Frisk- och
riskfaktorer
Vad gör det lättare att
klara av skolan?
Maria Hedström
Skolläkare gymnsieskolorna
2016-11-30
Vad får oss att må bra?

Miljön omkring oss

Sociala förhållanden vi lever i

Kulturell samhörighet

Familjemönster jag växer upp i

Jag själv som person
Miljön omkring mig
 Vila
och återhämtning
 Sömn
 Fysisk aktivitet
 Kosten
 Drogfrihet
 Känslomässigt klimat hemma och i klassen
 Bra vanor
 Rimliga prioriteringar
Vikten av att trivas!
Mitt sammanhang








Goda relationer till vänner, klasskamrater och
lärare
Socialt sammanhang genom organisationer,
fritidsaktiviteter
Anpassning till social värderingar och traditioner
Passar in i kulturen
Stöd från viktiga personer
Erfarenheter av att ha kunnat hjälpa någon annan
Erfarenhet av att jag kan styra mitt öde
En känsla av att det finns en mening med mitt liv
Familjemönster
 Goda
relationer mellan föräldrar och
syskon
 Stöd från familj och släkt
 Hängivna och stabila föräldrar
 Växa upp med en känsla av att vara
värdefull
 Livskompetens
 Hur hanteras framgång och motgång
KASAM – en känsla av
sammanhang
Jag själv som person
 Självbild
/självkänsla / självförtroende
 Söker råd och hjälp när det blir problem
 Söker råd när svåra beslut ska fattas
 Öppenhet för andras erfarenheter och
lösningar
 Öppenhet för ny kunskap
 Förmåga att uttrycka mig
 Förmåga till kommunikation och socialt
samspel med andra
Gemenskap
Vad är viktigt i livet?



Att ha någonting meningsfullt att göra
Att ha någon att tycka om och att bli
omtyckt av
Att ha någonting att se fram emot
Vikten av att känna glädje
och lycka då och då
Vilka riskfaktorer ser vi?









Relationsproblem i familjer
Bristande omsorg och stöd från föräldrar
Utsatt för våld eller bevittnat våld
Psykiska trauman – övergrepp
Alkohol och droger
Stress – studier, arbete, fritid
För höga krav på sig själv eller från andra
Utanförskap och ensamhet
Mobbing – trakasserier
Riskfaktorer (fortsättning)
 Kriser
och förluster
 Kroppsliga sjukdomar
 Psykiska sjukdomar
 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 Läs- och skrivsvårigheter
 För lite stöd i skolan – ej anpassat till
individen
 Ingen nära som fångar upp hur jag har
det och hur jag mår
Alla kan göra nåt´!
Våga
Våga bry dig
Våga fråga
Våga lyssna
Våga berätta
Våga vara kvar
Våga bli betydelsefull
Vi hör ihop – vi påverkar
varandras liv
Utmaningar för skolan
 Att
se och bekräfta var och en varje dag
 Se olikheter som en tillgång
 Bli medveten om egna värderingar
 Skapa goda relationer elever emellan
och mellan elever och lärare/elevhälsa
 Fånga upp eleven vid all skolfrånvaro
 Våga se och följa sin intuition
 Våga fråga hur någon mår
Utmaningar (fortsättning)





Mindre arbetsgrupper – ”lärgrupper”
Anpassa kraven och metoderna
Bra samarbetsklimat i
klassen/gruppen/personalen
Medvetenhet om hur viktiga
skolerfarenheterna är för eleven nu och i
framtiden
Förebygga och se tidiga tecken på
utanförskap & mobbing och att våga ingripa
Sist men inte minst…







Elevhälsan börjar i klassrummet
Relationell pedagogik – lärarens närvaro
God stämning – goda möten
Ett respektfullt och positivt bemötande
Engagera familj och nätverk kring eleven
Tro på att förändring är möjlig – inge hopp
Framtiden börjar i skolan
Med målet i sikte är det lättare
att fortsätta!
Målsättningar
 Ökad
skolnärvaro
 Ökat elevinflytande
 Inbjudande och trygga miljöer
 Ökad andel som tar examen på 3 år
 Tidigt samordnade insatser
 Snabbare etablering på
arbetsmarknaden eller övergång till högre
studier efter gymnasieexamen