Norrtälje Östra förskoleområde
Rådmansö förskola
Plan mot kränkande behandling 2016-2017
Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6).
Kränkande behandling är ett ”uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett
barns värdighet” När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet
inte alltid som kränkningar utan det handlar det ofta om att personalen brister i sin tillsyn.
Även i sådana bedömningar ska en utredning genomföras och åtgärder vidtas så att
rutinerna för tillsynen ses över. Om det är en personal som kränkt – så bedöms det alltid som
en kränkning oavsett barnets ålder.
Vision
Inom Östra förskoleområde ser vi alla människors olikheter som en tillgång och visar respekt
för varje människas egenvärde.
Inom Östra förskoleområdet gör varje avdelning upp sin egen Plan mot kränkande
behandling utifrån kartläggning och identifierade risker. Det görs med hjälp av följande mall.
För oss är det viktigt att det blir ett levande verktyg och att alla känner sig delaktiga.
Utvärdering av fjolårets arbete
Förra årets plan var tämligen allmänt hållen och svårt att utvärdera fortfarande. I vardagen
pågår ständigt arbetet mot kränkande behandling. Med stöd av specialpedagog under
höstterminen finns nu mer struktur och ett förhållningssätt som bättre möter upp alla barn i
verksamheten.
Kartläggning av nuläget
Pedagogerna har använt sig av en kombination av husmodellen och intervju tillsammans
med barnen samt observationer och tolkningar av kroppsspråk för att identifiera de
eventuella risker som kan finnas i verksamheten med risk för att barn känner sig kränkta.
Pedagogerna har även gjort filmsvep för att se hur barnen fördelar sig i lokalerna, se vilka de
leker med och jämfört detta med det som kom fram under intervjuerna.
Identifierade risker
I vissa lägen blir barn uteslutna ur leken, risk för kränkning både verbalt och fysiskt.
I situationer där det är många barn på samma plats ökar risken för kränkningar till exempel i
hallarna, i övergångar och vid samling. Gården är stor och barnen är utspridda över stor yta
vid utevistelse. Om pedagoger inte finns där barnen är finns ökad risk för kränkande
behandling.
Förebyggande åtgärder
Pedagogerna har arbetat mycket med förebyggande åtgärder och kommer fortsätta med det
under våren. Anpassningar har gjorts vid rutinsituationer så som vid ingång/utgång osv för
att undvika trängsel, konflikter och otydlighet. En tydlig struktur finns för pedagoger och för
barn vilket bland annat innebär att barnen har bestämda platser vid samling så de känner sig
trygga. Pedagogerna fördelar sig bättre, både i lokalerna och ute och de finns nära barnen,
lyssnar och hjälper dem att sätta ord på och bekräfta deras känslor.
Uppföljning och åtgärder
Pedagogerna har ett gemensamt ansvar för att se till att det upprättas rutiner som är kända
av pedagogerna i arbetslaget, samt att förhålla sig till det som beslutats.
Förskollärarna har det yttersta ansvaret för att detta sker och följs upp.
Varje avdelnings Plan mot Kränkande behandling följs upp i oktober och mars. Detta sker på
avdelningarnas reflektionstillfällen.
Rutiner för akuta situationer
Alla måste känna till anmälningsskyldigheten. Givet ska ni också anmäla till huvudman om ni
misstänker att något barn missgynnas utifrån diskrimineringslagstiftningen.
- Personal ska snarast anmäla till förskolechef
- Förskolechef ska skyndsamt anmäla till huvudman
- Personal ska anmäla direkt till huvudman om det är förskolechefen som kränkt ett barn.
I övrigt ska rutinerna ange den ordning som gäller för personalens agerande om något
inträffat.