Uppdrag att förbereda en lokalisering av

advertisement
Regeringsbeslut
II 6
2013-06-05
A2013/2343/DISK
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdrag att förbereda en lokalisering av Diskrimineringsombudsmannens
verksamhet till Tensta/Rinkeby
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) att
förbereda en lokalisering av myndighetens verksamhet till
Tensta/Rinkeby.
DO ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast
den 31 oktober 2013 redovisa hur arbetet ska genomföras och redogöra
för vilka verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser
som en sådan lokalisering medför. Ambitionen är att lokaliseringen ska
slutföras i samband med att nuvarande hyreskontrakt löper ut.
Skälen för regeringens beslut
Beslutet är ett led i regeringens politik mot utanförskap. Regeringens
arbete med urban utveckling syftar till att hitta former för samordning
och samverkan kring det långsiktiga förändringsarbetet i stadsdelar med
ett utbrett utanförskap. Regeringen vidtar åtgärder som är inriktade på
att skapa en positiv socioekonomisk utveckling i stadsdelar med brett
utanförskap, minska boendesegregationen, sträva efter socialt och
ekonomiskt hållbara boendemiljöer samt uppnå bättre skolresultat.
Detta beslut syftar till att bidra till att bryta negativa utflyttningsspiraler
i några av Stockholms ytterstadsområden där det finns ett utbrett
utanförskap.
Beslutet är även ett led i regeringens arbete med att begränsa statliga
myndigheters placering i Stockholms innerstad och därigenom minska
lokalkostnaderna.
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Jakobsgatan 26
Telefax
08-411 36 16
E-post: [email protected]
2
Bakgrund
Diskrimineringsombudsmannen är i dagsläget lokaliserad i Stockholms
innerstad. Nuvarande hyreskontrakt löper t.o.m. den 31 december 2014
med en uppsägningstid på nio månader.
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/ FST
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards