Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

advertisement
Sida 1 av 7
Regnbågens Förskola
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Sida 2 av 7
Regnbågens Förskolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Verksamhetsformer
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Pedagogerna tillsammans med förskolechefen
Vår vision
Vår vision är att alla barn, personal och föräldrar på Regnbågens förskola skall
känna sig trygga och trivas tillsammans.
På vår förskola skall ingen behöva känna utanförskap, alla barn skall bli sedda
och bekräftade.
Vår syn på allas lika värde ska genomsyra arbetet i barngruppen och vi ser
föräldrakontakten som en viktig del i arbetet att förebygga kränkande
behandling.
Allt arbete skall utgå från diskrimineringslagen, skollagen och
barnkonventionen.
Vårt mål är att förbereda barnen för framtiden som består i kunskaper av olika
slag. Där ingår också att barnen skall skapa förståelse för varandra och ta
avstånd från trakasserier och kränkningar.
Planen gäller från 2014-03-31
Planen gäller till 2014-10-31
Barnens delaktighet
Barnen har ej varit delaktiga i utformandet av planen men de är delaktiga i
dagliga samtal om hur man är mot varandra.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Planen finns på hemsidan, samt på förskolan, så att alla kan ta del av den.
Vårdnadshavarna informeras och har möjlighet att lämna synpunkter inför
kommande revidering.
Sida 3 av 7
Personalens delaktighet
Alla pedagoger på förskolan har varit delaktiga att utforma planen tillsammans
med förskolechefen.
Förankring av planen
Vi arbetar med planen och tar upp diskussioner på personalmöten. Utformandet
av den görs tillsammans.
Planen förankras sedan på föräldramöten och den finns i pappersform på
förskolan.
Med barnen förankrar vi det i vardagen och i det dagliga samtalet.
Förskolechef ansvarar för
 Att all personal får uppdatering om planens mål och innehåll.
 Att alla föräldrar får tillgång till planen och ges möjlighet att medverka
vid uppföljning, revidering och/eller upprättande av ny plan.
Pedagogerna ansvarar för
 Att verka för att planen efterlevs.
 Att planen aktualiseras på föräldramöten.
Vårdnadshavare ansvarar för
 Att ha kännedom om planens innehåll.
 Att samverka med barn och förskola och verka för att planen följs.
Utvärdering
Årets plan ska utvärderas senast 2014-10-31
Planen kommer att utvärderas genom diskussioner i personalgruppen på
arbetslagsmöten, samt presentation på föräldramötet i höst.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef tillsammans med personalen är ansvarig för att planen utvärderas.
Främjande insatser
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning
och Ålder
Sida 4 av 7
Mål och uppföljning
 Vi tar tag i det som uppstår omgående och har nolltolerans mot alla
sorters kränkningar.
 I vårt dagliga arbete ger vi alla barn lika förutsättningar och utrymme
oavsett kön, etninsk tillhörighet mm.
 Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vårt
arbete.
 Vi pratar regelbundet om hur vi är mot varandra och hur man själv vill bli
bemött.
 Vi följer upp vårt arbete på våra personalmöten. Det skall vara en stående
punkt.
Insats
 Om det uppstår en situation så tar vi tag i den på en gång och samtalar
med barnen om det som hänt, samt informerar berörda föräldrar.
 Vi planerar vår verksamhet efter hur barngruppen ser ut och efter deras
intressen.
 Vi samtalar på samlingar, med barnen, om hur vi är och ska vara mot
varandra.
Ansvarig
All personal som vistas på förskolan.
Datum när det ska vara klart
Ett arbete som sker ständigt men som utvärderas i september 2014.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
 Vi i personalen har en bra föräldrakontakt och samtalar dagligen med
vårdnadshavarna om hur barnen trivs.
 Vi har regelbundna samtal med vårdnadshavare.
 Vi har barngenomgångar och uppföljningar regelbundet.
 Vi uppmärksammar stor frånvaro.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning
och Ålder.
Sida 5 av 7
Förebyggande åtgärder
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Vi arbetar under denna period lite extra med hur vi är mot varandra.
Åtgärd
På Regnbågen samlar vi nu regnbågsburkar. För varje extra bra sak barnen gör
så får de en burk och vid ett visst antal burkar så utgår någon form av belöning.
Ansvarig
Ansvariga är personalen på Regnbågens förskola.
Datum när det ska vara klart
Detta är ett pågående arbete.
Rutiner för akuta situationer
Policy
På vår förskola skall det vara nolltolerans mot trakasserier och kränkande
behandling.
Förskolechefen ansvarar för barnens och personalens arbetsmiljö och alla har ett
ansvar för att upptäcka kränkningar och vidta åtgärder.
Enligt skollagen kap.6 10§, är förskollärare eller annan personal som får
kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling, skyldiga att anmäla detta till förskolechefen.
Förskolechefen i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Kränkningar kan förekomma både från barn och vuxna.
Det är individens subjektiva upplevelse av kränkningen, som avgör om
utredning skall göras.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
 Personalen finns alltid i närheten av barnen och håller god uppsikt både i
inom- och utomhusmiljö.
 Personalen har daglig kontakt med vårdnadshavare.
 Diskussioner runt arbetsmiljön finns alltid som en punkt på
arbetsplatsträffar.
Sida 6 av 7
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Barn och föräldrar kan alltid vända sig till personalen på Förskolan. Alla
pedagoger har ett ansvar.
Regnbågens Förskola: 0278-62 63 41
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
1. En kränkningsanmälan görs till förskolechef som inrapporterar till
huvudmannen.
2. Personal samtalar med det utsatta barnet i lugn och ro och utgår från frågorna:
 Vad har hänt?
 Var/när utsattes barnet för kränkningen?
 Hur har det visat sig?
 Vem/vilka kränker?
 Vem är ledare/huvudaktör?
3. Personalen samtalar med alla inblandade.
4. Personalen informerar vårdnadshavarna till alla berörda informeras, så även
all personal.
5. Uppföljande samtal görs regelbundet, av personal, för att försäkra sig om att
kränkningen/kränkningarna upphört. Allt som görs dokumenteras.
6. Vid grövre fall av kränkning skall en anmälan till socialtjänsten göras av
förskolechef. Det kan vara saker som misshandel mm.
7. Ärendet avslutas när den utsatte, vårdnadshavare och personal är överens om
att situationen är löst och att det känns bra. Då skickas en utredning av ärendet
in till huvudmannen av förskolechef.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
1. Om en personal misstänks ha kränkt ett barn skall det omedelbart anmälas till
förskolechef.
2. Förskolechef ansvarar för hur utredningen skall göras och kontaktar
huvudman.
3. Utredningen skall ske av förskolechef och i vissa fall huvudman.
4. Vårdnadshavare underrättas omgående.
Sida 7 av 7
5. Utifrån vad utredningen visar så skall det bedömas om det skall göras en
polisanmälan och/eller om arbetsrättsliga åtgärder skall vidtas.
Rutiner för uppföljning
Uppföljning sker med kontinuerliga samtal med berörda. När det gäller barn
som kränker barn så har personalen på förskolan ansvaret och när det gäller barn
som kränks av personal så är det förskolechefen som har ansvaret.
Rutiner för dokumentation
Vid upptäckt av kränkning anmäls detta omedelbart på en kommungemensam
blankett för detta ändamål.
Det görs sedan en utredning där händelseförloppet beskrivs och vilka som är
inblandade. Det skall alltid föras skriftlig dokumentation vid varje åtgärd som
görs.
Det är personal på förskolan och förskolechef som har ansvaret.
Dokumentationen arkiveras hos huvudman och förskolechef.
Ansvarsförhållande
Ansvarig personal har ansvaret om utredningen och att den görs, när det gäller
barn som kränker barn. Annars är det förskolechefen som ansvarar för att arbetet
görs. I båda fall så är det förskolechef som har huvudansvaret och ser till att
huvudmannen blir underrättad.
Download