Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Trollstugans

advertisement
Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling
Trollstugans förskola 2014-2015
Mål:
På Trollstugans förskola arbetar vi för att alla ska respektera varandra, känna sig trygga och känna
att de har ett lika värde.
Syfte:
Vi vill främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. Samt förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Mål ur LPFÖ 98 (rev):
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Definitioner:
Kränkande behandling:
Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar och för
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. En viktig utgångspunkt är den individuella
upplevelsen av en kränkning, och att denna upplevelse alltid tas på allvar.
Diskriminering:
När någon behandlas annorlunda på grund av sitt kön, etniska tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Trakasserier:
Ett uppträdande som kränker någons värdighet, nedvärderande ord och liknande. Trakasserierna kan
uttryckas både verbalt och fysiskt, eller icke verbalt som till exempel vid utfrysning.
Mobbning:
En form av kränkande behandling. Det är en upprepad handling när någon eller några med avsikt
försöker skada eller orsaka obehag för någon.
Kartläggning: Där det inte finns någon vuxen kan det förekomma kränkande behandlingar.
Förebyggande arbete mot kränkande behandling:

Vi tillåter inte att någon behandlas illa.

Vi finns med där barnen leker och hjälper till att lösa konflikter.

Vi vuxna är förebilder och föregår med gott exempel.

Vi visar att det är tillåtet att att visa känslor och uppmuntrar barnen att berätta om något är
fel.

Vi gör trivselregler tillsammans med barnen.
Utreda och åtgärda:
Vi uppmärksammar i vardagen om något barn utsätts för kränkande behandling, detta för att visa att
vi inte accepterar beteendet. Vi vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utför
den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen. Hur vi går till väga ser du nedan:

Vi uppmärksammar och pratar med barnen om vad de gjort.

Vi frågar barnet hur de tänkte, hur de tror att det andra barnen kände sig och hur hen ska
göra för att det andra barnet ska bli glad igen.

Barnet får säga förlåt och vi går tillsammans med barnen igenom vad som hänt.

Vid upprepade situationer eller situationer som är riktade mot ett och samma barn skall
förälder och förskolechef informeras och vidare åtgärder ska tas om behov finns.
Rutiner för akuta situationer:
Personal, förskolechef och elevvårsenheten gör en analys, man samtalar med berörda parter och
hjälper den utsatte psykologiskt och eventuellt medicinskt. En riskbedömning görs och beslut tas
om åtgärder och stöd. Föräldrar och personal informeras. Eventuellt kontaktas socialtjänsten eller
annan berörd myndighet. En anmälan görs vid behov.
Alla berörda parter har ett uppföljningsmöte där man diskuterar åtgärderna och bedömer behovet av
ytterligare stödinsatser.
Föräldrar:
Om du som förälder misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling, eller utför kränkande
behandling så ta kontakt med oss i personalen. Tillsammans försöker vi att lösa situationen på bästa
sätt. Förskolechef ansvarar för dokumentation.
Uppföljning och utvärdering:
Vi uppmärksammar om det händer något och barnen får säga förlåt till varandra.
Utvärdering av likabehandlingsplanen sker vid terminens slut.
Download