över. Om det är en personal som kränkt – så bedöms det alltid som
en kränkning oavsett barnets ålder.
Vision
Inom Östra förskoleområde ser vi alla människors olikheter som en tillgång och visar respekt
för varje människas egenvärde.
Inom Östra förskoleområdet gör varje avdelning upp sin egen Plan mot kränkande
behandling utifrån kartläggning och identifierade risker. Det görs med hjälp av följande mall.
För oss är det viktigt att det blir ett levande verktyg och att alla känner sig delaktiga.
Utvärdering av fjolårets arbete
Några pedagoger på förskolan upplever positiva resultat utifrån föregående års kartläggning,
åtgärderna som tillfördes gav goda resultat.
Kartläggning av nuläget
Pedagogerna på avdelningarna har använt sig av barnintervjuer, med karta över rummen på
avdelningen som verktyg, och observationer för att identifiera de eventuella risker som kan
finnas i verksamheten med risk för att barn känner sig kränkta samt vilka rum barnen väljer
att inte vara i.
Identifierade risker
I situationer där det är många barn på samma plats ökar risken för kränkningar, exempelvis i
hallarna, många barn i samma rum och vid samling. Även vid övergångar mellan olika
aktiviteter samt utomhus. Obehag över att gå på toaletten ensam, då oro finns att andra
barn ska öppna dörren. Värdegrundskonflikter – hur man är mot varandra.
Förebyggande åtgärder
Pedagogerna delar barngrupperna i mindre grupper oftare till exempel vid utgång, då några
barn får klä på sig i taget, för att undvika konflikter. Pedagogerna fördelar sig bättre i
lokalerna, en nedskriven struktur finns på avdelningarna så att alla som arbetar vet vem som
ska göra vad. Mer struktur för barnen genom att bland annat ha bestämda platser på
samling, daglig översikt över rutiner för barnen för att skapa trygghet. Arbetet med normer
och värden hålls levande dels på pedagogernas reflektioner och även bland barnen i den
vardagliga verksamheten exempelvis genom kompissol, fokusera på känslor, närvarande
pedagoger som lyssnar, sätter ord på och bekräftar barnens känslor. Pedagogerna är
förebilder, är medskapare till ett positivt klimat. Nya vikarier måste bygga upp förtroende
hos barnen innan de byter blöjor på dem.
Uppföljning och åtgärder
Pedagogerna har ett gemensamt ansvar för att se till att det upprättas rutiner som är kända
av pedagogerna i arbetslaget, samt att förhålla sig till det som beslutats.
Förskollärarna har det yttersta ansvaret för att detta sker och följs upp.
Varje avdelnings Plan mot Kränkande behandling följs upp i oktober och mars. Detta sker på
avdelningarnas reflektionstillfällen.
Rutiner för akuta situationer
Alla måste känna till anmälningsskyldigheten. Givet ska ni också anmäla till huvudman om ni
misstänker att något barn missgynnas utifrån diskrimineringslagstiftningen.
- Personal ska snarast anmäla till förskolechef
- Förskolechef ska skyndsamt anmäla till huvudman
- Personal ska anmäla direkt till huvudman om det är förskolechefen som kränkt ett barn.
I övrigt ska rutinerna ange den ordning som gäller för personalens agerande om något
inträffat.