Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Amiralitetsgatans förskola
2015/2016
Ur Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag:
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet
med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med
barnen.
Vision för vår förskola:
På Amiralitetsgatans förskola strävar vi efter att alla barn skall känna sig trygga,
sedda och accepterade för de de är.
Vårt mål är att barnen får möjlighet att utvecklas i sin egen takt, i en anda av trivsel,
glädje och uppmuntran över barnens framsteg såväl från personal som föräldrar.
Mål för läsåret/året
• En förskola fri från kränkningar, där alla kan känna trygghet och glädje.
• Att föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan
• Ett långsiktigt och aktivt arbete för att förebygga diskriminering och kränkande
behandling.
• Vid fall av diskriminering eller annan kränkande behandling skall vi, i samverkan
med föräldrarna ta tag i problemet och åtgärda det snarast.
Främjande arbete
Vad ska göras:
 Pedagogerna skall föra kontinuerliga samtal med varandra för att skapa en
reflektion hos var och en över sitt egna och det gemensamma arbetet mot
kränkande behandling.
 Att i arbetet med barnen bekräfta och skapa förståelse inför olikheter och
likheter.
 Ha ett öppet klimat och skapa ett förtroende hos föräldrarna så att de känner
sig trygga med att lyfta frågor angående deras barn dagligen eller vid
utvecklingssamtal med pedagogerna. På föräldramöten presenteras
likabehandlingsplanen och pedagogiska diskussioner gör föräldrarna
delaktiga.
 Vara goda förebilder och vara medvetna om att barn inte gör som vi säger, de
gör som vi gör.
 Uppmuntra positivt beteende.
 Att vid inköp av pedagogiskt material tänka på att lyfta fram en mångfald.
Detta ger uttryck i att vi till exempel lånar böcker som visar på andra kulturer,
familjekonstellationer och olika fysiska förutsättningar.
När ska det göras: Kontinuerligt under året.
Vilka resurser finns avsatta för det: Planeringstid, gemensam och enskild.
Vem är ansvarig:
Pedagogerna på avdelningen.
Förskolechefen
Hur och när utvärderar vi insatsen: Gemensam diskussion och reflektion
kontinuerligt i arbetslaget, samt på hus-apt och kvällsmöten med alla pedagoger.
Förebyggande arbete
Kartläggning:
Vi skapar möten mellan barn/ barn och barn/pedagoger som främjar samtal.
Vi är
närvarande under barnens lek och ger dem förtroende för oss som lyssnande vuxna.
Vi uppmärksammar om något barn visar eller förmedlar oro eller funderingar kring
samvaron med kamrater och pedagoger. Vi arbetar med att det alltid ska finnas en
pedagog där barnen är, både inomhus och utomhus för att kunna förhindra att en
eventuell kränkning sker. Vi för löpande observationer i barnens vardag. Med
observationer som verktyg formar vi vår miljö för att tillgodose barnens behov och
alla barnens rättigheter till lek utifrån kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, barn i behov av särskilt stöd eller
ålder. Vi reflekterar tillsammans i arbetslaget kring barngruppen, individer och det
sociala samspelet. Utifrån dokumentation och observationen planerar vi
verksamheten så att barngruppen blir en resurs och att allas behov blir tillgodosedda.
På kvällsmöten diskuterar vi vårt förhållningssätt utifrån normer och värden.
Arbetslagen kartlägger nuläget:
Mål:
För att motverka att diskriminering skall uppstå i barngruppen kommer vi att:
 Samtala med barnen kring det goda kamratskapet. Hur är man som vän och
hur känns det när man inte får vara med. T.ex. en ”Kompis sol”. Vi markerar
tydligt för barnen, vad som är okej och vad som inte är okej.

Vara delaktig, närvarande och medveten i den fria leken.

Hjälpa och visa de barn som behöver en extra knuff in i gemenskapen genom
att med pedagogens närvaro öka deras status i leken. Hjälpa barnen att se
nya möjligheter i leken som innebär att fler barn kan delta.

När barnen är själva i något rum skall dörrarna vara öppna.

Vi påpekar att alla är olika och lär sig på olika sätt och i olika takt.

Vi pedagoger reflekterar över vårt förhållnings sätt vid krav och tillsägelser.

Att se alla barn.

I styrda gruppaktiviteter där barngruppen är uppdelad i mindre grupper, delar
pedagogerna upp grupperna, inte nödvändigtvis efter hur barnen själva skulle
välja, utan i nya konstellationer som öppnar upp för nya samarbeten och
vänskaper.

Lära/träna barnen på att säga ifrån och att respektera ett nej

Hjälpa barnen att sätta ord på vad det är de vill/ inte vill.

Vi pedagoger är mer närvarande vid toaletterna när det är många barn som
ska gå på toaletten tex innan vi går ut.

När barn vill att vi ska gå med och vänta utanför toaletten, gör vi det.
Hur arbetar vi för att upptäcka olika former av kränkande behandling?

Pedagogerna är lyhörd och observant på de vuxnas tilltal, ordval
och beteende mot såväl andra barn som mot vuxna.

Information från barn och vårdnadshavare tas emot,
vi lyssnar och är extra observanta kring händelserna.

På utvecklingssamtal följs eventuella händelser upp.
Ansvarig: Arbetslaget
Åtgärder
När ett barn blir/blivit kränkt av en personal på förskolan:
Vid det fall det upptäcks att ett barn blir kränkt av en personal tas denna personal åt
sidan och de övriga vuxna har en skyldighet att påtala för sin kollega hur situationen
uppfattades. Upprepas den kränkande behandlingen lämnas ärendet vidare till
förskolechefen.
När ett barn blir/blivit kränkt av ett annat barn
Händelse:
Ansvarig:
Pedagogen markerar och tydliggör för
barnen utefter dess utvecklingsnivå att
handlingen är felaktig. Pedagogen
samtalar med berörda barn.
Den pedagog som är på plats.
Berörda vårdnadshavare informeras om
det som skett så fort som möjligt.
Den pedagog som först efter inträffad
situation möter vårdnadshavare
Den personal som behöver kännedom
om det inträffade informeras.
Den pedagog som var med då
händelsen inträffade
Uppföljning mellan pedagogerna inom
en vecka.
Samtliga personal i arbetslaget.
Allvarligare grad av kränkning dokumenteras. Se bilaga 1
Om kränkningarna fortsätter
Alla samtal och överenskommelser dokumenteras
Händelse
Ansvarig
Vårdnadshavare informeras
Förskolechef och pedagoger
Åtgärdsprogram upprättas för den
kränkande och för det kränkta barnet
Förskolechef och pedagoger
(ev. specialpedagoger)
Uppföljning inom en vecka
Förskolechef och pedagoger
(ev. specialpedagoger)
Punktmarkering
Pedagoger
Om kränkningarna trots ovanstående
åtgärder fortsätter Beroende på
händelsens art görs anmälan till
socialtjänst
Förskolechef
Bilaga 1
Dokumentation av kränkande behandling/trakasserier
Datum:____________________________________
Anmälan gjord av:____________________________
Namn på den utsatte:_________________________
Namn på övriga inblandade:_________________________________
__________________________________________
Den utsattes egna ord av det inträffade:
Var inträffade händelsen: _______________________________
När inträffade händelsen:________________________________
Download