Vitå förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Vitå förskolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet
Läsår: 2017/2018
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Förskolechef och pedagogerna på förskolan
Vår vision
”En förskola för alla”
På Vitå förskola skall alla känna trygghet. Vi jobbar för tolerans, öppenhet och trivsel samt goda och
nära relationer mellan barn, föräldrar och medarbetare.
Planen gäller från
2017-05-01
Planen gäller till
2018-04-30
Läsår
2017/2018
Barnens delaktighet
Barnen är delaktiga genom att vi samtalar/intervjuar dem och att vi observerar dem i den dagliga
verksamheten.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Enkätfrågor inför utvärdering av planen samt i föräldrarådet.
Personalens delaktighet
På personalmöte deltar all personal vid utvärdering och fastsällande av planen.
Förankring av planen
Planen förankras i föräldrarådet, tas upp vid inskolningar, föräldraträffar och används i det dagliga
arbetet. Barnen ska få vetskap om sina rättigheter och om förskolans arbete med att alla har lika
värde.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Varje år revideras och följs likabehandlingsplanen upp. Intervjuer, samtal och observationer har
genomförts med barnen. I föräldraråd, utvecklingssamtal, föräldraenkät samt enkät till föräldrar med
frågor kopplad till revidering av planen har vi lyssnat in föräldrars bild och röster kring verksamheten,
kopplat till barns trivsel och trygghet. Pedagogerna har reflekterat på sitt förhållningssätt och
organisation och miljön i förskolan.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef, personal, vårdnadshavare och barn
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Genom intervjuer, samtal och observationer kan vi se och höra att barnen känner sig trygga under sin
vistelse på förskolan. Att barnen är trygga stärks genom de resultat vi fått på frågor som förskolan
skickat ut till samtliga vårdnadshavare. Föräldrarna upplever att förskolan har ett bra klimat och att
barnen ofta reflekterar hemma om att alla är olika. Detta påvisas även genom utvecklingssamtal och
dagliga samtal med föräldrarna. I samtal, observationer och intervjuer uttrycker barnen att de trivs
och känner sig trygga både ute- och inne. 2017 års föräldraenkät visar även den på att föräldrar
känner sig trygga när de lämnar sitt barn i förskolan.
Utifrån det övergripande målet för 2016/2017 kan förskolan se att barnen har kännedom att
olikheter är en tillgång t.ex. i leken har vi uppmärksammat att barnen tar hjälp av varandra. Barnen
uttrycker också att vi är olika och tycker olika och det är ok. Personalen har uppmärksammat barnens
medvetenhet om att alla är olika och att de kan ta tillvara på varandras och sin egen tillgång i
gruppen.
Under året har det inte framkommit att något barn blivit utsatt för kränkningar eller diskriminering.
Förskolan kan se att arbetet med att olikheter är en tillgång har satt sina spår, barnen värnar om
varandra.
Övergripande mål 2016/2017: Barnen ska ta tillvara varandras olikheter och se dessa som en
tillgång.
Baseras på strävansmålet:
”Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” Lpfö 98
(reviderad 2010)
Mål 2017/2018
Att flickor och pojkar får lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme.
Årets plan ska utvärderas senast
2018-04-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Genom intervjuer, samtal och observationer med barnen. I föräldraråd, samtal och enkät till
vårdnadshavare. Vid arbetsplatsträffar.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Berit Degerman
Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling och Kön
Mål och uppföljning
Mål 2017/2018
Att flickor och pojkar får lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme.
Insats
Insatser/aktiviteter
Vi ser varandras olikheter som en tillgång, vi lär av varandra.
Detta gör vi dagligen, vid rutinsituationer t.ex. vid påklädning, matsituationen, samt vid planerade
aktiviteter t.ex. samling.
Vi medvetandegör barnen om ords betydelse och vad det innebär (omtänksam, samarbeta,
inflytande, delaktighet, vi lär av varandra, träna, alla är bra på någonting)
Görs dagligen vid rutinsituationer samt vid planerade aktiviteter.
Vi väljer material som främjar samarbete både inne och ute.
Bygglek, skapande material, lego, samarbestspel, stora pussel. Estetiska uttrycksformer.
Vi arbetar aktivt med barns inflytande för att barnen ska känna sig delaktiga
Barnen görs delaktiga vid alla situationer och planerade aktiviteter.
Ett medvetet val av litteratur görs som speglar social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
Vid inköp och boklån reflekterar vi kring bilder, och text.
Ansvarig
Alla pedagoger
Datum när det ska vara klart
Uppdateras löpande
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Följande frågor används vid intervjuer med barnen och genom dessa frågor har vi få svar på hur
kompisrelationer ser ut, hur trygga barnen känner sig i olika miljöer.
Vilka rum tycker du om att vara i? Varför?
Är det något rum du gillar bäst? Varför?
Finns det något rum som du inte tycker om att vara i? Berätta varför?
Vad gillar du att göra när du är ute på förskolan?
Andra kartläggningsmetoder vi använt
Föräldraenkät
Utvecklingssamtal
Reflektion av verksamhetens organisation och pedagogers förhållningssätt.
Barn och pedagoger reflekterar veckovis vid storskärm över veckan som gått.
Observationer
Frågor till vårdnadshavare kopplat till årets Likabehandlingsplan
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling och Kön
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Förskolan har använt sig av barnintervjuer och barnobservationer. Vi har även använt samtal/dialog
med föräldrar, nöjdkundenkäten, utvecklingssamtal, reflektion i personalgrupp, och samtal i
föräldraråd.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Reflektioner i personalgruppen.
Resultat och analys
Resultat/analys: Utifrån dessa kartläggningsmetoder kan vi se att barnen är trygga och att
vårdnadshavarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan.
Etiska frågor diskuteras/reflekteras både i barngrupp och personalgrupp . Ett normkritiskt
förhållningsätt präglar förskolan. 2017/2018 kommer vi att ha fokus på ett normkritiskt
förhållningsätt kopplat utifrån ett Genusperspektiv.
Förebyggande åtgärder
Namn
Normkritiskt förhållningssätt kopplat till kön
Områden som berörs av åtgärden
Kön
Mål och uppföljning
Inget barn ska bli utsatt för kränkningar eller diskriminering utifrån kön i förskolan.
I förskolan arbetar vi och för samtal om vår gemensamma värdegrund. Vi observerar barnens fria
lek och lyssnar aktivt för att ingripa om vuxna eller barn inte följer de värden som förskolan står
för. Personalen reflekterar regelbundet över observationerna.
Åtgärd
Samtal, rollspel med barnen om människors lika värde, jämställdhet, relationer och demokratins
grunder, genomförs kontinuerligt under året, ibland också i samband med temaarbete.
Vi är tydliga med de regler och normer som gäller för vår arbetsplats vid introduktion av nya
medarbetare.
Vi informerar föräldrar om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling - och efterfrågar
deras synpunkter.
Vi har en nära dialog med föräldrarna så att vi omedelbart kan agera om missförhållanden
uppstår.
Vi organiserar och utformar en miljö som alla oavsett kön har samma tillgång till.
Motivera åtgärd
Vi vill fortsätta föregående års arbete med att få barnen att se varandras olikheter som en tillgång
men att nu fokusera på att få fler valmöjligheter för båda könen.
Ansvarig
Pedagogerna på förskolan
Datum när det ska vara klart
2018-04-30
Rutiner för akuta situationer
Policy
"Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola."
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personal verkar nära barnen
Agera direkt när någonting händer- kräkning, diskriminering eller annat som kan göra barnet osäkert.
Föregå med gott exempel som vuxen
Stärka barnens empati och respekt för allas lika värde.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Förskolechef 0920- 454163 070- 2937685
Knottet 0924 57635
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Berörd pedagog agerar omedelbart för att få stopp på kränkningen eller trakasserierna och
diskuterar med arbetslaget hur man ska gå vidare.
Pedagogen informerar berörda föräldrar och förskolechefen om det som hänt och hur den följande
processen kommer att se ut.
OSIS – blanketten används för registrering av detta.
Handlingsplan tas fram.
Dokumentera processen.
Förskolechefen informerar verksamhetschefen för förskolan i kommunen att detta har inträffat.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Kontaktar förskolechef om vad som skett.
Enskilt samtal hålls snarast med den som misstänks ha utsatt någon för kränkande behandling.
Förskolechefen meddelar verksamhetschefen om det som inträffat och tar vid behov hjälp av
personalkonsult alt. Kommunhälsan eller Centrala stödteamet för handledning
Rutiner för uppföljning
Uppföljning sker enligt framtagen handlingsplan. Ansvarig för detta är förskolechef i samverkan med
personal och vårdnadshavare.
Rutiner för dokumentation
I handlingsplanen anges vilka åtgärder som ska göras och hur dessa ska dokumenteras och följas upp.
Ansvarig är förskolechef och personal
Ansvarsförhållande
Personal är ansvarig för att dokumentera och åtgärda. Förskolechef är ansvarig för uppföljning och
utvärdering.
Download