Glasbergsskolans verksamhetsplan läsåret 2014-2015

advertisement
Glasbergsskolans verksamhetsplan läsåret 2014-2015
Vision
Hela barnet hela dagen
Skolans vision är att tillsammans utveckla hela barnet under hela dagen såväl inom som utanför
skolans lokaler. Pedagogerna på skolan skall tillsammans tillfredsställa barnets behov av rörelse,
skapande arbete, teoretiska kunskaper, social kompetens, digital kompetens samt empatisk
förmåga. Arbetet skall under dagen vara varierat men ha ett tydligt sammanhang och hänsyn skall
tas till att barn är olika, när det gäller sättet att lära, tidsåtgång och behov av vuxenstöd.
Målbild
Vi arbetar för en omdefinierad pedagogroll med arbetssätt och arbetsformer som utgår från de
digitala verktygen och med sikte på framtiden.
Barnet
Vi ger barnet möjlighet att erövra kompetens och kunskap utifrån sina egna förutsättningar.
Vi låter barnet utforska sig själv och sin omgivning med hjälp av samtliga sinnen.
Vi ger barnet, utifrån ålder och mognad, möjlighet att ta ansvar och medverka till sin egen
utveckling.
Dagen
Är en lustfylld resa.
Har ett variationsrikt innehåll.
Ger möjlighet till nya lärdomar.
Skolan
Är en skola som främjar samarbete.
Har en stark utvecklingspotential och hög måluppfyllelse.
Har målmedvetna och framgångsrika pedagoger.
Mål
Skola och fritidshem samverkar i högre grad kring barnen för ökad måluppfyllelse.
Alla pedagoger utvecklar sitt pedagogiska ledarskap
Alla pedagoger jobbar fram nya digitala metoder och verktyg för inlärning.
Alla lärare använder nya modeller för läs- och skrivinlärning.
Eleverna ges möjlighet att på ett varierat sätt visa sitt lärande och sin kunskap.
Alla elever upplever att de har inflytande och delaktighet över sin lärprocess.
All personal har ett utmanande och coachande förhållningssätt som lockar fram det bästa
hos var och en.
Förutsättningar för lärande och utveckling
Barnet
Vi utgår alltid från barnets behov, förutsättningar, förmågor och kompetenser när vi planerar
verksamheten. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Digitala verktyg ska
användas på olika sätt och visa på barnens lärprocess och kunskapsinhämtning.
Hela dagen
För att möta alla barnens behov har vi ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna och i
arbetslaget. Under större delen av veckan arbetar barnen i mindre grupperingar. Vi arbetar utifrån
en helhetssyn på lärande och använder därför ett ämnesövergripande arbetssätt. Pedagogisk
dokumentation är ett viktigt verktyg både för fritidshemmet och skolan.
Skolan
Lärarna på Glasbergsskolan har ett avvikelseavtal som innebär ferietjänst med 40h/vecka på
arbetsplatsen. Detta möjliggör i hög grad gemensam planeringstid för personalen och samarbete.
Arbetslagen på vägarna är sammansatta av olika yrkeskategorier och dessa skall se barnet utifrån
sitt specifika perspektiv. Det handlar om att lära sig att leva med olikheter och att lära sig av
olikhet.
Strategi
Leda lärande
Skolan befinner sig i ett paradigmskifte och det innebär bl a en annan pedagogroll. Vi kan inte bara
luta oss mot de gamla kloka pedagogerna från förr, utan ta del av nya moderna forskarna.
Inkludering är en process. Det innebär att inkludering måste ses som ett ständigt sökande efter
bättre sätt att möta elevers olikheter och ta tillvara på mångfalden. En förstelärare kommer leda
detta arbete tillsammans med en projektledare.
Dela lärande
Alla pedagoger kommer att fortsätta utvecklingen med digitala verktyg i syfte att utveckla
elevernas fem huvudsakliga förmågor; analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv
förmåga, förmåga att hantera kommunikation samt begreppslig förmåga, ”The big five”, för högre
måluppfyllelse. Två förstelärare kommer leda detta utvecklingsarbete och fungera som
metodutvecklare.
Visa lärande
Eleverna ges möjlighet att på ett varierat sätt visa sitt lärande och sin kunskap. Vi har höga
förväntningar och rimliga krav på våra elever. Vi ger de ökat självförtroende och känslan av att allt
är möjligt och att vi har hög tilltro till deras förmågor. De ska ges möjlighet till inflytande och
delaktighet och känner sig trygga under hela dagen. En förstelärare kommer att leda detta
utvecklingsområde.
Coacha lärande
Vi ska tillsammans bli bättre på att locka fram potentialen hos varandra. Genom ett gemensamt
förhållningssätt ska vi ta fram det bästa hos varandra och lära av och med varandra. Det ska bli ett
arbetslag som använder tiden effektivt till det som rör elevernas mål och utveckling.
Process
Leda lärande
Vi kommer att utveckla arbetet kring kollegialt lärande. Alla pedagoger ska läsa och diskutera
boken Forskning för klassrummet samt ”skugga” varandra för att utveckla sin ledarroll. Några
pedagoger kommer att fördjupa sin kunskap kring autism som de kommer dela med hela
personalgruppen i lärgrupper. Lärarna kommer fortsätta utvecklingen av svenska i alla ämnen,
genom modeller och arbetssätt i läs- och skrivinlärningen, för högre måluppfyllelse.
Dela lärande
Vi ska fortsätta utveckla arbetet med digitala lärcirklar och utbytet kring andra digitala miljöer.
Vi ska tillsammans söka efter det hälsofrämjande, de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och
utveckling. För elever i vardagen utgör känslan av sammanhang och förståelse för sitt eget lärande
och sin utveckling, sina styrkor och utvecklingsområden samt sina möjligheter att påverka sin egen
situation viktiga hälsofrämjande faktorer.
Visa lärande
Varje elev ska få visa sitt kunnande på det sätt som är mest gynnsamt för den enskilda eleven. Alla
pedagoger ska arbeta formativt och tydliggöra den utvecklande vägen för alla elever. Vi ska
utveckla de digitala hjälpmedlen som bidrar till att elever och föräldrar kan följa barnets utveckling
och kunskapsinhämtning. I år 4-6 ska eleverna kunna hålla sina egna utvecklingssamtal.
Coacha lärande
Alla ska ha en egen PC (personal coach) i personalgruppen och träna med den på coachning
regelbundet. Arbetslagsledarna kommer få fördjupad kunskap om grupputveckling i syfte att
effektivisera och utveckla gruppen.
Glasbergsskolan 140811
Download