Demokrati Öppenhet

advertisement
Demokrati
Personalen tar ansvar för sina arbetsuppgifter och är bra förebilder som vuxna.
Barnen ser samarbetet mellan pedagogerna, mellan pedagogerna och
vårdnashavare. Även mellan pedagoger och barn.
Öppenhet
Alla får vara med i fri lek, kompromissa, ge och ta, vara med på egna villkor. Lära
sig lyssna på varandra, samspel, vad vill den andra? Konfliktlösning lär sig barnen
med pedagogernas handledning.
Pedagoger fångar upp olika situationer som barnen har intresse av. Vi är lyhörda
för vårdnadshavarnas åsikter och önskemål, även om vi inte alltid kan tillgodose
dem.
Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal för att diskutera individuella planer.
Vi har en styrelse som består av medarbetare och vårdnadshavare.
HÄLSA
Vi vill stärka barnens självkänsla, att man accepteras och duger som man är.
Barnen ska må bra och känna sig trygga på förskolan.
Få barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar.
Sjukdomar (Smittsamma) tex. springmask, huvudlöss, magsjuka, empetigo,
svinkoppor mm.
Vi pratar med vårdnadshavare ang. sjukdom, informerar övriga.
Empatiutveckling
Grundlagt samspel, lek, sagor och delaktighet.
Leken ges stort utrymme där bla. det sociala samspelet övas, prövas och
utvecklas. Det ökar också barnens förmåga till ställningstaganden, turtagning och
respekt för varandras olikheter.
Likabehandlingsplanen
Vår planför likabehandling är ett målinriktat arbete för att främja barns/vuxnas
lika rättigheter, förebygga och motverka diskriminering eller annan kränkande
behandling.
Vid diskriminering eller annan kränkande behandling ska problemet rapporteras,
dokumenteras, utredas och åtgärdas snarast.
Alla i förskolan ska känna trygghet. Både barn, medarbetare och vårdnadshavare.
Definitioner: Någon eller några kränkande principer om alla människors lika
värde.
Diskriminering: På grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är enligt lag förbjudet.
Annan kränkande behandling: mobbing, misshandel, ofredande, hot och
trakasserier är enligt lag förbjudet
Diskriminering och annan kränkande behandling: Kan äga rum vid enstaka
tillfällen eller vara systematiskt återkommande
Diskriminerande och annan kränkande behandling kan vara:
•
Fysisk: exemelvis bli utsatt för slag och knuffar
•
Verbal: exempelvis bli hotad eller kallad fula saker
•
Psykkosocial: exempelvis att inte få vara med, bli utsatt för utfrysning eller
ryktesspridning.
Barn som utsätter andra barn för diskriminering eller annan
kränkande behandling
Förebyggande åtgärder
I vårat arbete med barnen arbetar alla i förskolan varje dag för att motverka
diskriminering och annan kränkande behandling.
I en barngrupp med tillåtande klimat kommer alla barn till sin rätt och alla
accepteras för den man är. Det är all personals ansvar att arbeta så att
läroplanens grundläggande värden kommer till uttryck i arbetet, i alla
kontakter med barn och deras familjer.
Att upptäcka, utreda och åtgärda
Arbetaslag som har svårigheter att förebygga detta i sitt arbete ska omedelbart
söka stöd. Kontakt tas med förskolechef som beslutar hur arbetet ska gå
vidare. Stöd/handledning kan fås genom elevhälsan.
Förebyggande åtgärder
Regelbundet samtala i arbetslaget hur vi vuxna bemöter barn.
Alla
vuxna som vistas i förskolan ska vara förebilder för barnen och föregå med gott
exempel.
Uppföljning och utvärdering av arbetet med likabehandlingsplan
Alla fall av diskriminering eller annan kränkande behandling ska dokumenteras.
Förskolechef ansvarar för att ärendet dokumenteras och utvärderas.
Likabehandlingsplanen gås igenom och revideras i förskolans arbetslag i
samband med den årliga kvalitetsredovisningen.
Informera
Likabehandlingsplanen ingår i introduktionsprogrammet för nyanställd
personal.
Föräldrar informeras om planen på föräldrarmöten. Det finns tillgängligt för de
som vill ta del av den.
Download