Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling15-16

advertisement
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Stallet
----------------------------------------------------------------------Datum när planen antogs
samt för period den gäller
(planen gäller 1 år)
Innehållsförteckning
Ht 2015 till vt 2016
Främjande arbete, förebyggande arbete, åtgärdande arbete,
Uppföljning av föregående plan
Medverkan av barn och elever
Barnenkät
Främjande arbete
1) Mål
2) Insatser

1. Vi vill ge alla på förskolan möjlighet att utveckla större självförtroende, tillit och empati.
Främja likabehandling av: flickor och pojkar, oavsett könsidentitet och könsuttryck,
etnisk tillhörighet, nationella minoriteter, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt främja ett socialt klimat fritt från
kränkningar.
Vad ska göras?


När ska det göras?
Vi ska vara närvarande pedagoger som lyssnar på barnens behov och anpassar
verksamheten efter dem. Vi ska vara goda förebilder för barnen genom att respektera
och acceptera olikheter hos alla, barn som vuxna, samt uppmuntra positivt beteende. Vi
ska ge barnen verktyg för att hjälpa dem lösa konflikter och sätta ord på känslor. Vi
genomför kartläggning av förskolemiljön för att upptäcka riskområden.
Detta ska göras i den dagliga verksamheten med en öppen dialog mellan alla
 Vilka resurser finns avsatta för detta?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Stallet
----------------------------------------------------------------------
Vem är ansvarig?

Hur och när utvärderar vi insatsen?
Förebyggande arbete
1) Kartläggning
2) Målformulering
3) Insatser

Vad ska göras?

När ska det göras?


närvarande på förskolan
Alla medarbetare bär ansvar för att inga former av oacceptabla handlingar förekommer.
Vi utvärderar regelbundet, på personalmöten och avdelningsplaneringar. Detta gör vi
med hjälp av reflektionsprotokoll.
1. Vi tar hänsyn till barns svar inför intervjuer till utvecklingssamtal. Vi kartlägger samt gör en
riskbedömning av olika platser i förskolan.
2. Vi som pedagoger är medvetna om de risker som kan finnas i barngrupperna och
arbetslaget. Vi accepterar inte att negativa beteende normaliseras och arbetar aktivt med att
förebygga dem. Alla pedagoger ska känna till vår värdegrund CARE samt de etiska
riktlinjerna och förstå vad dessa betyder.
3. Vad ska göras?
 Vi ska vara närvarande vuxna genom att uppmärsamma – se, lyssna, ingripa
och förklara
 Vi ska vara förebilder där pedagoger visar hur vi ska vara mot varandra – vi
behandlar varandra som vi själva vill bli behandlade
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Stallet
----------------------------------------------------------------------
Vilka resurser finns avsatta för detta?

Vem är ansvarig?






Hur och när utvärderar vi insatsen?

Vi visar respekt och accepterar olikheter, vi visar empati och är lyhörda
Vi har ett gemensamt vuxenansvar där alla barn är allas
Vi uppmuntrar positiv beteende
Vi ska arbeta för bra kommunikation mellan pedagoger och föräldrar i de
dagliga samtalen
Vi ger barnen verktyg såsom böcker, rollekar för att hjälpa dem hantera
konflikter och sätta ord på känslor
Vi ska vara lyhörda pedagoger så att ingen i arbetslaget ska behöva utsättas
för någon form av kränkning på arbetsplatsen.
När ska det göras?
 I den dagliga verksamheten
 Vi för igenkommande dialoger på apt om hur vi själva är som vuxenförebilder
utifrån värdegrunden och de etiska riktlinjerna.
Vem är ansvarig?
 Förskolechef och alla medarbetare som jobbar i verksamheten.
Hur och när utvärderar vi insatsen?
 Regelbundet, på personalmöte och avdelningsmöte samt på
terminsutvärderingen som sker 2 ggr .varje år
Åtgärdande arbete
1) rutiner för att upptäcka
2) rutiner för att utreda och åtgärda
1) Genom att kartlägga och riskbedöma verksamheten i förskolemiljön. Skapa former för
föräldrar att uttrycka sig om likabehandlingsplanen. Ex. Föräldraforum och genom
enkätundersökning och enskilda intervjuer med barnen
2) Öppen dialog i arbetslaget ,med föräldrar och barnen för att komma tillrätta med
eventuella brister i rutiner och verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling – Förskolan Stallet
----------------------------------------------------------------------3) Om det trots allt uppstår oacceptabla handlingar ska den enskilde medarbetaren försöka
att tydligt markera med ord om obehaget som upplevs. Om detta inte hjälper ska
förskolechefen informeras för att åtgärda med nödvändiga hjälpinsatser för den som
känt sig utsatt av någon form av obehag/ kränkning.
4) Om någon medarbetare upptäcker att en kollega på något sätt blir utsatt för
obehag/kränkning – prata med den utsatta kollegan om upplevelsen, fråga vilket stöd
som behövs. Uppmärksamma även den som utsatt någon kollega om att detta inte är
acceptabelt på vår arbetsplats. Informera förskolechefen.
Förankring, hur görs planen känd?

Vad ska göras?

När ska det göras?
Utvärdering och uppföljning
1) Vad?
2) När?
3)Hur?
4) Ansvarig?


Planen förankras hos alla som arbetar på förskolan samt alla föräldrar genom föräldramöten
och föräldraråden, i månadsbrevet samt på hemsidan. Vi ska involvera föräldrarna för att
kartlägga deras uppfattning av barnens förskolevistelse
Detta sker kontinuerligt – varje gång det kommer nya barn, familjer och nya medarbetare.
1)
2)
3)
4)
Likabehandlingsplanen
Utvärdering vt 2016 och ht 2016
Gå igenom Likabehandlingsplan i arbetslaget och utvärderar vårt arbete.
Förskolechef och hela arbetslaget.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Download