Handlingsplan för läsår hösten 2012

advertisement
Handlingsplan för läsår hösten 2012 - våren 2013.
Smörblommans förskola arbetar efter revidera läroplanen, skollagen, nämndens mål och
Smörblommans värdegrund samt den inspirerade Reggio Emilia pedagogikens filosofi.
Utifrån diskussioner på avdelningsmöten, personalmöten, planeringsdagarna och arbetet
med kvalitetsredovisningen kommer verksamheten att arbeta med dessa mål och åtgärder.
Kommunikation och samspel:
Åtgärder: *Arbeta med att göra barnens värdegrund. Att närma sig barnens värdegrund
genom att starta tema arbete ”Att vara en god kamrat” där värdegrunden
diskuteras från ett barn perspektiv. Vi får se vart det arbetet leder, för att göra
barnens värdegrund måste arbetet utgå från barnens perspektiv.
Barninflytande:
Åtgärder: *Lyssna ännu mer till barnen för att hitta fler tillfällen till barninflytande.
Matematik:
Åtgärder: *Ta fram personalens tidigare kompetens ang. matematik i vardagen. Synliggöra
för föräldrar: Vad vardagsmatematik är för mellan och de yngre barnen.
*Få våra föräldrar att komma in på avdelning för att titta på barnens utveckling
och lärande i så väl matematik och samt annan utveckling.
Att de tar sitt barn på allvar.
Naturveteskap och teknik:
Åtgärder: *Visa och diskutera olika kretslopp genom våra nya uppsatta odlingslådor,
planterade svart vinbär och hallonbuskar.
*Visa och diskutera vart våra hushållssoppor tar vägen och vad vi kan påverka.
*Arbeta i tema om vardagsteknik, bygga, skapa och konstruera med hjälp av
olika tekniker, enkla experiment, material och redskap.
*Läsa om vardagsteknik och se om vi hittar någon kurs som pedagoger kan delta i.
Strävansmål enligt reviderade Lpfö - 98:
Åtgärder: *Pedagogiska gruppen och pedagogerna ska gemensamt arbeta fram en likvärdig
bedömning i strävansmålen efter läroplanens mål.
*Förskolan informerar på föräldramöte den röda tråden, tänket med de nya
handlingsplanerna med strävansmål och vilka mål som finns och vad de står för.
Förskola och hem:
Åtgärder: *Arbeta med enhetsrådet och informera vikten av föräldrarnas synpunkter på
föräldramöte.
* Genom mer information, öka föräldrars medvetenhet så att vi får föräldrar
att ta sig tid till att gå in på avdelningen då och då. Där de ser barnets arbete
och dokumentation. Ser hur barnet/barnen tänker och löser olika
problemställningar i både matematik, konstruktion och teknik, enskilt och i
grupp
Samt oftare titta i barnets portfolio. Genom information och förståelse kan vi
förbättra resultat i brukarenkäten ”Pilen”.
*Att ännu mer medvetet samtala med föräldrar om barnets utveckling och
lärande vid olika situationer och tillfällen.
*Få föräldrar att förstå att de kan fråga om det är något de inte förstår.
*Göra djup analys av brukarenkäten ”Pilen” och ”Tyck till om Smörblomman”.
*Försöka stänga förskolan kl. 16.00 en gång i månaden. För att mer kunna
göra fortlöpande analyser av verksamheten och diskutera pedagogik på
personalmöten och avdelningsmöten.
*Där vi inte når fram till föräldrar, hitta nya vägar i kommunikation.
Pedagogiska gruppen ansvarar att arbetet på börjas.
Arbete med skärskild stöd och för likabehandling:
Åtgärder: *Handlingsplan med strävansmål, ska bli ett levande instrument för oss
pedagoger. Där kan vi pedagoger se vad varje barn behöver och om skärskilt
stöd krävs. (Pedagoger kan fortlöpande uppdatera strävansmålet).
*Jämföra och göra en analys, vår Plan kontra diskrimineringsombudsmannens
förslag till Plan.
Verksamhetens egna mål:
Språket:
Åtgärd:
*Språkgrupp/avdelning, arbeta med babblarna.
Skapande:
Åtgärd:
*Se över möjligheten till ljusbord.
*Reggio Emilia arbete med ljusbord.
Utemiljön mål:
Åtgärd:
*Genom diskussioner med enhetsrådet och utifrån diskussioner på
föräldramötet tillsammans besluta om samarbetet med föräldrar, barn och
pedagoger.
*Visa och diskutera olika kretslopp genom våra nya uppsatta odlingslådor,
planterade svart vinbär och hallonbuskar.
Vi pedagogerna lägger ner mycket tid på att göra miljön vacker, spännande och stimulerande,
en miljö som väcker fantasi och stimulerar nyfikenheten.
Dokumentation är ett viktigt inslag för att synliggöra barnet och förstå hur barn söker kunskap
och även ett underlag till att förändra och utveckla det dagliga arbetet.
Vi erbjuda barnen möjligheter till forskning och vara lyhörda för deras nyfikenhet.
Vi arbetar i positiv anda, som goda förebilder med värdegrunden och den reviderade
läroplanen i fokus för att få trygga barn i ett gott socialt samspel mellan barnen oavsett ålder
och kön.
Pedagogerna på Smörblommans Förskola
Download