Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

advertisement
Motion om att upprätta ett återvändandecenter i Malmö
De senaste årens massiva påfrestningar på välfärdsstaten Sverige har satt sina spår.
Ett av de större problem som ofta uppmärksammas i Malmö, är det livslånga
utanförskap som tyvärr är en vardag för många Malmöbor födda utomlands.
Personer som står helt utanför det svenska samhället är en stor påfrestning för
Malmös välfärdssystem, men samtidigt även för de berörda personerna.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på problematiken med det livslånga utanförskapet
och vill därför erbjuda en möjlighet till de invandrare som befinner sig i ett livslångt
utanförskap att återvända till sina hemländer.
I Malmös fall ser problematiken ut på följande sätt (källa SCB):
Av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014.
Av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.
För varje år sedan 1997 har färre flyktingar fått jobb.
Genom att upprätta ett återvändandecenter i Malmö vill vi Sverigedemokrater
förenkla själva processen för de personer som önskar återvända till sina respektive
hemländer. På detta center ska man kunna ta del av information om hur man kan
återvända till sitt hemland och bygga sig en framtid där.
För att Malmöborna ska få information om återvändandecentret vill
Sverigedemokraterna ha årliga utskick i Malmö kommun som riktar sig till personer
över 18 år som är utrikesfödda och som saknar inkomst från förvärvsarbete de
senaste 10 åren.
Sverigedemokraterna menar att frivillig återvandring kan vara ett bra sätt för Malmö
stad att minska de utgifter som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken
och samtidigt erbjuda människor som är fast i ett livslångt utanförskap hjälp med att
komma tillrätta med sin utsatta situation. Ett stöd för återvändande behövs så
utlandsfödda som varit arbetslösa i flera år, och levt i utanförskap, inte ska hamna i
samma situation när de återvänder till sina hemländer.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:
Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för ett inrättande av ett
återvändandecenter i Malmö.
Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten hur Malmö stad årligen
kan skicka ut information om Malmö stads återvändandecenter till personer över 18
år, som är utrikesfödda och som saknar inkomst från förvärvsarbete de senaste 10
åren av sitt vuxna liv.
_______________________
Magnus Olsson (SD)
Download