Arbetet runt plan mot kränkande behandling Vad menas med

advertisement
Arbetet runt plan mot kränkande behandling
1. Vad menas med kränkande behandling
” Kränkning, det att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det
svenska ordet krank, 'dålig', 'sjuk'. Kränkning har flera närliggande betydelser såsom
att förolämpa, vanära, våldföra sig på eller att bryta mot (till exempel en
bestämmelse).
Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller
att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet. Synonymer är förödmjuka, skymfa
och såra. Kränkning kan vara en brottslig handling. Att förtala eller förolämpa någon
kan vara ärekränkning, och andra typer av kränkande handlingar kan vara brottsliga
till exempel enligt de olika lagarna mot diskriminering. En äldre betydelse av ordet
är att ha samlag med en kvinna på ett vanärande sätt, såsom utanför äktenskapet
eller med våld.
I skadeståndsrätt är kränkning sådan personskada som inte är sveda och värk eller
lyte och men, men som utgör grund för kränkningsersättning.
Barn och Elev Ombudet ger följande definition
Kränkande behandling
KRÄNKANDE BEHANDLING - Barn- och elevombudet
Ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en
elevs värdighet.
DISKRIMINERING - Diskrimineringsombudsmannen
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har
samband med diskriminerings-grunderna - Kön, Etnisk tillhörighet, Religion och Annan
trosuppfattning, Sexuell läggning, Funktionshinder, Könsöverskridande identitet och Ålder.
Exempel på kränkande behandling
•Fysiska angrepp Slag, sparkar, stryptag, spotta på en elev/ägodelar,
gömma/förstöra elevs saker, klippa av hår etc.
•Angrepp med ord Nedsättande kommentarer, ”hora”, ”ful du är” etc.
•Psykiska angrepp Utfrysning, stirra, göra tecken åt någon.
2. Vi gör enkäten
3. I grupper diskuterar vi vilka åtgärder som vi kan vidta för att förhindra att kränkningar sker
i respektive språk/undervisningsgrupp.
4. Enskilda elever som inte läser i någon grupp kan kontakta Tony för att lämna förslag på
åtgärder.
5. Förslag till plan mot kränkande behandling beslutas på Elevcafé den 16/12 och TLC-möte
den 18/12.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards