Likabehandlingsplan 2014-2015

advertisement
Likabehandlingsplan 2014-2015
ÄNGSHOLMENS FÖRSKOLA
Förskolechef Anne Henström
Likabehandlingsplan 2014-2015
”På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande
behandling”
Mål
•
•
Alla barn känner sig trygga och sedda i förskolans och dagbarnvårdarnas verksamhet
Varje verksamhet har en utvecklingsplan för det årliga likabehandlingsarbetet som utgår
från den egna verksamheten
Utgångspunkter
•
•
•
•
•
•
•
Likabehandlingsarbetet gäller för alla barn i förskoleverksamheten och i
dagbarnvårdargrupperna.
FN:s barnkonvention
Skollagen kapitel 6
Diskrimineringslagen 3 kap 16§
Salamancadeklarationen
Socialtjänstlagen
Läroplan för förskolan
Definition av begrepp
Direkt och indirekt diskriminering –ett barn och familj blir behandlad sämre på grund av de fem
diskrimineringsgrunderna: kön, etiskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder och sexuell läggning.
Trakasserier – ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, och som har samband med
diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling – att man inte blir accepterad och respekterad för den man är. Att inte få
vara med i gemenskapen.
Diskriminering och kränkande behandling kan äga rum enstaka tillfällen eller vara systematisk
och återkommande och tillvägagångssättet kan vara fysiskt, verbalt, psykosocialt, text och
bildburet. Allt detta är enligt lag förbjudet.
Diskrimineringsgrunder
Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller
etniska ursprung eller hudfärg. Skolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och
främlingsfientlighet.
Religion eller annan trosuppfattning
Skolan/förskolan ska vara icke-konfessionell och får inte missgynna någon elev på grund av
hennes eller hans religion. Som annan trosuppfattning räknas t ex buddism och ateism.
Funktionshinder
Som funktionshinder räknas sådant som syns, t ex att använda rullstol men också sådana som
inte märks lika lätt, t ex ADHD eller dyslexi.
Sidan 3 av 4
Sexuell läggning
Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet.
Kön
Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade
till elevs könstillhörighet eller sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt
material.
Könsöverskridande identitet
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte
identifierar sig som kvinna eller man eller genom klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön än det biologiska.
Ålder
Med diskrimineringsgrunden menas att ingen får bli särbehandlade på grund av låg eller hög
ålder. Det är dock i förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och det obligatoriska skolväsendet
tillåtet att särbehandla på grund av ålder, om den har ett berättigande syfte och de medel som
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Kartläggning/Nulägesanalys av det främjande arbetet
Vår förskola gör årligen en kartläggning av vårt främjande arbete och gör i samband med det en
nulägesanalys. Utifrån den analysen skriver vi en utvecklingsplan i början på höstterminen som
följs upp under året och sedan ligger till grund vid resultatuppföljningen året därpå..
Kränkande behandling (ur Skollagen kap 6)
Är ett uppträdande som kränker en elevs eller personals värdighet. Kränkningar kan vara mellan
elever eller mellan lärare/elev och vara t ex;
• Fysisk (slag, knuffar)
• Verbal (hot, svordomar, öknamn)
• Psykosocial (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
• Texter och bilder (sms, mms, foton, msn etc)
• Mobbing (återkommnde negativ handling när någon eller några medvetet och med
avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag)
Förebyggande arbete
Nedanstående frågeställningar ställs till barnen inför uppföljnings-/utvecklingssamtal höst och
vår. På uppföljnings-/utvecklingssamtalet höst och vår ställs samma frågor till föräldrarna utifrån
hur de uppfattar sitt barns trivsel, delaktighet mm.
•
•
Samtal med barnen – trivsel, kamrater, vilka lekar de gillar, var de tycker om att leka
mest, om de upplever att de får vara med och bestämma
Samtal med föräldrarna – hur barnet trivs, vilka kamrater de har på förskolan, vilka lekar
de tycker om och var de tycker om att leka
Om det framkommer i samtalen med barnen/föräldrarna att något inte är som det ska vara i t ex
relationerna, delaktighet mm skriver varje hemvist en utvecklingsplan kring det som inte
fungerar där vi har fokus på grupp o organisationsnivå.
Sidan 4 av 4
På BHT (barnhälsoteam), ledningsgruppsmöten, medarbetarsamtal, samverkan – följer vi upp
stämningen i barngrupperna.
På APT (arbetsplatsträffar), reflektionsmöten diskuteras läget i respektive barngrupp, något som
vi behöver åtgärda, justeras.
Vid behov arbetar vi med barnobservationer.
Vid speciella tillfällen med enskilda barn ska arbetsmetoden finnas nedskriven ex. fasthållning
Rutiner för akuta situationer
Ansvarsfördelning
All personal – som verkar i förskolan ska vara väl förtrogna med förskolans årliga
likabehandlingsplan och ha det direkta ansvaret för att inom sitt ansvarsområde förebygga
kränkande behandling samt agera aktivt om sådana situationer uppstår.
Arbetslaget/ansvarig pedagog – ansvarar för att samtala med barnen om likabehandlingsplanen
samt informera föräldrar/vårdnadshavare i samband med föräldramöte/utvecklingssamtal.
BHT (barnhälsoteam) – medverkar vid utredningar kring barnens situation. BHT utgör också en
resurs för arbetslagen och ansvarar för att frågor kring likabehandling diskuteras i arbetslagen.
Förskolechef – har det övergripande ansvaret för den årliga likabehandlingsplanen finns och
hålls aktuell, samt att personalen har god kompetens inom området.
Åtgärder
Alla som verkar i förskolan ska noga uppmärksamma varje form av diskriminering, trakasseri
eller annan kränkande behandling. Det gäller också om ett barn upplever sig kränkt av någon av
personalen.
All personal agerar och följer upp direkt när något inträffar, exempel när barnen använder ”fula
ord”, retas, talar nedlåtande eller använder fysiskt våld. Vid behov samtalar personalen med
föräldrar/vårdnadshavare.
All personal ansvarar för att vid upprepade kränkningar eller trakasserier dokumentera detta och
lyfta frågan i BHT. Förskolechefen ansvarar för att en handlingsplan upprättas där det beslutas
om fortsatta insatser och vem som gör vad. Ex föräldrasamtal, personalhandledning av
specialpedagog kring metoder.
Den som uppmärksammat kränkningarna/trakasserierna ansvarar för att anmäla till förskolechef
som beslutar om utredning ska inledas eller inte. Se förhandsbedömningsblankett och
flödesschema. Förskolechef ansvarar för regelbundna uppföljningar i BHT. Vid behov vidtas
ytterligare åtgärder.
Download