Vision Inom Östra förskoleområdet ser vi alla människors olikheter

Norrtälje Östra förskoleområde Parkens förskola
Plan mot kränkande behandling
2016-2017
Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6).
Kränkande behandling är ett ”uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett
barns värdighet”
När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid som
kränkningar utan det handlar det ofta om att personalen brister i sin tillsyn. Även i sådana
bedömningar ska en utredning genomföras och åtgärder vidtas så att rutinerna för tillsynen
ses över. Om det är en personal som kränkt – så bedöms det alltid som en kränkning oavsett
barnets ålder.
Vision
Inom Östra förskoleområdet ser vi alla människors olikheter som en tillgång
och visar respekt för varje människas egenvärde.
Utvärdering av fjolårets arbete
Kartläggning av nuläget
Pedagogerna på avdelningarna har använt sig av barnintervjuer, observationer, kartläggning
av barnens lärmiljöer med hjälp av fotografier och relationscirkel för att kartlägga de ev.
risker för kränkning som kan uppstå i barngrupperna.
Identifiera risker
I de fall då det är personal borta pga. raster eller när all personal inte har börjat sin dag eller
gått hem för dagen så kan det bli stressade situationer som kan upplevas kränkande för
barn t.ex. vid måltider, hallsituationer och blöjbyte/ toalettbesök.
Vid rutinsituationer som av och påklädning.
När barn skyller på kamrater i olika konflikter fast barnen inte är närvarande.
Några barn har uttryckt att det finns vissa rum som de inte tycker om att vistas i.
Medhavda leksaker ger ofta upphov till konflikter.
Förebyggande åtgärder
Pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper, klär på några barn i taget vid utgång så
att det inte uppstår konflikter bland barnen. Pedagogerna fördelar sig bättre i lokalerna och
ute på gården.
I det dagliga arbetet arbeta med allas lika värde.
Norrtälje Östra förskoleområde Parkens förskola
Plan mot kränkande behandling
2016-2017
I de rum där det upplevs att barnen inte tycker om att vara eller där det uppstår mycket
konflikter har viss omstrukturering av miljöer och material gjorts.
Struktur och organisation ses över, det ska finnas nedskrivna rutiner så att även vikarier
känner till vad som händer under dagen och hur arbetet fördelas.
I diskussion på föräldramöte ang. medhavda leksaker och en sammanfattning i ett protokoll
om att nutidens förskola skall erbjuda utforskande material istället för leksaker. Utifrån
detta beslutades att leksaker stannar hemma detta skickades till föräldrarna.
Uppföljning och åtgärder
Pedagogerna har ett gemensamt ansvar för att se till att det upprättas rutiner som är kända
av pedagogerna i arbetslaget, samt att förhålla sig till det som beslutats.
Förskollärarna har det yttersta ansvaret för att detta sker och följs upp.
Varje avdelnings Plan mot Kränkande behandling följs upp i oktober och mars. Detta sker på
avdelningarnas reflektionstillfällen.
Rutiner för akuta situationer
Alla måste känna till anmälningsskyldigheten. Givet ska ni också anmäla till huvudman om ni
misstänker att något barn missgynnas utifrån diskrimineringslagstiftningen.
- Personal ska snarast anmäla till förskolechef
- Förskolechef ska skyndsamt anmäla till huvudman
- Personal ska anmäla direkt till huvudman om det är förskolechefen som kränkt ett barn
I övrigt ska rutinerna ange den ordning som gäller för personalens agerande om något
inträffat.
Norrtälje Östra förskoleområde Parkens förskola
Plan mot kränkande behandling
2016-2017