Mall för Plan mot diskriminering o kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling:
Skolans namn
Planen gäller
Droppens förskola
Från 161031 170701
.
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år
Ansvariga för planen
Personal på förskolan och förskolechef
Barnens delaktighet i utarbetandet av planen
Barnklubb
Tilda med is och sol (målade blå och gula stenar som man kan använda i
samtalet)
Alla ska ha roliga dagar(samtala vad innebär det )
Barnintervjuer
Barnrond
Vårdnadshavarnas delaktighet i utarbetandet av planen
Utvecklingssamtal, föräldramöten – för att delge tänket kring planen och hur
vi arbetar.
Daglig kontakt med föräldrar
Vid inskolning
Kartläggningsmetoder
Dokumentationer av barnens lek
Internkontroll
Genomgång av inomhusmiljön,
Barnskyddsrond
Områden som berörs i kartläggningen
x
x
x
x
x
x
x
x
Kränkande behandling
Kön
Könsidentitet och könsuttryck/könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Hur har barnen involverats i kartläggningen
Vid barnklubb där barnen får komma med förslag och synpunkter
I samtal med barnen
Barnintervjuer
Dokumentationer där vi ”ser” barnens tankar( yngre barn)
Hur har personalen involverats i kartläggningen
I samtal utifrån skolverkets BRUK har vi startat vår kartläggning där alla framfört sina
synpunkter.
Lokalarbetsplan
Vi har gjort intervjuer och barnvandringar där vi tillsammans med barnen gjort en kartläggning
Resultat av kartläggning
20 Barn inskrivna 12pojkar och 8flickor.1-6år
Öppettider 6.00-17.30. 2 personal i barngruppen största delen av dagen förutom vid
lunchtid när vi är 3-4 personal .
Många små rum där barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala och
lyssna på varandra
Risken med små utrymmen är att vi inte alltid kan ha full uppsikt därför har vi tydliga
rutiner var vi personal ska vara
Ute finns det några utrymmen bakom förråd där vi inte har uppsikt.
Vissa stunder på em. blir de äldre barnen ute själva på gården. 1 personal klär medan
den andra personalen är med dom yngsta barnen.
För att utveckla barnens förmåga att visa hänsyn försöker vi delta aktivt i barnens lek
uppdelade i mindre grupper.
Vi har en tydlig struktur på vem som gör vad. ex. Öppningen är med dom yngsta
barnen tills man går ut. Stängningen går ut först på fm. Mellantiden hjälper till vid
påklädning (Max 5 barn i hallen samtidigt. )
Efter lunch delar vi in barnen i 2 grupper med en personal i varje
Em. Mellantiden hjälper till vid påklädning
Stängningen är med dom yngre barnen
Mål
Förmåga att visa hänsyn
Åtgärder för främjande av lika rättigheter
Rutiner för akuta situationer
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Finnas nära barnen
Möjlighet till uppsikt i alla rum (fönster på alla dörrar)
Tillräckligt med personal
Rutiner för att anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling
Dokumentationer
Kontinuerlig uppföljning på planeringsmöten
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn trakasserar eller kränks av andra barn
Om vi upplever att något barn utsätts för kränkning reflekterar vi först i
arbetslaget. ser över våra rutiner, samtala med barnet och föräldrarna. Söker stöd
hos specialpedagog förskolechef
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn trakasseras eller kränks av personal
Samtal med berörd personal
Förskolechef informeras, förskolechef samtalar med berörd personal och upprättar plan för
fortsatt arbete
Kontinuerlig uppföljning
Rutiner för uppföljning av åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling
Dokumentation kring händelse.
Åtgärder vidtas
Uppföljning av åtgärder
Rutiner för dokumentation av åtgärder och uppföljning
Dokument görs av förskolechef i samråd med personal kring händelse.
Dokumentationen skickas vidare till HR
Utredning kring åtgärd görs i samråd med förskolechef
Förankring av planen
Förankring hos barn
I samtal med de äldre barnen
Förankring hos vårdnadshavare
Delges på. utvecklingssamtal eller/och föräldramöte
Förankring hos förskolans personal
Planering görs gemensamt. Uppföljning på arbetsplatsträffar regelbundet
Utvärdering
Vid periodens slut ska planen utvärderas. Utvärderingen ska tillsammans med kartläggningen ligga till grund för
utarbetandet av nya mål, åtgärder och rutiner. Utvärderingen ska också dokumenteras i nästa års plan.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi har jobbat med att visa hänsyn vid bl.a toakö
Vi har gjort barnintervjuer där barnen uttrycker sig positivt och med glädje när dom
pratar om Droppen och kompisarna där.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Samtlig personal barn och föräldrar på Droppen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Årets plan ska utvärderas senast
Personal på Droppen
20170622