BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Skolområde Syd
Likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling för
Vasalundens förskola
2014/2015
Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Karlagatan 28 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: forvaltning/[email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Bankgiro: 405-2213
sid 2 (6)
På Vasalundens förskola
ska alla barn känna trygghet, respektera varandra,
trivas och med glädje gå till förskolan
Varje dag i förskolan blir barn oense med varandra. Någon får inte vara med i leken,
någon annan blir fråntagen en leksak. Barns möten med andra barn kan ibland innebära
att de inte har tillräckliga erfarenheter av hur man bör vara i samspel med andra. Då kan
situationer uppstå som kan vara kränkande för andra barn. Med närvarande,
engagerade och lyhörda pedagoger i lek och aktivitet, kan dessa tillfällen leda till ett
lärande och utvecklad samvarokompetens.
På Vasalunden arbetar vi för allas lika värde, både barn och vuxna. Det är allas ansvar,
förskolans ledning, personal och barn, att verksamheten organiseras och bedrivs så att
den främjar goda relationer och trygga lärmiljöer. Förskolan ska erbjuda barnen en
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi uppmuntrar och
stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi vill ge barnen
möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.
Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.
Ingen i förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller
annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Vasalundens förskola skall:






Vara goda förebilder: bemöta alla respektfullt, vara positiva och uppmuntrande,
ha ett empatiskt förhållningssätt.
Se och bekräfta varje barn: hälsa på barnen och synliggöra dem för varandra,
lyssna på barnen, uppmuntra barnens positiva beteenden.
Vara lyhörda för barnens behov: identifiera barnens behov med observationer
och dokumentation, planera verksamheten och anpassa miljö och material efter
barnens behov, respektera känslor och vilja.
Visa/lära barnen respekt, hänsyn och empati: delta i leken och finns till hands,
lära barnen lyssna och acceptera då andra säger nej, ge barnen tid till reflektion,
ge strategier, samtala och vägleda.
Skapa positiva lärmiljöer som lockar till lek och utveckling: erbjuda varierat
lekmaterial tillgängligt för barnen, ge inflytande genom att tänka i
barnperspektivet och ta tillvara deras egen drivkraft till lärande, ge upplevelser
på ett lekfullt och inspirerande sätt, uppmuntra till samspel, turtagning, att ta
instruktion, språkutveckling, matematik, fantasi och rörelse.
Arbeta för att barnen utvecklar en positiv självbild: lita till barnens förmåga,
uppmuntra dem till att uttrycka sina önskningar och känslor, att prova nya
saker. Bekräfta att de duger som de är.
sid 3 (6)



Respektera olikheter: gemensamt förhållningssätt för att ge varje barn bästa
möjliga förutsättningar, inhämta kunskap för att motverka all kränkande
behandling, bemöta alla med respekt och tolerans.
Ge barnen tid att slutföra sina aktiviteter: förbereda barnen på vad som ska
hända, planera och vara flexibla.
Barn och vuxna har roligt tillsammans: gemensamma upplevelser som dans,
sång, leka spontant eller planerat, när vi samtalar, när vi får barnen engagerade,
hela verksamheten ska
vara lustfylld, rolig och bygga på ömsesidighet.
Årets mål 2014/2015
Årets mål har vi valt att göra varje avdelning för sig .
Rutiner och dokumentation vid händelse
Den som upplever sig vara kränkt ska alltid tas på allvar. Vi har skyldighet att
ingripa när vi ser eller får kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat. Det
kan vara en vuxen på förskolan, ett barn eller ni föräldrar, som upplever att något
inte känns bra.






Barn berättar för vuxen eller vuxen bedömer att diskriminering/kränkning
inträffat.
Personalen uppmärksammar och pratar med barnen om vad som hänt.
Vägleder genom att ställa frågor till barnen, tröstar och visar hur man kan
göra och säga om samma situation skulle uppstå igen.
Personalen ser till att det barn som utsatts upplever att det får upprättelse
genom samtal om det inträffade.
Dokumenterar var och när kränkningen inträffade och vilka insatser som
gjordes.
Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen eller är riktad mot ett och
samma barn, informeras föräldrar och förskolechef.
Vi använder oss av de dokument vi har för utredning och åtgärder.
Personal eller förälder kan avgöra om förskolechef bör vara med i dessa samtal. Har
vuxna kränkt eller trakasserat barn ska förskolechef vara den som kallar till och
genomför samtal, informerar vårdnadshavare, upprättar åtgärdsplan och håller i
uppföljningssamtalet.
Tveka aldrig att prata med personalen eller ansvarig förskolechef om du upplever
att ditt barn inte mår bra i våra verksamheter
Ansvarig förskolechef
Anna Borgert 054-5403644
[email protected]
sid 4 (6)
Linden 2015
Vår vision
Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygga här hos oss. Vi vill att de ska
känna sig sedda och hörda. För oss är det viktigt att barnen lär sig att bli trygga i
sig själva och på så viss blir trygga i barngruppen.
Kartläggning
I vår barngrupp har vi både barn som inte har utvecklat det talade språket än och
barn som är väldigt bra på att tala. Det innebär att konflikterna varierar mellan
duster om leksaker, men ibland även hårda ord mellan vänner. För oss är det
viktigt att barnen förstår innebörden i vad de säger och att ord kan såra.
Mål och konkreta åtgärder
-
Alla barn ska våga röra sig fritt på förskolan.
Ingen ska behöva känna sig ensam.
Ingen ska behöva vara rädda.
Alla ska ha en trevlig samtalston med varandra, inklusive vuxna!
Vi kommenterar inte varandras kläder eller frisyrer på ett negativt sätt.
Vi skrattar med varandra, inte åt varandra. Och vi hånar inte varandra.
Vi lyssnar på varandras tankar, idéer och åsikter.
Alla barnen ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt.
Uppföljning och utvärdering
Vi lyssnar mycket barnen och samtalar med dem enskilt. Vi observerar och
diskuterar mycket i personalgruppen.
sid 5 (6)
Björken 2015
Det förebyggande arbetet siktar på att minimera risken för diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling. Det främjande arbetet handlar mer om att hitta och stärka
positiva förutsättningar för att alla barn ska ha lika rättigheter och möjligheter.
Vår vision
Läroplanen för förskola uttrycker att:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
-
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja
att hjälpa andra
- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning.(Lpfö 98)
Utifrån detta vill vi sträva efter att lära och visa barnen respekt, ansvar, hänsyn och
empati.
Kartläggning
Eftersom vår barngrupp består av små barn har barnen ännu inte kommit så långt i
talspråket och i det sociala samspelet. De konflikter som vi ser i barngruppen handlar
framförallt om bråk om utrymme och saker.
Mål och konkreta åtgärder
Alla vuxna och barn har starka och svaga sidor. Vi vuxna i verksamheten behöver vara
medvetna om detta och medvetet jobba på att vara goda förebilder.
I konfliktlösning ska barnen få vara delaktiga.
Vi vill jobba med inställningen att det är ok att göra fel. Det går alltid att försöka göra
bättre nästa gång.
Vi vill uppmärksamma det positiva som barnen gör i det sociala samspelet.
För att få mindre konflikter vill vi under dagen dela upp barnen i mindre grupper. Det
kan till exempel innebära att en grupp är kvar inne medan en annan går ut.
Vi pedagoger behöver vara närvarande i leken, vara uppmärksamma på konflikter och
försöka ligga ”steget före”.
Uppföljning och utvärdering
Göra observationer och dokumentera i skrift samt följa upp med utvärderande samtal i
personalgruppen under våren.
sid 6 (6)
Eken 2015
Det förebyggande arbetet siktar på att minimera risken för diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet handlar mer om att
hitta och stärka positiva förutsättningar för att alla barn ska ha lika rättigheter
och möjligheter.
Vision
Glada barn med självkänsla. Att vi alla ska kunna lyssna och försöka förstå
varandras perspektiv.
Kartläggning
Vi ser att vissa barn bryr sig mycket om vad man har för kläder, fina hårspännen
m.m. Detta kan avgöra vilken ”status” man har i gruppen. Vi ser även att vissa
barn kan ha mer att säga till om än andra.
Mål och konkreta åtgärder
Vi som pedagoger ska vara närvarande, engagerade och lyhörda i lek och
aktiviteter.
Vi ska samtala med barnen om hur vi ska göra för att alla ska trivas och vara
glada. Till vår hjälp har vi arbetsmaterialet-SET.
Vi kommer att se över miljön och aktiviteterna i de olika rummen samt
sagoböcker.
Uppföljning och utvärdering
Intervjufrågor till barnen och barnobservationer, samt följa upp med
utvärderande samtal i personalgruppen under våren.