Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/ 2017

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling
Grunduppgifter
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Arbetslaget och förskolechef Kristina Sjöström
Vår vision:
Att ha en trygg lärandemiljö som kännetecknas av respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete,
där alla elever uppnår minst godkända betyg när de slutar årskurs 9.
Planen gäller från 2016-09-29
Planen gäller till 2017-06-30
Barnens delaktighet:
Personalen och barnen pratar om förhållningssätt och bemötande både individuellt och i grupp. Vi
jobbar med värdegrundsarbete, vi tränar att lyssna på varandra, visa respekt och bry sig om
varandra.
Strukturera och organisera verksamheten utifrån barnets bästa.
Arbeta med förskolans lek och lärandemiljö.
Delar barnen i mindre grupper.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Får möjlighet att svara på en enkät. Föräldrarna är delaktiga genom föräldramöten och
samrådsforum, utvecklingssamtal och löpande samtal med pedagoger. Där får de möjlighet att ta del
av och tycka till om likabehandlingsarbetet i förskolan.
Personalens delaktighet:
Personalen utvärderar tidigare plan, genomför kartläggning och är delaktiga i framtagande av ny
plan.
Diskuterar förskolans värdegrund och uppdrag i ett etiskt perspektiv med personal året om.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats i samband med stängningsdagen i juni.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Hela arbetslaget, både förskollärare och barnskötare.
Barnen, i reflektioner tillsammans med pedagogerna.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Bildstöd har blivit ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten, vi ser att det skapar trygghet för
många barn. Vi ser att när vi är tydliga, använder bilder, ritar sociala berättelser ger det barnen större
möjlighet att bli trygga och lyckas i situationen.
Lika-Olika har vi arbetat med genom att sjunga, räkna, prata på andra språk. Vi har ändrat våra
skriftliga formulär till vårdnadshavare istället för mamma/pappa. Låna böcker i ämnet.
Årets plan ska utvärderas senast 2017-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärdering kommer att göras av pedagoger från de olika avdelningarna under en stängningsdag
eller under ett tillfälle där förskolechef har avsatt tid.
Främjande insatser
Namn
Trygg lärandemiljö som kännetecknas av respekt för alla likas värde.
Områden som berörs av insatsen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder.
Mål och uppföljning
Förskolan ska kännas trygg för alla, barn, pedagoger, föräldrar, anhöriga, personal i städ och kök.
Glädje, kreativitet och samarbete ska genomsyra arbetet på vår förskola. Arbetet och uppföljning ska
vara systematiskt, baseras på kunskap och på de faktorer som skapar en trygg miljö.
Insats
Personalen delar upp oss både ute och inne för att ha uppsikt över alla utrymmen och vad barnen
gör där.
Dela in barnen i mindre grupper både ute och inne.
Personalen finns tillgängliga i konfliktsituationer för att hjälpa och stötta.
Vi tränar att lyssna på varandra, ta hänsyn och respektera varandra.
Närvarande pedagoger som ser och lyssnar på barnen och som aktivt försöker förmedla och inspirera
till en positiv och trygg miljö.
Samarbete barn, pedagoger, föräldrar, anhöriga, personal i städ och kök.
Temadag Mångfald, där hela Kullens förskola samlas och arbetar kreativt och glädjefyllt med det
utvalda temat.
Vi jobbar dagligen med värdegrundsarbete i barngruppen där vi pratar och läser sagor om att alla har
lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Pedagogisk dokumentation, samtal, observation och reflektion samt utvecklingssamtal.
Områden som berörs i kartläggningen
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder.
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
I den dagliga kontakten med föräldrarna berättar personal om dagliga händelser. Vi respekterar och
följer upp föräldrars oro för sitt barn.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personal har granskat sitt arbete utifrån organisation, grupp och individ.
Resultat och analys
Förebyggande åtgärder
Namn
Förebygga trakasserier och kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, ålder.
Mål och uppföljning
Alla barn ska ha en trygg och positiv upplevelse av sin vistelse på förskolan.
Detta följs upp via kontinuerliga observationer och samtal i arbetslagen.
Åtgärd
Personalen delar upp oss både ute och inne och håller god uppsikt över alla platser där barnen leker
inom- och utomhus.
Personalen är lyhörd i verksamheten för barnens lek och språkbruk.
Dela in barnen i mindre grupper både ute och inne.
Personalen finns tillgängliga i konfliktsituationer för att hjälpa och stötta.
Motivera åtgärd
Pedagogerna har uppmärksammat att det förekommer brottningslekar som ofta kan övergå till
sparkar och slag och kränkande handlingar samt dåligt språkbruk.
Ansvarig
Varje pedagog
Datum när det ska vara klart
Vid utvärdering
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandlingtrakasserier
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen leker inom- och utomhus. Personalen är
lyhörd i verksamheten för barnens lek och språkbruk.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Målet är att föräldern kan vända sig till den personal man känner förtroende för, optimalt är att detta
gäller all personal.
Ansvarspedagog ska finnas utsedd.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
1. Den pedagog som upptäcker kränkningen skall genast ingripa
2. Samtala med den som utsatts för kränkningen och övriga inblandade för att klargöra vad som
hänt.
3. Visa att man inte accepterar situationen.
4. Samråda med kollegor och eventuellt förskolechef.
5. Vid behov kontakta föräldrarna.
6. Vid behov ta hjälp av utomstående.
Rutiner för uppföljning
Tillsammans med föräldrarna och övrig personal utvärdera kontinuerligt.
Rutiner för dokumentation
För uppdraget: lämplig pedagog dokumenterar och håller föräldrakontakt kontinuerligt. All denna
verksamhet ska bedrivas tills dess att man är övertygad om att all kränkning har upphört.
Ansvarsförhållande
Den pedagog som blir utsedd av arbetslaget/förskolechef tillsammans med vårdnadshavare.