Jämställda utemiljöer i förskola och skola

advertisement
Jä m s t ä llda u t e m iljöe r i f ör s k ola och s k ola
V å r e n 2016
• Uppst ar t Jäm st ällda u t em iljöer
3 februari – Presentation av processer samt arbetsfördelning
• M öt e Jäm st ällda u t em iljöer
8 april – Avstämning och redovisning av arbetet med framtagning av mallar
• Wor k sh ops f ör f ör sk olan
Pedagoger utbildar pedagoger samt inköp av litteratur
• Wor k sh ops f ör f ör sk olek lass och f r it idsh em
Pedagoger utbildar pedagoger samt inköp av litteratur
• Even t u ellt m öt e Jäm st ällda u t em iljöer
Någon gång i juni
St u diebesök :
Umeå – Solbackens förskola och Hedlunda förskola
Representanter från SKK och SLK
U t bilda m e da r be t a r e
… Erbjuda workshopstillfällen under
våren för pedagoger i förskola,
förskoleklass och fritidshem i
utomhuspedagogik
… Köpa in böcker till de pedagoger
som deltar
… Konferens med föreläsare samt
workshops för pedagoger i skola i
augusti
Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer
Syfte och användning
Riktlinjerna är ett styrdokument och ett underlag för
kommunikation mellan de människor som berörs vid
utformande av ny- eller ombyggnation av en förskola.
• Riktlinjerna ska användas vid : beställning, planering, utformning,
upphandling och uppförande av miljöer ämnade för förskolans
verksamhet
• De ska ge möjlighet att forma förskolan på olika sätt inom en yttre
ram.
• De innehåller riktlinjer rörande byggnadens utformning och utemiljö
med avseende på verksamhetens lär- och arbetsmiljö.
• Riktlinjerna ska gälla som ett styrdokument för alla som involveras i
nya projekt inom och utom kommunens förvaltning.
• Som bilaga till riktlinjerna finns funktionskrav som utgör en
miniminivå på de funktioner som ska finnas på förskolan.
• De ska revideras med 3 års mellanrum och varje projekt ska
utvärderas 1 år efter tillträde.
Utemiljön
Det är viktigt att utemiljön stimulerar till växling mellan
lärande inomhus och utomhus. Barnen ska ges
möjlighet att lära genom leken på förskolegården.
• Utemiljön ska bestå av en väl tilltagen friyta som är
tillgänglig för barnens lek.
• Utemiljön ska zoneras i en trygg zon, vidlyftig zon och vild
zon.
• Utemiljön ska ljussättas utifrån ett barnperspektiv.
• På gården ska det finnas varierad vegetation som är lekbar.
V a d s k a gör a s i pr oje k t e t s
a r be t s gr u pp f r a m t ill
h ös t e n 2016
•
Ta fram steg för att utforma och skapa
utemiljöer (process/processer)
•
Utforma och skapa checklistor
•
Utforma och skapa mallar för dialog
•
Utforma och skapa kartläggningsmaterial för
utemiljö i förskola, skola F-5, skola 6-9 och
skola F-9
•
Publicera processen på Insidan
Ö n s k a t lä ge – Ef t e r
be s ik t n in g
Efter besiktning
… Vem eller vad startar processen?
… Viktigt med mall för hur dialogen ska
ske med verksamheten
… Viktigt hur vi presenterar förslaget för
verksamheten
… När MÅSTE olika delar vara klara för
att byggnationen ska kunna starta i tid?
… Viktigt med överlämning, återkoppling
och utvärdering
Ö n s k a t lä ge - N y by ggn a t ion
Nybyggnation
… Var är prognosen och visionen?
… Vilka dokument styr oss? 2030,
Hälsa, Jämställda utemiljöer
… Det behövs dokument, checklistor
och ramverk på central nivå
… Vi MÅSTE prioritera utemiljön
V a r k om m e r
jä m s t ä lldh e t in ?
•
Checklistor
•
Mallar
•
Riktlinjer
A r be t s gr u ppe r
•
Mall för dialog
•
Mall för remiss
•
Mall för utvärdering
•
Checklista med lekvärdesfaktorer
•
Kartläggningsmaterial för förskola
•
Kartläggningsmaterial för åk F-5
•
Kartläggningsmaterial för åk 6-9
Tack för mig
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards