Lantmätaren förskolans plan mot diskriminering och kränkande

Lantmätaren förskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling
2015/16
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år
Ansvariga för planen:
• Förskolechef har det yttersta ansvaret att planen revideras årligen!
• Personal tillsammans med förskolechefen har ansvaret att utvärdera arbetet med
Likabehandlingsplanen.
Vår vision:
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för dem det är!
Planen gäller från 2015-06-09
Planen gäller till 2016-06-30
Barnens delaktighet:
• Barnen är delaktiga vid det förebyggande arbetet genom att pedagogerna intervjuar och
observerar dem inför kartläggning, för att få veta om barn upplever att det finns platser
eller situationer där kränkningar kan förekomma.
• Personal intervjuar barn i april för att få reda på barns tankar om trivsel och trygghet.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
• Vårdnadshavare involveras via föräldramöten, utvecklingssamtal, månadsbrev, föräldrar
enkäter och planen ska finnas i förskolans hall.
Personalens delaktighet:
• Personalen är delaktiga vid kartläggning i det förebyggande arbetet.
• All personal involveras i upprättandet av planen genom att alla har möjlighet att bidra
med sina tankar och planen presenteras till samtliga innan den fastställs.
• Förskolechefen presenterar planen vid introduktion av personal.
• Planen arbetas med kontinuerligt i vårt dagliga arbete på förskolan. Pedagogerna
diskuterar och reflekterar värderingar på reflektionstid.
• Pedagogerna genomför intervjuer med barnen enligt årshjulet.
• Vi pedagoger skapar ett klimat i verksamheten som tillåter oss att synliggöra,
medvetandegöra och åtgärda kränkningar som kan ske mellan, vuxen- barn, barn – barn,
vuxen – vuxen.
Förankring av planen
• Planen förankras hos barnen kontinuerligt via det dagliga arbetet.
• Planen förankras hos personal genom delaktighet i upprättandet och genom att
kontinuerligt lyfta planen i det dagliga arbetet och i samtalen.
• Planen förankras hos vårdnadshavaren genom att den presenteras vid föräldramötet, vid
utvecklingssamtal samt vid inskolning
• Planen finns tillgänglig i entrén och den skickas ut via e-post till samtliga föräldrar
Främjande insatser
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder och Bristande
tillgänglighet
Mål och uppföljning
•
•
Alla ska känna sig trygga på förskolan.
Alla ska känna sig respekterade och känna att de har lika värde.
Kränkande behandling:
Främja allas lika värde. Ingen form av kränkande behandling är acceptabelt inom
Lantmätarens förskola.
Insats:
•
•
•
•
•
Närvarande pedagoger som finns i barnens närhet för att kunna stötta dem, förklara och
förhindra för att kränkande behandling inte förekommer.
Samtalar med barnen om hur vi är mot varandra.
Vuxna är goda förebilder i det vi säger och gör.
Öppen och rak kommunikation mellan personal och föräldrar.
Lyfta fram det positiva i att alla är olika och att det är en tillgång.
Kön
Alla barn ska ges lika förutsättningar oavsett kön
Insats:
•
•
Observationerna utgår från frågeställningarna som berör förhållningssätt och bemötande.
För att bilda en uppfattning om vad och var barnen leker ute, ska pedagogerna observera
barnen under oktober/november.
Könsidentitet eller könsuttryck
Pedagogerna ska ge det enskilda barnet möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet
i den. Barns identitetsutveckling ska inte begränsas på grund av samhälleliga normer och
vuxnas förväntningar som är knutna till kön. Det är viktigt att de samtal som barn erbjuds om
kön samt könsidentitet eller könsuttryck inte präglas av tvåkönsnormen.
Insats:
•
•
•
Alla barn ska känna att de har tillgång till förskolans miljöer och material.
Barnlitteratur med genustänk erbjuds.
Pedagogerna reflekterar över förhållningssättet för att ge alla barnen ett likvärdigt
bemötande.
Etnisk tillhörighet
Vi ska främja alla barns utveckling av sin egna kulturella identitet. Vi ska arbetar aktivt för
att utveckla barnens kunskap och respekt för olika kulturer och värderingar.
Insats:
•
•
Vi uppmuntrar barns flerspråkighet på ett positivt sätt, till exempel genom att ge barnen
utrymme och resurser till arbetet med att stödja utvecklingen av barnens modersmål. Vi
använder bla sånger och ramsor på andra språk.
Vi arbetar aktivt för att utveckla barnens nyfikenhet för andra kulturer och värderingar
genom att ta reda på hur det ser ut i andra kulturer, ex hus, maträtter, lekar, böcker, musik
osv.
Religion eller annan trosuppfattning
Alla har rätt att bli respekterade för sin religion och trosuppfattning.
Insats:
•
Ingen diskrimineras pga sin religion
Funktionsnedsättning
Miljön på förskolan ska vara tillgänglig för alla. Arbetet ska motverka stereotypa
föreställningar och attityder om personer med funktionsnedsättningar.
Insats:
•
•
•
Miljön anpassas efter det barn vi har i verksamheten.
Alla barn ska ha möjlighet att äta på förskolan.
Vi arbetar för att främja alls lika rättigheter.
Sexuell läggning
Förskolan kan främja barns lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning.
Insats:
•
•
Vi ska sträva efter att synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer. Alla barn ska
kunna känna stolthet över sin familj.
Vi ser över våra skrivna dokument, ta bort uttrycken mamma, pappa och ersätt med min
familj, vårdnadshavare etc. för att inkludera.
Ålder
Alla barn ska ges lika förutsättningar oavsett ålder.
Insats:
•
•
Vid en personalkonferens under hösten 2015 ser vi över materialets tillgänglighet på
avdelningen utifrån att barnets ålder inte ska bli ett hinder för materialval/placering.
Var finns materialet och hur tänker pedagogerna utifrån placeringen.
Bristande tillgänglighet
Alla ska ha lika möjlighet att komma till och vistas på vår förskola.
Insats:
•
•
Snöröjningsplan revideras varje år.
Anpassad miljö.
Ansvarig:
Alla pedagoger och förskolechefen
Datum när det ska vara klart 2016-04- 30
Områden som prioriteras i kartläggningen för 2014/15:
Kränkande behandling
• Barnen är delaktiga vid det förebyggande arbetet genom att pedagogerna intervjuar och
•
observerar dem inför kartläggning för att få veta om barn upplever att det finns platser
eller situationer där kränkningar kan förekomma.
Personal intervjuar barn i april för att få reda på barns tankar om trivsel och trygghet.
Kartläggning/Utvärdering §
Årets plan ska utvärderas senast 2015-04-30
Resultat och analys utifrån arbetet med planen 2014/15
Årets plan ska utvärderas: Via barnintervjuer och observationer, föräldrarnas synpunkter vid
utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrar enkät och en ny kartläggning med barnen ska vara
basen till revidering.
Barnintervjuer/observationer:
Hösten
•
•
Observationerna visade att det finns platser (hallen, vid rutschkanan) där det kan putta
till varandra. Det uppstår även situationer där barn ex tar saker av varandra och
hamnar då i konflikt.
Barnintervjuerna som metod var inte lyckad utifrån att vi fick inte fatt i barnens tankar
om trivsel och trygghet.
Våren
•
•
Med de äldre barnen har vi har använt oss av barnintervjuer, se frågor nedan. En
sammanställning har gjorts där det framkom att några av barnen säger att de blir
ledsna om någon slår en utifrån frågeställningen, Vad gör dig ledsen på förskolan? De
ger inga konkreta exempel. Barnen tycker de vuxna är snälla och att man kan säga till
en vuxen om man blir ledsen. (Hur tycker du fröknarna är på förskolan? Vad gör du
om ni blir osams på förskolan?)Barnen beskriver att när de blir osams hittar de på
annat att göra och söker sig till nya kompisar. Föräldrar till de barn som intervjuades
har fått ta del av frågor och svar.
Vi har försökt intervjua barnen men i och med att alla barnen inte har utvecklat sin
verbala förmåga valde vi att använda oss av ”känslogubbar” för att synliggöra och
hjälpa barnen att kunna sätta ord eller uttryck för sina känslor. Barnen introducerades i
glad – ledsen ”gubbarna”. Vi har pratat om hur man känner sig då man är glad/ledsen.
”Gubbarna” har funnits med i barnens miljö tillsammans med bilder som vi lyckats ta
på barnen då de visat dessa känslor. Vi har också observerat barnen och det vi kan se
är att alla barn är trygga och glada. De utforskar miljön både inne och ute med glädje.
Finns inget rum/plats där de inte trivs. Barnen trivs bra tillsammans och vi ser mer och
mer hur de leker med varandra. Konflikter uppstår mellan barnen men inget som
känns som en kräkning för något av barnen. Barnen visar ej någon rädsla för att ta
kontakt med någon av oss pedagoger. Dom är lika trygga med oss alla tre. Även med
pedagogerna från andra avdelningen.
Föräldrasamverkan/enkäter:
•
•
Föräldrarna har gett uttryck för att deras barn är väldigt positiva till att komma till
förskolan vilket vi också sett. De berättar att barnen pratar om oss och de andra barnen
hemma.
I föräldraenkäten har föräldrarna svarat positivt på att barnet trivs på förskolan, att vi
arbetar med barns lika värde, att vi arbetar medvetet med att utveckla barnens förmåga
att utöva inflytande och att förskolan ger barnet de stöd som det behöver. Den kritik
föräldrarna gav var att det var hög omsättning av pedagoger pga tillfällig förskola.
Ansvarig för att årets plan utvärderas:
Förskolechef och pedagoger.
Områden som prioriteras i kartläggningen för 2015/16:
Kränkande behandling, Ålder och Kön.
Förebyggande åtgärder
Mål och uppföljning:
•
•
•
•
•
Alla barn ska ges lika förutsättningar oavsett kön.
Personal finns i barnens närhet för att kunna samtala med barnen ex vid konflikter.
Barnlitteratur med genustänk erbjuds.
Material och miljöer ska anpassas för alla barn.
Lpfö98
Åtgärder:
•
•
•
För att få syn på barnens lek och förhållningsätt mot varandra gör vi observationer.
Och detta ska ge oss en uppfattning om vad och var barnen leker. Observationerna
sker under oktober/november.
Pedagogerna reflekterar över förhållningssättet för att ge alla barnen ett likvärdigt
bemötande detta sker genom reflektion och observationer.
Vid en personalkonferens under hösten 2015 ser vi över materialets tillgänglighet på
avdelningen utifrån att barnets ålder inte ska bli ett hinder för materialval/placering.
Detta undersöks genom att:
•
•
Barn observationer och intervjuer.
Samverkan med föräldrar via föräldramöten, utvecklinssamtal och enkäter mm.
Hur ska barn och föräldrar involverats i kartläggningen:
•
•
Barnen är delaktiga vid kartläggningen genom att pedagogerna intervjuar de barn som
kan uttrycka sig verbalt.
Vid utvecklingssamtalen får föräldrarna ta del av barnintervjuer och ge sina
synpunkter.
Hur har personalen involverats i kartläggningen:
•
•
Personal intervjuar barn i april för att få reda på barns tankar om trivsel och trygghet.
Personal observerar verksamheten inför kartläggning för att få veta om det finns
platser eller situationer där kränkningar kan förekomma med fokus på ålder och kön.
Ansvarig: Förskolechef och pedagoger
Årets plan ska utvärderas senast 2016-04-30
Rutiner för akuta situationer
Policy:
• Ingen form av kränkande behandling ska förekomma på Lantmätarens förskola.
• På vår förskola är alla vuxna skyldiga att ingripa vid kränkning och /eller diskriminering
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
• Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
• Personal finns nära barnen både fysiskt och mentalt.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
• Barn och föräldrar ska kunna vända sig till samtlig personal och till förskolechefen på
Lantmätaren
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Den personal som den kränkta vänder sig till alt. den personal som uppmärksammar
situationen agerar följande:
• Samtal med den som känner sig kränkt.
• Samtal med den/dem som utfört kränkningen.
• Alternativt: För att synliggöra situationen ytterligare kan personal dramatisera situationen
eller/och använda sociala berättelser
• Samtal med de barn som är åskådare/alt med hela barngruppen för att synliggöra att den
som inte bryr sig samtycker.
• Avdelningspersonal informeras.
Om problemet inte går att lösa:
1. Personal pratar med föräldrarna.
2.Vid ett möte med föräldrar, förskolechef och personal och. ev. barn upprättas ett
handlingsplan med datum för uppföljning.
3. Personal får hjälp av en resurspedagog (eventuellt, utifrån situation)
Enligt skollagen (SFS 2010:800) är personal i förskolan som får kännedom om att ett barn
kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig att anmäla detta till
förskolechefen. Förskolechefen är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till
huvudmannen.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:
• Den som uppmärksammar kränkningen har samtal medpersonen som utfört kränkningen.
• Anmäl alltid till förskolechefen som vidtar de åtgärder som behövs ex. samtal med den
personal som utförde kränkningen alt samtal med vårdnadshavare och personal.
• Då förskolechefen vidtar utredning.
Båda parter skall få möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske enskilt,
tillsammans med vårdnadshavare, förskolechef eller annan vuxen allt efter parternas önskemål
och ärendets art.
•Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av förskolechef.
•Uppföljning av ärendet görs.
•Dokumentation förs under hela ärendet.
Rutiner för uppföljning
Rutiner för uppföljning Kränkning barn - barn.
Alt. om föräldrarna är inblandade bestämma datum för uppföljning.
Vid upprepade kränkningar ska handlingsplan upprättas och planen ska följas upp.
Rutiner för dokumentation
Rutiner för dokumentation:
• Vidtagna åtgärder dokumenteras och följs upp inom arbetslaget
av den personal som uppmärksammade händelsen.
• Handlingsplan - förskolechef ansvarar.
Ansvarsförhållande
Ansvarsförhållande Se ovan!
Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning
Hammaren, Lantmätaren och Storskiftets förskolor
Datum___________________
Plats_______________________________
Inblandade______________________________________________________________
Händelseförlopp______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Åtgärd____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Uppföljning (datum & tid, deltagare och plats)______________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________
_______________________________
Underskrift av ansvarande personal
Frågor till barnen utifrån Likabehandlingsplan:
(intervju i oktober/november och i april)
Vem leker du med på förskolan?
Vem skulle du vilja leka med på förskolan?
Tycker du att alla barn får vara med och leka på förskolan?
Får du vara med och leka?
Vad gör du om ni blir osams på förskolan?
Vad gör dig glad på förskolan?
Vad gör dig ledsen på förskolan?
Vad gör dig arg på förskolan?
Vad gör dig rädd på förskolan?
Hur tycker du fröknarna är på förskolan?
Bilaga 1
Kartläggning inför revidering:
I vilket rum trivs/tycker du om att vara på förskolan?
Varför?
Finns det något rum som du inte tycker om att vara på förskolan?
Varför?
Var vill/tycker du om att vara ute på gården på förskolan?
Varför?
Var vill du inte vara ute på gården på förskolan?
Varför?
Bilaga 2