Granskning av Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
•Alla
diskrimineringsgrunder
och
kränkande
behandling
•Kartlägga
diskriminering
trakasserier och
kränkningar
•Resultat
och analys
med i
planen
•Utgår från
kartläggningen
•Att endast
revidera
föregående
års plan är
inte ok
•Avvärja
risker för
trak. disk,
och kränkn.
•Påbörjas
eller
genomföras
under året
•Ange vem
som
ansvarar &
tidsplan
Finns koppling till korrekt lagstiftning?
•Riktade
mot alla
elever.
•En eller
flera
metoder
•En ny plan
ska
upprättas
varje år
•Ska utgå
från
Skollagen
(2010:800)
och
Disk.lagen
(2008:567)
Finns det rutiner för akuta insatser?
•Insatser
utan
särskild
anledning för allas lika
värde
•Delaktighet
från elever
kan ske
t.ex. vid
kartläggning, analys
och
planering
av åtgärder
Gäller planen nuvarande läsår/år?
•Tips: Gör
en lättläst
version
eller
översätt
planen till
olika språk
•Inytandet
anpassas
efter ålder
Finns det förebyggande insatser?
•Lätt att få
tag på
Har eleverna varit delaktiga?
•Utvärdering
av planen
som helhet
•Elever och
föräldrar
ska aktivt
informeras
om planen
och dess
innehåll
Finns det en kartläggning?
•Ev. nya mål
och
åtgärder
Är planen tillgänglig?
•Beskrivning
av hur
insatserna
fungerat,
effekter
o.s.v
•Det är inte
ok att ha en
gemensam
plan för
t.ex. ett
område,
eller en
skolkoncern
Finns det främjande insatser?
Gäller planen för en enskild verksamhet?
•Varje skola
ska ha en
egen plan
Finns utvärdering av förra årets plan?
Granskningen utgår dels från direkta lagkrav, och dels från
rekommendationer och allmänna råd. Friends menar att alla dessa delar
bör finnas med för att planen ska vara effektiv och kunna användas som ett
verktyg i trygghetsarbetet.
•Plikt att
åtgärda &
utreda
•Gärna
beskrivning
av begrepp
•Anmälnings
-plikt
• Tydlig
arbetsgång
•Dokumentation och
uppföljning
•Elev-elev &
Vuxen-elev
•Info om var
man kan
anmäla